OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Nuorten näkemys ja ääni esiin nuorisovaaleissa

Nuorten näkemys ja ääni esiin nuorisovaaleissa

Vaalipaneeliin osallistui lähes täysi auditorio opiskelijoita. Paneelissa mielipiteitä tuotiin esille mm. äänestämällä puna-vihrein kortein.

Vaalipaneeliin osallistui lähes täysi auditorio opiskelijoita. Paneelissa mielipiteitä tuotiin esille mm. äänestämällä puna-vihrein kortein.

Kontinkankaan yksikössä toteutetaan vuonna 2015 opiskelijoiden osallisuuden lisäämistä kehittävää toimintaa, joka on osa Opetushallituksen rahoittamaa METKA 3-hanketta. Tavoitteina hankkeessa on yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa kehittää toimivia menetelmiä opiskelijoiden vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tammikuussa tehtiin opiskelijoille Webropol-kysely, jossa kartoitettiin nykyistä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, opiskelijaforum-, opiskelijayhdistys- ja opiskelijatutortoimintaa. Tutkimus osoitti, että toimintaa on kehitettävä. Hanketta on toteutettu yhdessä opiskelijoiden kanssa järjestämällä esimerkiksi nuorisovaalit. Lisäksi osallisuutta on kehitetty yhdessä tutor- ja opiskelijayhdistyksen opiskelijoiden kanssa järjestämällä erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana.

Kontinkankaan yksikkö osallistui eduskuntavaalien 2015 yhteydessä järjestettäviin nuorisovaaleihin. Nuorisovaalit on tarkoitettu alle 18-vuotiaille ei-äänestysikäisille nuorille ja ajatuksena on tuoda nuorten näkemys ja ääni esiin aina kulloinkin meneillään olevissa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Toki tarkoituksena on myös harjoitella ja tutustua äänestykseen. Ehdokasasettelu on eduskuntavaalien mukainen ja Kontinkankaalla äänestettiin Oulun vaalipiirin ehdokkaita.

Vaalien suunnittelun ja järjestelyn otti vastuulleen pieni, mutta sitäkin aktiivisempi ensimmäisen vuoden opiskelijoista koostuva tutorjoukko: Tuomo, Laura ja Niina muiden tutoropiskelijoiden ollessa työssäoppimisjaksoillaan. Kuraattori Sanna Viinosen sekä opinto-ohjaaja Anne Tiuraniemen avustaessa ja mahdollistaessa suunnitelmat. Nuorisovaalipaketti on suunniteltu Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä, jolta järjestävä oppilaitos saakin hyvät valmiit materiaalit ja tarvittaessa työntekijän ohjauksen vaalien järjestämiseen.

OSAOlla nuoret halusivat järjestää sekä vaalipaneelin että varsinaisen äänestyksen. Paneeliin kutsuttiin kattavasti osallistujia eri puolueista ja paikalle saapui ehdokkaat lähes kaikista kutsuista puolueista, yhteensä kuusi ehdokasta. Paneelin teemat pohdittiin aikaisemmin opiskelijatutoreiden kanssa ja varsinaiset kysymykset alustuksineen viimeisteli paneelin vetäjä Tuomo Ronkainen. Vaalipaneeliin osallistui lähes täysi auditoriollinen Kontinkankaan opiskelijoita. Paneelissa keskusteltiin nuorten arkeen liittyvistä tärkeistä asioista: toisen asteen opiskelijoiden asumistilanne Oulun seudulla OSAOn luopuessa Oulun kaupungin alueen ilmaisista opiskelija-asuntoloista sekä ammatillisen opiskelijoiden taloudellinen tilanne ja työllistyminen. Paneelissa mielipiteitä tuotiin esille mm. äänestämällä puna-vihrein kortein. Lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida panelistien esille tuomia näkemyksiä.

Äänestyspäivä Kontinkankaalla oli 23.3.2015 ja äänestys suoritettiin ennalta tehdyn aikataulun mukaisesti. Äänestyskopit saatiin Oulun keskusvaalilautakunnalta. Jokaiselle äänestäjälle tarjottiin vaalikahvit opiskelijayhdistyksen kahviossa. Äänestysprosentiksi oli 45 %, annettuina ääninä noin kahtasataa ääntä. Äänet jakautuivat kärjessä lähes tasan siten, että eniten ääniä keräsi puolueena Keskusta. Keskustapuolueen ehdokkaat Eija Nivala, Tapani Tölli, Juha Sipilä, Matias Ojalehto ja Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen olivat viiden kärki. Muut äänet jakautuivat eri ehdokkaille ja puolueille mm.paneelissa mukana olleelle Vihreiden Janne Hakkaraiselle.

Vaaleja valmisteltaessa keskusteltiin paljon nuorten roolista ja näkyvyydestä yhteiskunnassa ja tutoropiskelijat tiedostivat roolinsa vaikuttajanuorina. Nuoria tulee kasvattaa aktiivisiksi ja ajatteleviksi kansalaisiksi, joiden vaikuttamisen perustaitoja meidän on myös ammattillisessa koulutuksessa pidettävä yllä ja kehitettävä entisestään.

Sari, Anne ja Topias toivovat teitä kaikkia mukaan osallisuuden kehittämiseen Kontinkankaan yksikössä!

Teksti: Anne Tiuraniemi ja Sanna Viinonen

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.