OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kehitä valmiuksiasi toimia vanhustyössä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Vanhustyön erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat sen tasoisia, että tutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillinen peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä työkokemusta vanhustyöstä.

Ajankohta ja kesto

Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

2017 järjestetään seuraavat tutkinnon osat vanhustyön erikoisammattitutkinnosta:

  • Muistityön osaaja (6.9.-29.11.2017)
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (19.9. - 12.12.2017)
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen (28.9.-12.10.2017)

Lisätietoja ko. tutkinnon osista lyhyt- ja täydennyskoulutukset

Toteutus

Tarvittava ammattitaito hankitaan monimuoto-opiskeluna lähi-, etä-, verkko- ja työssäoppimisena. Opiskeluaika on noin 2 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidossa toiminnassa.

Pakolliset tutkinnon osat
• Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
• Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
• Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi osa
• Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
• Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
• Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä
• Kuolevan ihmisen hoitaminen

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Marja Niemi, p. 050 317 4715, marja.niemi@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Tutkinnon terveydentilavaatimukset

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä, yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tutkinnon suorittanut henkilö toimii yhteistyössä vanhuksen, hänen omaistensa ja läheistensä ja hänen lähiyhteisönsä sekä tarvittavien muiden hänen hyvinvoinnilleen tärkeiden asiantuntijoiden kanssa.

Kohderyhmä
Tutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä työkokemusta alalta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen opetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnonosasta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset osat ovat:

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi työpaikan tarpeiden ja työtehtävien mukaisesti:

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
  • Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä
  • Kuolevan ihmisen hoitaminen

Tutkintojen perusteet

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun seudun ammattiopisto/Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku