OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kemianteollisuuden ammattitutkinto

Kemianteollisuuden ammattitutkinto

Kemianteollisuuden ammattitutkinto

Kemianteollisuuden osaajan ammattitaidolta edellytetään huolellisuutta, vastuullisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Alan kehityksen seuraaminen ja uuden omaksuminen on välttämätöntä. Keskeisenä vaatimuksena on myös
työturvallisuus.

Kemianteollisuuden osaajana työtehtäväsi koostuvat pääasiassa erilaisten koneiden ja laitteiden käytöstä ja automaatiojärjestelmien valvonnasta prosessiteollisuudessa. Alan osaajana tehtävänäsi on valvoa, että tuotannon prosessit toimivat moitteettomasti ja oikea-aikaisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat jo prosessiteollisuuden työtehtävissä.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen kesto noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kuudesta pakollisesta ja  yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Prosessin tuntemus
 • Yrityksen tuntemus
 • Turvallisuuden ja ympäristön hallinta
 • Käynnissäpito

       Kemian perusteollisuus

 • Prosessin ohjaus
 • Ennakkohuolto ja kunnonvalvonta

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

 • Koeajotoiminta ja tuotekehitys
 • Energian käyttö
 • Prosessilaitteiden käynnissäpito
 • Automaatiojärjestelmät

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu 76 € (alv 0 %) ja Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Timo Suorsa, p. 050 528 9806, timo.suorsa@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoittelisuus)
 • Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään
oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Kemianteollisuuden ammattitutkinto on kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkinto. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on kemianteollisuuden peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin kolmen vuoden työkokemus.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kemianteollisuuden ammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisista ja valinnaisista osista.

Kaikille yhteiset pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Prosessin tuntemus
 • Yrityksen tuntemus
 • Turvallisuuden ja ympäristön hallinta
 • Käynnissäpito

Pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat suuntautumisaloittain:

Kemian perusteollisuuden osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Prosessin ohjaus
 • Ennakkohuolto ja kunnonvalvonta

Valinnaiset osat, joista on valittava yksi, ovat:

 • Koeajotoiminta ja tuotekehitys
 • Energian käyttö
 • Prosessilaitteiden käynnissäpito
 • Automaatiojärjestelmät
 • Ammatinohjaus

Kemian tuoteteollisuuden osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on:

 • Prosessin ohjaus

Valinnaiset osat, joista on valittava kaksi, ovat:

 • Energia ja käyttöhyödykkeet
 • Koeajotoiminta
 • Logistiikka ja tuotetietous
 • Laadunvalvonta
 • Ympäristönsuojelu
 • Ammatinohjaus

Lääke- ja bioteollisuuden osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Hyvät tuotantotavat
 • Prosessin ohjaus
 • Lääketuntemus

Valinnaiset osat, joista on valittava yksi, ovat:

 • Validointi
 • Koeajotoiminta ja tuotekehitys
 • Logistiikka ja tuotetietous
 • Laadunvalvonta
 • Ympäristönsuojelu
 • Ammatinohjaus

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A 90250 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Timo Suorsa, p. 050 5289 806, timo.suorsa@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku