Usein kysyttyä oppisopimuksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä oppisopimuksesta

Oppisopimuskoulutus on pääasiassa ammatillista opiskelua työpaikalla, jota täydennetään oppilaitoksessa opiskellen ja itsenäisesti tehtäviä tehden.

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tutkinnon osia sekä muuta ammattitaitoa täydentävää koulutusta. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoja ei voi suorittaa oppisopimuksella.

Opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias peruskoulun (tai vastaavat tiedot) suorittanut. Yläikärajaa ei ole.

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava koulutuksen tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Kesto on keskimäärin:

  • perustutkinnoissa 2 – 3 v
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ – 2 v
  • tutkinnon osa/osat tai muu ammattitaitoa täydentävä koulutus yksilöllisellä aikataululla

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa.

Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta voit oppia tutkinnossa vaadittavaa osaamista. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta.

Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Myös yrittäjä voi kouluttautua omassa yrityksessään toimien. OSAOn oppisopimustoimija arvioi työpaikan soveltuvuuden.

Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti.

Työnantaja voi hakea palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta, mikäli palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitoksessa toteutettujen opiskelupäivien palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa näiltä päiviltä, maksetaan opiskelijalle opintososiaalisia etuja, kts. jäljempänä.

Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa, joten hän ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin eikä KELAn opintoetuuksiin.

Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista tai alalla käytössä olevaa palkkaa. Tarkempia tietoja alan palkkauksesta voi kysyä kyseisen ammattialan liitosta tai työsuojelupiiristä. Voimassa olevat työehtosopimukset

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea koulupäivien ajalta opintososiaalisina etuuksina päivärahaa 15 € / pv ja lisäksi perheavustusta 17 € / pv, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.

Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km suuntaansa, voi opiskelija hakea matkakorvauksia. Matkakulut korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos oppilaitos on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelija voi hakea 8 € / vrk majoituskorvausta.

Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Koulupäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.

Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin. Lisäksi eri aloilla voi olla vaihtelua siinä, missä vaiheessa ja millaisissa tehtävissä oppisopimusopiskelija voi työskennellä itsenäisesti.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai työnantaja tai opiskelija yksipuolisesti tietyin työsopimuslaissa määritellyin perustein.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Usein uudessa työsuhteessa aloittanut työllistyy samaan työpaikkaan myös koulutuksen päätyttyä.

Oppisopimusopiskelijoille ei järjestetä ollenkaan soveltuvuuskokeita. Työnantaja valitsee, kenet palkkaa työsuhteeseen.

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa oppisopimuksen sisältöön ja kestoon.

Ei tarvitse. Oppisopimusta solmittaessa on sovitaan opiskelijalle soveltuva oppilaitos. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia lukuun ottamatta ammatti- tai erikoisammattitutkintoja suoritettaessa maksettavaksi tulevaa opiskelijamaksua. Opiskelijamaksun suuruus määräytyy tutkintokohtaisesti. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Koulupäivien määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS).

Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähipäiviä on oppilaitoksessa esimerkiksi:
• perustutkinnoissa 3 – 5 pv / kk
• ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1 – 3 pv / kk

Oppisopimusopiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan (tutkintotavoitteisessa koulutuksessa) ennen oppisopimuksen solmimista, ja samalla sovitaan koulupäivien määrä.

Yleensä kesäaikana oppilaitoksessa on opiskelua vähemmän tai ei lainkaan.

Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkamalla myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Oppisopimus mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös uudelta alalta. Lisäksi oppisopimuksella voi opiskella loppuun kesken jääneitä tutkintoja.

Samanaikaisesti oppisopimuksen kanssa ei voi opiskella tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa.

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja koulutuksenjärjestäjä. Yrittäjällä on opiskelun ajan mentori (ohjaaja), joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Kyllä. Ammatillinen perustutkinto (laajuus 180 osaamispistettä) antaa yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antaa yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluopintoihin.

Työnantaja nimeää työpaikalta oppisopimusopiskelijalle motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkaohjaajan, jonka kanssa opiskelija suunnittelee ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikkaohjaaja on oppisopimusopiskelijan ensisijainen ohjaaja, mutta lisäksi koko työyhteisö kouluttaa ja tukee opiskelijaa. Oppisopimusopiskelija perehdytetään työtehtäviinsä.

Oppilaitoksessa opettaja antaa opiskelijalle ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseen.

Oppisopimusopiskelijat eivät kuulu maksuttoman oppilaitosruokailun piiriin. Oppisopimusopiskelijat voivat ruokailla oppilaitoksen ravintoloissa omakustanteisesti.

Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa, joten hän kuuluu työpaikan työterveydenhuollon piiriin.

Jäikö jokin mietityttämään?

Ota yhteyttä OSAOn oppisopimustoimijoihin.

Katso oppisopimustoimijoiden yhteystiedot