OA – Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2022-31.12.2023 

Hankkeen kuvaus

OA – Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen on valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka on osa Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto ja verkosto koostuu 31 ammatillisesta koulutuksen järjestäjästä.

Hankkeen kattotavoitteena on ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistäminen ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen liittyvien käytänteiden ja mallien kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa. Oppimisanalytiikalla tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä.

Hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksen pohjalta luodaan suositukset ja mahdolliset mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Kokonaisvaltainen selvitys tuotetaan laajasti osallistavana työryhmätyöskentelynä ammatillisen koulutuksen järjestäjien laajassa verkostossa.

Hankkeen toiminta rakentuu työpakettien kautta. Jokaisella työpaketilla on omat vastuuorganisaatiot. OSAO on mukana työpaketeissa 2, 4 ja 5.

Koordinointi: Helsinki/Stadin AO, EKAMI (co-koordinaattori)

Työryhmä: Novida, Careeria, Salpaus

Tavoitteet: Yhteisesti muodostaa ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön visio- ja tavoitetila, jossa huomioitu eri näkökulmat (mm. kansallinen, koulutuksen järjestäjä, opettajat, opiskelijat ja huoltajat). Tavoitetilaa ja visiota tarkastellaan niin oppimisen, oppimisympäristöjen, henkilökohtaistamisen, opetuksen kuin koulutuksen järjestämisen näkökulmasta.

Tulokset: Yhteinen visio ja tavoitetila ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikasta, joka tukee niin koulutuksen järjestäjiä oppimisanalytiikan käytössä kuin yrityksiä ja muita tahoja oppimisanalytiikan kehittämisessä.

Koordinointi: Tredu, Varia (co-koordinaattori)

Työryhmä: OSAO, VAAO, SYO, Careeria, Salpaus

Tavoitteet: Yhteisesti muodostaa ja määritellä sekä kuvata ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan keskeiset käyttökohteet ja tarpeet laajasti ja monipuolisesti. Määrittelyssä huomioidaan tämänhetkiset tarpeet sekä tulevaisuuden tarpeet niin kansallisella kuin koulutuksen järjestäjän tasolla.

Tulokset: Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen oppimisanalytiikan käyttökohteet laajasti ja monipuolisesti kuvattuna ja määriteltynä yhteisen näkemyksen pohjalta. Käyttökohteiden ja tarpeiden määrittelyssä on keskitetty niin nykyisten, välittömien tarpeiden, kuin tulevaisuuden tarpeiden määrittelyyn.

Koordinointi: Omnia, Helsinki/Stadin AO (co-koordinaattori)

Työryhmä: Gradia, Mercuria, Careeria, Sampo, Salpaus, Varia, Hyria

Tavoitteet: Tavoitteena kartoittaa olemassa olevat ja erityisesti määritellä uudet tarvittavat ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan keskeiset data sourcet ja datapointit sekä yhteiset indikaattorien laskentatavat (esim. keskeyttämiset/eroamiset). Luoda konsepti hajautetulle big datalle ammatillisessa koulutuksessa, mikä mahdollistaa ML ja AI pohjaisen oppimisanalytiikan käytön.

Tulokset: Yhteisesti ja yhteentoimivasti määritelty keskeiset datalähteet ja datapisteet sekä yhteiset ja samat indikaattorien laskentatavat eri koulutuksen järjestäjillä. Yhteisesti on määritettynä tarvittavat teknologiasta riippumattomat tietolähteet sekä niitä hyödyntävät indikaattorit laskentamalleineen. Hajautetun big datan käytöstä on luotu konsepti, joka mahdollistaa AI ja ML -pohjaisen oppimisanalytiikan käytön ja kehittämisen ammatilliseen koulutukseen.

Koordinointi: Salpaus, Sedu (co-koordinaattori)

Työryhmä: VAAO, EKAMI, Mercuria, OSAO

Tavoitteet: Tavoitteena on, että tulevaisuudessa oppimisanalytiikka tuottaisi tarvittavaa tietoa koulutusorganisaation toiminnan ja pedagogisen tietojohtamisen tueksi. Tavoitteena on roadmapilla, malleilla, konsepteilla ja hyvillä käytännöillä tukea organisaation muutosta tieto-ohjautuvaksi organisaatioksi (data driven). Pedagogisessa tietojohtamisessa ammatillisessa koulutuksessa tarvittavien tietojen, indikaattorien laskentatapojen ja visualisointien yhteinen määrittely (/pohjan määrittely).

Tulokset: Tuloksena saadaan kuvattua tarve- ja tavoitetila sekä osittain tietomäärittelyjä pedagogisen tietojohtamisen ja tieto-ohjautuvan organisaation toimintaa tukevan oppimisanalytiikan kehittämisen pohjaksi. Lisäksi saadaan kuvattua tarvittavat ja seurattavat indikaattorit, sekä hyviä käytäntöjä/caseja.

