OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lähihoitaja, asiakaspalvelu ja tietohallinta

Lähihoitaja, asiakaspalvelu ja tietohallinta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, asiakaspalvelu ja tietohallinta

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan lähihoitajana opit tekemään ajanvarauksia erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Opiskelet myös terveydenhuollon asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa sekä hoidon tarpeen arviointia. Voit oppia myös avustamaan lääkäriä pienissä kirurgisissa toimenpiteissä sekä tekemään erilaisia toimistotehtäviä; kuten laskutusta, arkistointia ja potilastietojen kirjaamista. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan lähihoitajana opit hallitsemaan tietokoneen käytön ja erilaiset potilastietojärjestelmät. Työssäoppimispaikkanasi voi olla sairaaloiden poliklinikat, vuodeosastot, terveyskeskusten ja yksityislääkärien vastaanotot. Terveydenhuollon asiakaspalvelussa työskennellessä voit toimia lähihoitajan, asiakaspalvelusihteerin, osastonsihteerin tai vastaanottoavustajan ammattinimikkeellä. Työssäsi sinulta vaaditaan kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa sekä myös organisointikykyä, huolellisuutta ja ripeyttä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
21.2.-14.3.2017 www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2017, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Pakolliset tutkinnon osat 70 osp

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp
 • Hoito ja huolenpito, 30 osp
 • Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp

• Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala 50 osp

 • Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt: Kontinkankaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa: 13 pk, 2 yo

Lisätietoja opinto-ohjaajilta
Eija Roininen
050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Etusijalla ovat yli 18-vuotiaat hakijat, joilla on jokin ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta, riittävä kielitaito, soveltuvuus alalle sekä sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys.

Ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa 10.8.2017. Kesto noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista ja etäopiskelua. Työssäoppiminen/tutkintotilaisuudet ovat työpaikkojen työvuorojen mukaiset.

Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja) muodostuu neljästä kaikille pakollisista ammatillisista tutkinnon osista
• Kasvun tukeminen ja ohjaus
• Hoito ja huolenpito
• Kuntoutumisen tukeminen
• Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala
Sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinto on valmis, kun kaikkien tutkinnon osien tutkintotilaisuudet on suoritettu hyväksytysti.
Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Tarvittava ammattitaito ennen tutkintosuorituksia hankitaan eri tavoin suoritetulla opiskelulla (lähi-, etä-, verkko- ja työssäoppiminen).

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työssäoppimisten/tutkintotilaisuuksien aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista. Tutkintomaksu 58 € (alv 0 %) tilitetään tutkintotoimikunnalle.

Hakeutuminen
Hakuaika 6.2.- 24.3.2017. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
opinto-ohjaaja Eija Roininen, p. 050 39 47 281, eija.roininen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus)
• Riittävä kielitaito
• Soveltuvuuskokeessa saatu pistemäärä (mm. opiskelu- ja työskentelyvalmiudet, motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus, soveltuvuus alalle)
• Sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveydentilavaatimuksista.

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Kokeeseen kutsutaan etusijalla yli 18 -vuotiaita hakijoita, joilla on jokin ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta sekä riittävä kielitaito. Kutsuttavien määrä riippuu hakijamäärästä. Soveltuvuuskokeen järjestää Suomen psykologikeskus. Se sisältää kirjallisen osion, ryhmätilanteen ja psykologin haastattelun. Hakijalle, jolla ei ole esittää todistusta riittävästä suomenkielen taidosta järjestetään kielikoe ennen soveltuvuuskoetta.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä esimerkiksi päiväkodeissa, vanhusten palvelukodeissa, perhekodeissa, mielenterveystyössä, päihdetyössä, kuntoutuksessa, vammaisyksikössä, terveyskeskuksissa tai lääkäri- ja hammaslääkäriasemilla.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen opetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on enintään 40 päivää lukuvuoden aikana (viikon-kahden viikon jaksoissa). Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat:

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka määräytyvät työpaikan tarpeiden ja työtehtävien mukaisesti:

Ensimmäinen valinnainen tutkinnon osa (osaamisala):

 • Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala
 • Ensihoidon osaamisala
 • Kuntoutuksen osaamisala
 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suun terveydenhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala
 • Vanhustyön osaamisala

Toinen valinnainen tutkinnon osa:

 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta
 • OSAOn paikallisesti tarjoama osaamista syventävä valinnainen tutkinnon osa

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista.

Oppisopimuksen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa hyväksyttävästi soveltuvuuden arvioinnin.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutussisällöistä
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
Sari Veijola, p. 050 317 4926, sari.veijola@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku