OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lähihoitaja, kuntoutus

Lähihoitaja, kuntoutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, kuntoutus

Kuntoutuksen lähihoitajana tuet ja ohjaat erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista. Opit tukemaan ja edistämään aikusten ja ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksen lähihoitajana järjestät asiakkaille terveyttä edistävää liikuntaa, rentouttavia tuki- ja liikuntaelimistön hoitoja kuten hierontaa sekä ohjaat apuvälineiden käyttöön. Voit työskennellä asiakkaan kotona, erilaisissa asumispalveluyksiköissä, palvelukeskuksissa, toiminta- ja työkeskuksissa sekä terveyskeskuksissa. Avustat ja ohjaat asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa sekä apuvälineiden käytössä. Lisäksi lähihoitajana annat asiakkaalle tuki- ja liikuntaelimistön hoitoja, kuten hierontaa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 70 osp

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp
 • Hoito ja huolenpito, 30 osp
 • Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp

• Kuntoutuksen osaamisala 50 osp

 • Kuntoutus, 50 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
22 pk, 2 yo

Lisätietoja opinto-ohjaajilta
Leena Hoffren
p. 050 563 5355
leena.hoffren@osao.fi

Eija Roininen
p. 050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Etusijalla ovat yli 18-vuotiaat hakijat, joilla on jokin ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta, soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Kesto 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa laadittu henkilökohtaistamissuunnitelma.

Toteutus
Koulutusta toteutetaan päiväkoulutuksena ja monimuotokoulutuksena (riippuen osaamisalasta). Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja) muodostuu neljästä kaikille pakollisista ammatillisista tutkinnon osista
• Kasvun tukeminen ja ohjaus
• Hoito ja huolenpito
• Kuntoutumisen tukeminen
• Kuntoutuksen osaamisala (tarjonta vaihtelee lukukausittain)

Tutkinto sisältää lisäksi yhden valinnaisen tutkinnon osan.

Tutkinto on valmis, kun kaikkien tutkinnon osien näytöt on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Tarvittava ammattitaito ennen näyttöjä hankitaan eri tavoin suoritetulla opiskelulla (lähi-, etä-, verkko- ja työssäoppiminen).

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työssäoppimisten/näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteria.

Lisätietoja
opinto-ohjaaja Eija Roininen, p. 050 39 47 281, eija.roininen@osao.fi

Valintaperusteet
• motivaatio, opiskeluvalmiudet, sosiaaliset- ja yhteistyötaidot sekä soveltuvuus alalle (soveltuvuuskoe)
• terveydentila ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveydenalalla. Ohje terveydentilavaatimuksista.

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää
- osallistumista järjestettävään soveltuvuuskokeeseen tai
- aikaisemmin suoritetun (1.11.2016 jälkeen) Suomen psykologikeskuksen järjestämän soveltuvuuskokeen tuloksen ilmoittamista oppilaitokseen.

Oppilaitos määrittelee alimman soveltuvuuskoepistemäärän, jolla koulutukseen voi tulla valituksi. Tämä pistemäärä voi vaihdella vuosittain.

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Kokeeseen kutsutaan etusijalla yli 18-vuotiaita hakijoita, joilla on jokin ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta sekä riittävä kielitaito. Kutsuttavien määrä riippuu hakijamäärästä. Soveltuvuuskokeen järjestää Suomen psykologikeskus. Se sisältää kirjallisen osion, ryhmätilanteen ja psykologin haastattelun. Hakijalle, jolla ei ole esittää todistusta riittävästä suomenkielen taidosta järjestetään kielikoe ennen soveltuvuuskoetta.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä esimerkiksi päiväkodeissa, vanhusten palvelukodeissa, perhekodeissa, mielenterveystyössä, päihdetyössä, kuntoutuksessa, vammaisyksikössä, terveyskeskuksissa tai lääkäri- ja hammaslääkäriasemilla.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen opetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on enintään 40 päivää lukuvuoden aikana (viikon-kahden viikon jaksoissa). Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat:

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka määräytyvät työpaikan tarpeiden ja työtehtävien mukaisesti:

Ensimmäinen valinnainen tutkinnon osa (osaamisala):

 • Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala
 • Ensihoidon osaamisalaKuntoutuksen osaamisala
 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suun terveydenhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala
 • Vanhustyön osaamisala

Toinen valinnainen tutkinnon osa:

 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta
 • OSAOn paikallisesti tarjoama osaamista syventävä valinnainen tutkinnon osa

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista.

Oppisopimuksen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa hyväksyttävästi soveltuvuuden arvioinnin.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutussisällöistä
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
Sari Veijola, p. 050 317 4926, sari.veijola@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku