OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / Harjoitusyritystoiminta oppimisympäristönä

Harjoitusyritystoiminta oppimisympäristönä

Harjoitusyritys mahdollistaa yritystoiminnan harjoittelun aidoilla prosesseilla reaalimaailman simulaatiossa.
Suomen harjoitusyritysten keskus FINPECin ylläpitämä virtuaalinen oppimisympäristö koostuu reaalimaailman pohjalta simuloiduista palveluista ja opiskelijoiden pyörittämistä harjoitusyrityksistä, jotka toimivat kansallisessa ja kansainvälisessä harjoitusyritysverkostossa. Harjoitusyritykset tekevät keskenään kauppaa, mikä mahdollistaa yritystoiminnan harjoittelun aitoja toimintaprosesseja noudattaen.Menetelmän kuvaus

FINPEC:in ylläpitämässä oppimisympäristössä kehitetään ja simuloidaan oikeiden partneriyritysten toimintaa. Opiskelijat ovat päässeet opettajan kanssa kehittämään mm. partneriyrityksen varastointijärjestelmää, tekemään paikallisia ja valtakunnallisia palvelu- ja tuotetutkimuksia, tukemaan ja osaltaan toteuttamaan myymälämarkkinointia ja myyntiä, toteuttamaan yhteistyössä paikallisia ja kansainvälisiä messuja sekä avustamaan kansainvälisessä kaupassa kansainvälisten dokumenttien tulkitsemisessa. Partneriyrityksen toiminnasta voi valita opetukseen sopivia kokonaisuuksia. Harjoitusyritykset tekevät myös yhteistyötä oman alueensa viranomaisten kanssa. Oppilaitokset ovat jo vuosien ajan tehneet hedelmällistä ja konkreettista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa harjoitusyritystoiminnan kautta.

  • EU komission suosittelema
  • Harjoitusyritys toimii kuten oikea yritys, ainoastaan todellinen raha ja tavara eivät liiku, työskentely perustuu toiminnan simulointiin
  • Harjoitusyrityksillä on partneriyrityksiä, joihin käydään tutustumassa ja joilta saadaan informaatiota yrityksen suunnitteluun ja toimintaan
  • Partneriyritykset tuovat harjoitusyritystoimintaan käytännön työelämän ulottuvuuden
  • Harjoitusyritykset eivät ainoastaan simuloi vaan pyrkivät myös tutkimaan ja kehittämään omaa työtään/työtehtäviään ja partneriyritysten toimintaa

Tässä oppimisympäristössä voidaan toimia koulutusaloittain tai koulutusaloja yhdistävässä harjoitusyrityksessä, missä eri koulutusalojen opiskelijoita toimii yhdessä. Monialaisessa harjoitusyrityksessä kukin opiskelija lähestyy omia tavoitteita koulutusalakohtaisesti.

Koulutusalat ylittävän harjoitusyrityksen vahvuutena on eri alojen opiskelijoiden keskinäinen tuki ja erilainen osaaminen. Harjoitusyrityksessä koulutusaloittain toimittaessa päästään toteuttamaan todellista työelämää vastaavaa eri alojen yhteistyötä ostamalla toisesta harjoitusyrityksestä sellaista osaamista, jota itsellä ei ole. Esimerkiksi tekniikan alan harjoitusyritykset ostavat talouden ja kirjanpidon palveluja tilitoimistoa pitävältä yritykseltä. Tällöin kaikki pääsevät oppimaan oman alansa yrittäjyys- ja substanssiosaamista.

Harjoitusyrityksessä hyödynnetään aitoja yrityselämän kontakteja oman alan kouluttajina ja asiantuntijoina. Esimerkiksi vakuutusalan asiantuntija voi tulla kertomaan yritystoimintaan liittyvistä vakuutuksista ja niiden merkityksestä yritystoiminnalle. Pankkialan asiantuntija puolestaan kertoo, miten yritystoimintaa rahoitetaan ja millaisin vakuuksin pankkia on lähestyttävä saadakseen rahaa. Harjoitusyrityksessä pidettävät teoriatunnit käsitellään sisäisinä henkilöstökoulutuksina, joihin on yrityksen varauduttava kustannuksia laskiessa.

Menetelmän soveltaminen

Käyttötarkoitus

Virtuaalinen oppimisympäristö on tarkoitettu oppilaitoksille ja opiskelijoille koulutusasteista ja -aloista riippumatta oppimisympäristöksi, jossa käyttäjät voivat harjoitella erilaisia reaalimaailman prosesseja simuloiduin välinein, palveluin ja prosessein. Ympäristö tarjoaa erinomaiset lähtökohdat yritystoiminnan tai esimerkiksi henkilökohtaisen taloudehoidon harjoitteluun todellista vastaavassa ympäristössä.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

Harjoitusyritysmenetelmä edellyttää opettajien välistä yhteistyötä. Opettajatiimi voi muodostua ammattiaineiden opettajista ja ammattiosaamista täydentävien aineiden opettajista. Harjoitusyritykseen käytettävä viikkotuntimäärä vaihtelee oppilaitoksittain ja koulutusaloittain. Harjoitusyritystoimintaan käytetään keskimäärin 6-8 tuntia viikossa. Aikuiskoulutuksessa harjoitusyritys toimii viitenä päivänä viikossa. Vuosikellon voi jokainen luoda oman opetussuunnitelmansa, oppimisprosessiensa ja -rakenteensa mukaisesti. Harjoitusyritystä viedään teoriatunneille ja teoriatunteja harjoitusyritykseen. Yrityksen tilat ja välineet suunnitellaan soveltumaan todellisen kaltaisiksi ja koulutusalan mukaiseksi. Toiminnan suunnittelussa on huomioitava osallistuvien opettajien työmäärä, joka koostuu mm. harjoitusyrityksen opetuksen pedagogisesta suunnittelusta sekä käytännön toiminnan tilojen suunnittelusta, tarvittavien kalusteiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon

Yrittäjyyskasvatus on oleellinen osa valtakunnallisissa opetuksen perusteissa ja yhteiskuntamme toiminnan ja kehittämisen turvaamisessa. Harjoitusyritystoiminta soveltuu kaikille yläkoulusta yliopistoon saakka.

Kokemuksia menetelmästä

FINPEC:in ylläpitämässä oppimisympäristössä kehitetään ja simuloidaan oikeiden ns. partneriyritysten toimintaa. Opiskelijat ovat päässeet opettajan kanssa kehittämään mm. partneriyrityksen varastointijärjestelmää, tekemään paikallisia ja valtakunnallisia palvelu- ja tuotetutkimuksia, tukemaan ja osaltaan toteuttamaan myymälämarkkinointia ja myyntiä, toteuttamaan yhteistyössä paikallisia ja kansainvälisiä messuja sekä avustamaan kansainvälisessä kaupassa kansainvälisten dokumenttien tulkitsemisessa. Partneriyrityksen toiminnasta voi valita opetukseen sopivia kokonaisuuksia. Harjoitusyritykset tekevät myös yhteistyötä oman alueensa viranomaisten kanssa.

Toimintamalli kehittää opiskelijan omatoimisuutta, ryhmätyötaitoja, päätöksentekotaitoja, tietoteknisiä taitoja, opiskelijan itseohjautuvuutta, vastuunottamista, opiskelija oppii työskentelemään yrittäjämäisesti, asiantuntijoiden käyttö lisääntyy, oman oppimisen arviointikyky paranee, monimutkaisten asiakokonaisuuksien mallintaminen kehittyy ja auttaa näkemään asiat osana laajempaa asiakokonaisuutta, toimii oppivana organisaationa, opiskelijoiden kansainväliset taidot kasvavat.

 

Lisätiedot

Jari Viitasalo
OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous
FINPEC, Suomen harjoitusyritysten keskus
Puh 050 598 6489
jari.viitasalo@finpec.fi

Kumppanitahot

Suomen harjoitusyritysverkosto

Linkit

Päivitetty: 13.05.2019 klo 15:42