OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Opetus- ja arviointisuunnitelmat 1.8.2015 alkaen / Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Arviointi

Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan kehittymistäsi ja kasvuasi ammattilaiseksi. Oppimistasi arvioidaan sanallisesti ja kokonaisissa tutkinnon osissa saavuttamaasi osaamista arvosanoin T1, H2, K3.

Opiskelijan arvioinnissa noudatetaan lakia ja asetusta ammatillisesta koulutuksesta, perustutkinnon perusteita sekä tutkintokohtaisia opetussuunnitelmia.

Oppimisen arviointi

Opettaja seuraa oppimistasi ja harjaantumistasi eri tavoin tutkinnon osan suorituksen ollessa vielä kesken. Opettaja antaa edistymisestäsi henkilökohtaista palautetta. Oppimisen arvioinnin seurantaa tehdään myös opiskelijahallinto-ohjelmaan oppimisen arvioinnin seurantakohteittain. Opettaja merkitsee seurantakohteet opituiksi sitä mukaa kun oppimisesi etenee. Myös itsearviointiin harjaantuminen on tärkeää ja voit harjoitella sitä arvioimalla omaa edistymistäsi oppimisen arvioinnin seurantakohteittain. Itsearviointitaito on tärkeä taito työelämässä.

Ryhmänohjaaja/opinto-ohjaaja kertovat arvioinnin toteuttamisesta opintojen alussa ja opettajat tutkinnon osan alussa.

Osaamisen arviointi

Kokonaiset tutkinnon osat eli osoittamasi osaaminen arvioidaan arvosana-asteikolla

• kiitettävä K3,
• hyvä H2 ja
• tyydyttävä T1.

Jokainen opettaja kirjaa antamansa arvioinnin Wilmaan kahden viikon sisällä tutkinnon osan tai osa-alueen päättymisestä. Opintokorttiin merkitään myös mahdollinen aikaisemmin hankittu osaamisesi, joka on tunnustettu.

Opiskelijana sinun tulee seurata opintojesi etenemistä Wilma-ohjelman kautta.

Arvioinnin oikaiseminen

Sinulla on mahdollisuus tutustua kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintojasi, osaamistasi tai ammattiosaamisen näyttöjäsi koskevaan arvioinnin perusteena olevaan aineistoon. Jos olet tyytymätön opinto-, näyttö- tai tutkintosuorituksesi arviointiin tai osaamisesi tunnustamiseen, sinun tulee keskustella siitä ensin arvioinnin antaneen opettajan tai muun päätöksen tehneen henkilön kanssa.

Oikaisupyyntö

Voit pyytää arviointiin suullisesti tai kirjallisesti oikaisua opettajalta, muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä tai yksikönjohtajalta. Oikaisupyynnön vastaanottavan henkilön on dokumentoitava oikaisupyyntö. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset tai osaamisen tunnustamisen päätös tietoosi. Tieto arvioinnista katsotaan saaduksi, kun kokeen, tehtävän tms. palautteenantotilaisuus on järjestetty tai arvosana on nähtävissä opintokortissa tai opintorekisterissä tai näyttötodistuksessa.

Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön tehtyyn uuteen arviointiin tai päätökseen, jolla pyyntö on hylätty, voit vaatia arviointiin oikaisua arviointitoimikunnalta kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada oikaisupyynnön jälkeinen arviointipäätös tietoosi. Arviointitoimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on virheellinen.

Kesken olevat opinnot

Näet Wilmasta kaikki tutkintoosi kuuluvat tutkinnon osat ja niihin sisältyvät oppimisen arvioinnin seurantakohteet. Voit seurata oppimisen etenemistä seurantakohteen merkinnöistä. Merkintä X tarkoittaa, että olet oppinut seurattavan asian, merkintä – tarkoittaa, että oppiminen on vielä kesken. Tämän merkinnän jälkeen opettaja on kirjoittanut, mitä sinun tulee vielä oppia tai harjoitella. Kun tutkinnon osan kaikki oppimisen arvioinnin seurantakohteet on merkitty opituiksi, olet valmis näyttämään osaamisesi. Pyydä tarvittaessa ohjausta ryhmän- tai opinto-ohjaajalta.

