OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hyvät käytännöt / Pedagoginen kehittämistiimi

Pedagoginen kehittämistiimi

Oppilaitoksen pedagoginen kehittämistiimi toimii pedagogisen kehittämisen ja siihen liittyvien oppimisympäristöjen kehittämisfoorumina. Tiimin keskeisenä tavoitteena on opiskelijan oppimisen tukeminen, opetuksen ja oppimisen edistäminen, toiminnalliset kehitysprojektit ja oppimisympäristöhankkeiden jalkauttaminen tavoitteena jatkuvuus. Idea pedagogisesta kehittämistiimistä syntyi oppilaitoksen johdon miettiessä oppilaitoksen kehittämistä.Menetelmän kuvaus

Pedagoginen kehittämistiimi -esimerkit toiminnasta

Pedagogisessa kehittämistiimissä kehitetään tiimien välistä yhteistyötä. Pedagoginen kehittämistiimi koostuu eri alojen opettajista, tukihenkilöstöstä, tietohallinnosta sekä oppilaskunnasta. Kukin kehittämistiimin jäsen tuo ajankohtaisia kehittämistarpeita omalta ammattialaltaan pedagogiseen kehittämistiimiin. Kehittämistarpeet on mahdollista kirjata etukäteen googlen keskusteluasiakirjaan, joka on jaettuna kehittämistiimin jäsenille ja oppilaitoksen johdolle.

Pedagogisessa kehittämistiimissä tehtyjen aloitteiden ja perusteltujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ammattialakohtaisen edustajan tiimolta ja tietoa palavereista välitetään tuoreeltaan google-dokumenttien avulla oppilaitoksen johdolle kommentoitavaksi.

Pedagogisessa kehittämistiimissä nostetaan esiin ajankohtaisia kehittämistarpeita tiimikohtaisesti sekä tuodaan ideoita ammattialoilta toisille. Näin Frans Johanssonin lanseeraama käsite, medici-ilmiö, saadaan toimimaan ammattialojen välimaastossa. Kehittämisaiheet ja -ideat törmäävät toisiinsa ja tämä mahdollistaa ideapurkaukset. Siten eri ammattialoilla toimivia parhaita käytänteitä saadaan sovellettua edelleen toisille ammattialoille. Esimerkiksi 5S-menetelmään tutustuminen tekniikan alalla antaa virikkeitä oppimisympäristöjen laadukkaaseen ja turvalliseen kehittämiseen oppimista ja opetusta edistäväksi.

Oppilaitoksen toimintakulttuuria kehitetään pedagogisessa kehittämistiimissä resurssit ja tulevaisuus huomioiden. Opiskelijalle osallistuminen pedagogisen kehittämistiimin toimintaan tarjoaa aidon vaikutusmahdollisuuden ja osallistaa ottamaan vastuuta yhteisestä toimintaympäristöstä. Ns. hiljainen tieto saadaan näkyviin ja substanssiosaamista jaetaan.

Pedagogisessa kehittämistiimissä tehdään perustellusti aloitteita, joista valtaosa johtaa toimenpiteisiin. Kommunikaatiotaidot korostuvat tiimissä ja toimiminen tulevaisuuteen tähtäävässä oppilaitoksessa on organisoitua.

Pedagogisessa kehittämistiimissä tuetaan opiskelijan oppimista ja jatkuvuutta. Koko henkilöstölle on hankittu Ammattiosaajan Hyvä Elämä -asiakirja, jonka pohjalta on saatu koulutusta siitä näkökulmasta, miten opiskelijan ammatti-identiteettiä voidaan vahvistaa.

Pedagoginen kehittämistiimi osallistuu ajantasaisiin koulutuksiin ja oppimisympäristöhankkeiden jalkauttamiseen, kuten uuden teknologian testaamiseen pedagogisessa mielessä. Lisäksi osallistutaan oppilaitoksen pedagogiseen iltapäivään vastuullisena järjestäjänä.

Oppilaskunta mukana pedagogisessa kehittämistiimissä

Oppilaskunnan edustaja/-t osallistuvat palavereihin täysvaltaisina jäseninä. Opiskelijat voivat esimerkiksi kertoa, miten uutta teknologiaa voisi hyödyntää heidän näkökulmastaan tai mitä mahdollisuuksia toimia eri tilat tarjoavat. Toisaalta he näkevät kehittämistarpeet aikuisopiskelijoiden työjärjestyksissä ja aikataulutuksissa tuoreeltaan. Näin he saavat vahvuuksia osallistua tulevaisuudessa kantamaan vastuuta yhteisistä asioista työelämässä ja jatko-opinnoissa.

Oppilaitoksessa järjestetään säännöllisesti pedagogisia iltapäiviä, joissa jaetaan hyväksi koettuja pedagogisia käytänteitä toisten toimijoiden käyttöön. Pedagogisessa kehittämistiimissä toimivat opiskelijat ovat mukana pedagogisessa iltapäivässä ja voivat antaa palautetta osallistumisestaan.

Opetusteknologia

Pedagoginen kehittämistiimi on edelläkävijänä testaamassa oppilaitoksen mobiililaitteita ja tekee vertailuja eri laitteiden käytettävyyden välillä. Osa tiimistä voi toimia kehittämishankkeissa. Pedagoginen tiimi levittää ja jalkauttaa tietoa kehittämishankkeista ja -verkostoista oppilaitoksen arkeen ja yhteistyökumppaneille.

