OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Virma / HarjoitusyritystoimintaEQC

EQC

Yhteisen markkina-alueen ja Euroopan yhdentymisen sivutuotteena on tullut monia uusia asioita kaikille toimintasektoreille. Koulutuksen kehittämisen näkökulmasta tämä on tarkoittanut annetun koulutuksen laadun ja tason yhteismitallistamista mahdollisimman hyvin keskinäistä vertailua kestäväksi. Euroopassa käytetään korkeakoulusektorilla ECTS (European Credit Transfer System) opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää. Tämä on yksi esimerkki toimista koulutuksen vertailtavuuden helpottamiseksi Euroopassa. Vastaavasti ammatillisella toisella asteella siirrytään pian käyttämään ECVET (European Credit Transfer system for Vocational Education and Training) –järjestelmää, jonka tarkoitus on vastaava kuin ECTS-järjestelmällä.

Harjoitusyrityskoulutusta tutkittiin eri maissa

EUROPEN ei jää tässäkään kehityksen suunnassa polkemaan paikalleen, vaan jäsenmaat ovat ottaneet aktiivisen otteen harjoitusyrityskoulutuksen kehittämiseksi vastaamaan myös uusia eurooppalaisia vaatimuksia. Kaksivuotisessa Leonardo da Vinci- ohjelman alaisessa projektissa kymmenen EUROPEN:in jäsenmaata tutkivat sisämarkkinoiden työvoiman tarpeita; tutkimukset vahvistivat aikaisempia tietoja siitä että harjoitusyritysmetodi opettaa paljolti niitä taitoja mitä työnantajat Euroopassa vaativat työntekijöiltään.

Projektiin osallistui EUROPEN – PEN International -verkoston edustajia Saksasta, Tanskasta, Espanjasta, Ranskasta, Suomesta, Itävallasta, Italiasta, Hollannista, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Projektissa tutkittiin harjoitusyritysmetodin välittämiä taitoja niin opettajien, opiskelijoiden, valmistuneiden opiskelijoiden, partnereiden ja oppilaitosten näkökulmista. Projektin jäsenet tutkivat myös eri maissa työnantajien työntekijöiltä vaatimia taitoja. Tuloksia analysoidessa voitiin todeta, että harjoitusyritys opettaa niitä taitoja, joita työnantajat vaativat.

Laatutodistukset harjoitusyritykselle sekä opiskelijalle

Konkreettisina tuloksina projektissa tehdystä selvityksestä saatiin työstettyä laatutodistukset harjoitusyritykselle sekä opiskelijalle, ja vähimmäislaatuvaatimukset harjoitusyrityskoulutukselle. Vähimmäislaatuvaatimukset ovat ne minimikriteerit, joiden täytyttyä voidaan harjoitusyritykselle tai opiskelijalle myöntää EUROPEN laatutodistus. Minimikriteerit koostuvat teknisistä, ammatillisista ja sosiaalisista taidoista, ja niiden laatimisessa on otettu huomioon harjoitusyritysmetodin tarjoama koulutus sekä työelämän vaatimukset Euroopassa.

Laadunseuranta ja todistukset osaksi opetusta Suomessa

Laatusertifiointijärjestelmä sisältää vähimmäislaatuvaatimukset harjoitusyritykselle (opetushenkilöstö, fyysiset puitteet, työvälineet yms.) sekä opiskelijalle (ammatilliset, sosiaaliset ja tekniset taidot).

EUROPEN Quality Certificate (EQC) määrittää eurooppalaiset vähimmäislaatuvaatimukset, jotka perustuvat kymmenessä maassa tehtyyn tutkimukseen elinkeinoelämän vaatimuksista ja harjoitusyritystoiminnan välittämistä taidoista. Koska kyse on vähimmäisvaatimuksista, tulee jokainen vaatimuskohta täyttyä, jotta suoritus hyväksytään.

EQC:n tueksi on määritelty kansalliset koulutuksen tavoitteena olevat kriteerit. Kriteeristö muodostaa kokonaisuuden, jossa suurin painoarvo on yhteiseurooppalaisilla kriteereillä.

EUROPEN Quality Certificate on yleiseurooppalainen osaamistodistus, joka on käytettävissä missä tahansa Euroopan maassa.

Lisätietoa ja tarvittavat lomakkeet EQC – laatutodistusta varten saat FINPECistä.

Päivitetty: 30.09.2014 klo 13:11