Hylätyn arvosanan uusiminen ja hyväksytyn arvosanan korottaminen

Mikäli et ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia tutkinnon osia tai haluat korottaa saamaasi arvosanaa, on sinulla mahdollisuus uusintaan. Hylätyn arvosanan saaneelle opettaja kertoo, miten tulee toimia, jotta opiskelija saisi hyväksytyn arvosanan.

Uusintatilaisuuksia järjestetään vähintään jokaisen jakson jälkeen ja ne merkitään yksikön lukuvuosisuunnitelmaan. Näissä tilaisuuksissa uusitaan pääasiassa kirjallisia kokeita. Ammattiosaamisen näyttöjen ja käytännön kokeiden uusintoja voidaan järjestää muinakin aikoina.

Esitä uusintapyyntö tutkinnon osaa opettavalle opettajalle tai ryhmänohjaajalle.

Opintokortti

Voit katsella opintokorttiasi Wilmassa ja tulostaa sen sieltä. Opintokortti sisältää tietoa oppimisen arvioinnista (seurantakohteet) sekä suorittamistasi että suorittamatta olevista tutkinnon osista, arvosanoista, ammattiosaamisen näytöistä ja aikaisemmin tai koulutuksen aikana hankitusta osaamisestasi, joka on tunnustettu osaksi tutkintoa.

Osaamisen tunnustaminen

Aikaisemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnustaa osaksi ammatillisia opintoja, jos olet suorittanut opintoja jo aiemmin

• ammatillisessa oppilaitoksessa,
• lukiossa,
• ammattikorkeakoulussa tai
• yliopistossa, tai muissa opinnoissa

tai hankkinut osaamista muuten, esimerkiksi työkokemuksen perusteella.

Näin hankkimaasi osaamista verrataan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin ja arviointiperusteisiin ja osaaminen tunnustetaan, mikäli vastaavuus täyttyy.

Miten osaaminen tunnustetaan?

Osaamisesi tunnistamiseksi käyt arviointikeskustelun opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa. Osaamisesi arviointiin voidaan käyttää myös osaamista täydentäviä oppimistehtäviä tai näyttöjä.

Sinun tulee hakea osaamisen tunnustamista erillisellä hakulomakkeella (linkki: Osaamisen tunnustamishakemus) ja liittää hakemukseen kopiot todistuksista. Osaamisen tunnustamisen perusteena ovat mm.

• päättö- ja tutkintotodistukset,
• opintokortit sekä •
kurssi- ja työtodistukset.

Osaamisen tunnustamista on haettava ennen kyseisen tutkinnon osan tai jakson alkamista. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi (HOPS).

Lisätietoja saat ryhmänohjaajaltasi ja opinto-ohjaajaltasi.

Osallistuminen opintoihin

Opiskelijana sinulla on velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tehtäväsi tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Opintoihin osallistuminen voi vaikuttaa arviointiin: jos olet poissa opetuksesta niin, että osaamisen arviointi on mahdotonta, saattaa puuttuvasta suorituksesta tulla opinnoissa etenemisen este. Esimerkiksi työssäoppimaan et pääse ellet hallitse ammattialasi perusosaamista.

Poissa voit olla vain sairauden perusteella tai ryhmänohjaajan tai koulutusjohtajan luvalla. Puuttuvien opintojen suorituksesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa. Mikäli tarvitset asiassa ohjausta, voit ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Poissaolosta ilmoittaminen

Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä ryhmänohjaajalle tai työssäoppimisjakson aikana ohjaavalle opettajalle ja työssäoppimispaikkaan.

Poissaolot ja myöhästymiset kirjataan Wilmaan, josta voit seurata niitä päivittäin. Selvittämättömiin ja luvattomiin poissaoloihin opettajat ja ryhmänohjaajat puuttuvat heti. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajaan selvittääkseen poissaolon syyn ja löytääkseen mahdollisia keinoja poissaolojen vähentämiseksi.

Päivitetty: 08.09.2015 klo 08:06