OSAO

FI EN

Arviointitoimikunta

Arviointitoimikunta hyväksyy OSAOn opetus- ja arviointisuunnitelmat, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Se käsittelee myös opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.

Arviointitoimikuntaan kuuluu

• työelämän,
• koulutuksen järjestäjien,
• opettajien sekä
• opiskelijoiden edustajia.

Kullekin edustajalle nimetään henkilökohtainen varajäsen.

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointitoimikunnan tehtävät:

  1. hyväksyä opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista
  2. valvoa näyttötoimintaa
  3. päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista
  4. käsitellä opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset
  5. myöntää näyttötodistukset, jotka arviointitoimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa.

Arvioinnin oikaiseminen

Sinulla on mahdollisuus tutustua kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintojasi, osaamistasi tai ammattiosaamisen näyttöjäsi koskevaan arvioinnin perusteena olevaan aineistoon. Jos olet tyytymätön opinto-, näyttö- tai tutkintosuorituksesi arviointiin tai osaamisesi tunnustamiseen, sinun tulee keskustella siitä ensin arvioinnin antaneen opettajan tai muun päätöksen tehneen henkilön kanssa.

Oikaisupyyntö

Voit pyytää arviointiin suullisesti tai kirjallisesti oikaisua opettajalta, muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä tai yksikönjohtajalta. Oikaisupyynnön vastaanottavan henkilön on dokumentoitava oikaisupyyntö. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset tai osaamisen tunnustamisen päätös tietoosi. Tieto arvioinnista katsotaan saaduksi, kun kokeen, tehtävän tms. palautteenantotilaisuus on järjestetty tai arvosana on nähtävissä opintokortissa tai opintorekisterissä tai näyttötodistuksessa.

Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön tehtyyn uuteen arviointiin tai päätökseen, jolla pyyntö on hylätty, voit vaatia arviointiin oikaisua arviointitoimikunnalta kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada oikaisupyynnön jälkeinen arviointipäätös tietoosi. Arviointitoimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on virheellinen.

Kesken olevat opinnot

Kesken olevien opintojen (merkintä K) kohdalle Wilman opintorekisteriin opettaja on kirjoittanut sanallisen arvion ja merkinnyt, mitä suorituksia vielä tarvitaan, jotta arvosana voitaisiin antaa myöhemmin. Näiden opintojen loppuun saattamisesta sinun tulee sopia opettajan kanssa. Pyydä tarvittaessa ohjausta ryhmän- tai opinto-ohjaajalta.

Hylätyn arvosanan uusiminen ja hyväksytyn arvosanan korottaminen

Mikäli et ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia tutkinnon osia tai haluat korottaa saamaasi arvosanaa, on sinulla mahdollisuus uusintaan. Hylätyn arvosanan saaneelle opettaja kertoo, miten tulee toimia, jotta opiskelija saisi hyväksytyn arvosanan.

Uusintatilaisuuksia järjestetään vähintään jokaisen jakson jälkeen ja ne merkitään yksikön lukuvuosisuunnitelmaan. Näissä tilaisuuksissa uusitaan pääasiassa kirjallisia kokeita. Ammattiosaamisen näyttöjen ja käytännön kokeiden uusintoja voidaan järjestää muinakin aikoina.

Esitä uusintapyyntö tutkinnon osaa opettavalle opettajalle tai ryhmänohjaajalle.

Opintokortti

Voit katsella opintokorttiasi Wilmassa ja tulostaa sen sieltä. Opintokortti sisältää tietoa oppimisen arvioinnista sekä suorittamistasi että suorittamatta olevista opinnoista, arvosanoista, ammattiosaamisen näytöistä ja aikaisemmin tai koulutuksen aikana hankitusta osaamisestasi, joka on tunnustettu osaksi tutkintoa.

Todistukset

Tutkintotodistuksen saat, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot. Tutkintotodistus on kaksiosainen. Se sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Voit saada koulutuksen aikana myös erillisiä todistuksia tai lupakortteja, kuten

• ensiapukortin,
• tulityökortin,
• työturvakortin,
• todistuksen hygieniaosaamisesta tai
• työkykypassin.

Osallistuminen kyseisiin koulutuksiin on maksutonta, mutta kortit voivat olla maksullisia.

Jatko-opintokelpoisuus

Kaikki ammatilliset perustutkinnot (180 osp) antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja tiede- ja taidekorkeakouluihin.

Päivitetty: 08.09.2015 klo 08:14