Menetelmän soveltaminen

Käyttötarkoitus

Tarkoituksena on monialaisen yksikön kehittäminen eri ammattialojen sekä oppilaskunnan yhteistyössä. Työn hoitaminen erilaisissa aikatauluissa toimivien tiimin jäsenten kesken onnistuu tässä asiantuntijaverkostossa. Tiimin jäsenet voivat luottaa henkilöiden asiantuntijuuteen omien ajankohtaisten pulmien ratkaisemisessa. Samalla tieto eri ammattialoilla tapahtuvista kehittämistehtävistä ja ideoista tulee kaikkien ammattialojen jaettavaksi. Menetelmä on sovellettavissa myös niille yksiköille, joissa ammattialoja on vähemmän ja mietitään mallia yhteistyökuvion luomiseksi jonkin toisen oppilaitoksen kanssa.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit

Mallin soveltamiseen tarvitaan tietokone, jossa on toimiva internetyhteys. Googlen työkaluja hyödynnetään viestinnässä ja siten gmail-tunnuksen tekeminen riittää asiakirjojen jakamiseen.
Ajantasaista osaamista varten kehittämistiimi osallistuu koulutuksiin, suunnittelee koulutuksia ja kouluttaa toisia. Oppilaitos on tukenut kouluttautumista esimerkiksi hankkimalla ajantasaisia laitteita ja mahdollistamalla osallistumisen pedagogisiin iltapäiviin sekä osallistuvana että toimivana jäsenenä.
Tiimin jäsenet ovat voineet laskuttaa oppilaitoksen ajantasaisen käytännön mukaan toiminnastaan. Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa noin 1,5 tuntia kerrallaan.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon

Pedagogisen kehittämistiimin toimintamalli luodaan yksinkertaiseksi siten, että jokainen tiimin jäsen tietää, miten hän voi osallistua. Jokainen tuo ajankohtaiset kehittämistarpeet omalta ammattialaltaan ja puheenjohtaja tuo kehittämistarpeita omalta alaltaan sekä ympäristöstä että johdolta. Keskustelupäiväkirjaa käytettäessä puheenjohtaja huolehtii asioista tiedottamisen johdolle. Jokainen tiimin toimija vie terveiset omaan tiimiin palaverin jälkeen.
Valmistautuminen pedagogiseen iltapäivään edellyttää työtehtävien suunnittelua, tasapuolista jakamista sekä mahdollistaa itse kunkin vahvuuksien hyödyntäminen.

Kokemuksia menetelmästä

OSAO, Myllytullin yksikkö Oulun keskustassa on monipuolinen oppilaitos, jossa opiskelijoiden toiveiden huomioiminen on yksi toiminnan johtavista arvoista. Opiskelijoita perehdytetään jo varhaisessa vaiheessa asiakaspalveluun, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Myllytullin yksikkö koordinoi Ammattiopiston ammattilukio -toimintaa.

OSAOssa mallia on käytetty monialaisen yksikön kehittämistyökaluna.Tätä mallia voidaan hyödyntää erikokoisissa oppilaitoksissa oppilaitoksen sisällä, yhteistyöhön toisten oppilaitosten kanssa, innovointiin yleensä sekä opiskelijoiden että muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Malli luo organisaatioon innostavan ja osallistavan työkulttuurin.

Pedagoginen kehittämistiimi on voinut olla vaikuttamassa uudenlaista oppimisympäristöä suunniteltaessa. Oppilaitoksen oppimisympäristö INNOMYLLY on varustettu nykyaikaisilla viestimillä ja oppilaitoksen kirjastosta on voitu lainata mobiililaitteita koekäyttöön. Toisaalta osa pedagogisen kehittämistiimin jäsenistä on tehnyt valtakunnallisen LIPPO-hankkeen kautta yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Olemme osallistuneet opetushallituksen tukemiin somekehittäjä -koulutuksiin. Pedagogisen kehittämistiimin jäsenet ovat saaneet kasvatettua erityistä inhimillistä pääomaa ja siten taidot toimia tiedollisesti omassa ammatissa ovat kasvaneet.

Pedagoginen kehittämistiimi on mahdollistanut meille tärkeiden toimijoiden vuorovaikutteisen viestinnän. Yhteishankkeet ovat olleet mahdollisia toisten toimijoiden kanssa etäisyyksistä huolimatta. Päivittäiseen työskentelyyn on tullut lisää joustavuutta ja nopealiikkeisyyttä.

Organisaation kiinteät rakenteet ovat mahdollistaneet kokeilulle ja päätöksenteolle avoimen ilmapiirin. Näin päätöksentekoon on voinut vaikuttaa useampi henkilö ja keskeisenä on ollut oppilaitoksen johdon sitoutuminen. “Arjen kyvykkäät sankarit” pedagogisessa kehittämistiimissä ovat saaneet käyttää omia mahdollisuuksia ja valtuuksia yhteisten asioiden kehittämiseen.

Itsearviointityökalun kehittäminen pedagogiselle kehittämistiimille voisi olla luonteva jatko tälle pedagogiselle mallille.

 

Lisätiedot

Tiina Kaakinen
OSAO, Myllytullin yksikkö
Puh 050 563 8405
tiina.kaakinen@osao.fi


Toimintakaavio

Päivitetty: 11.01.2018 klo 11:14