Koordinointi: Sasky, SEDU (co-koordinaattori, oppimisen omadata)

Työryhmä: EKAMI, Tredu, Mercuria, Careeria, REDU, Gradia, OSAO

Tavoitteet: Oppimisanalytiikan käytön edistäminen / konsepti oppimisen personoinnissa ja ohjauksen personoinnissa. Henkilökohtaistamisen tukeminen. Ammatillisen koulutuksen oppimisen omadata-malli/konsepti.

Tulokset: Tuloksena saadaan kuvattua tarve- ja tavoitetila sekä osittain tietomäärittelyjä oppimisen ja ohjauksen personointia tukevan oppimisanalytiikan kehittämisen pohjaksi. Lisäksi saadaan kuvattua hyviä käytäntöjä/caseja.

Koordinaattori: Helsinki/Stadin AO, Salpaus (co-koordinaattori)

Työryhmä: Sampo, Novida

Tavoitteet: Ammatillisessa koulutuksessa oppimisanalytiikkaa käytetään eettisesti ja lainmukaisesti. Oppimisanalytiikka on läpinäkyvää ja selitettävää niin opiskelijoille kuin muille käyttäjille. Madaltaa tältä osin kynnystä ottaa oppimisanalytiikka käyttöön ammatillisissa oppilaitoksissa. Tukea oppimisanalytiikan kehittäjiä ja yrityksiä tuottamaan eettistä, lainmukaista ja läpinäkyvää oppimisanalytiikkaa ammatilliseen koulutukseen.

Tulokset: Ammatillisen koulutuksen eettisen oppimisanalytiikan konsepti/malli, joka tukee oppilaitoksia oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja käytön eettisessä arvioinnissa. Oppimisanalytiikan tuotantoprosessin eettinen pohja. Tiedonkäsittely ja tiedonkeruun kysymyksiä tarkastellaan eettisestä ja laillista näkökulmista.

Koordinaattori: Gradia, Omnia (co-koordinaattori)

Työryhmä: Tredu

Tavoitteet: Lisätä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammatillisten oppilaitosten kyvykkyyttä ja osaamista ottaa oppimisanalytiikka monipuolisesti käyttöön. Kansallisen ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ja kehittämiskyvykkyyden ja dataosaamisen lisääminen.

Tulokset: Eri toimijatahojen ymmärrys oppimisanalytiikasta lisääntyy tarvittavalla tasolla. Koulutusorganisaatioilla on työkalut kehittämään organisaation kyvykkyyttä ja osaamista oppimisanalytiikan käyttöönottoon.

Koordinaattori: Helsinki/Stadin AO

Työryhmä: Kaikkien työpakettien koordinaattorit lähtökohtaisesti: Sasky, Omnia, Gradia, Sedu, Tredu, Varia, Salpaus, Ekami

Tavoitteet: 1) Kuvata ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi sisältäen toimijat niin valtionhallinnosta, koulutuksen järjestäjistä kuin yrityksistä ja muista sidosryhmistä. (Yhteistyössä OPH ja OKM). 2) Tehdä yhteisesti käytettävät suositukset oppimisteknologia tarjoaville yrityksille liittyen oppimisanalytiikkaan, erityisesti käyttökohteisiin, tietojoukkoihin, tiedonsiirtoon sekä etiikkaan.

Tulokset: Oppimisteknologiapalvelut ja -tuotteet kehittyvät vastaamaan ammatillisen koulutuksen tarpeita. Tuotteet ja palvelut tuottavat tarvittavaa dataa, joka edistää oppijaa oppimispolulla, opetuksen ja ohjauksen kehitystyötä sekä mahdollistavat tietoon pohjautuvien johtamismenetelmien aktiivisen hyödyntämisen. Yhteentoimivuus ja yhteensopivuus paranee. Hankintaprosessi helpottuu. Kehittämiseen voidaan osallistaa startuppeja.

 

Päätoteuttaja:

 • Helsingin kaupunki, Stadin AO

Osatoteuttajat:

 • Careeria
 • Etelä Savon Koulutus Oy
 • Hyria koulutus Oy
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto, KAO
 • Keski Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Keuda
 • Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI
 • Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida
 • Luksia, Länsi Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Mercuria kauppaoppilaitos Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Savon koulutuskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Suomen Yrittäjäopisto, SYO
 • Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
 • Turun kaupunki
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, VAAO
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Ylä Savon koulutuskuntayhtymä
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Äänekosken AO
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Redu
 • Etelä Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto, Sampo

Oppimisanalytiikasta ammatillisen koulutuksen supervoima

Kokonaisselvitys oppimisanalytiikan mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa

Tutustu selvitykseen

OSAOn yhteyshenkilö hankkeessa

Suunnittelija Jaana Parkkila
p. 050 590 7524

jaana.parkkila@osao.fi