Toiminta ja talous

Toimintaamme ohjaavat valtakunnalliset tuloksellisuus- ja laatukriteerit. Erityisesti opintojen läpäisy ja työelämään sijoittuminen ovat tuloksellisen oppimisen ja osaamisen keskiössä. On tärkeää, että jokainen opiskelija − nuori tai aikuinen − saa omien lähtökohtiensa ja tarpeittensa mukaisen perus-, jatko- tai täydennyskoulutuksen ja löytää paikkansa yhteiskunnassa.

Strategia

Toiminnan ja talouden suunnittelumme perustuu yhtymäkokouksen vahvistamaan strategiaan. Strategiassa määrittelemme kuntayhtymän perustehtävän, arvot, tavoitekuvan sekä strategiset tavoitteet. Strategian mukaan tavoitteemme on olla Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö vuoteen 2025 mennessä.

 

Toiminta- ja taloussuunnittelu

Yhtymäkokous hyväksyy suunnittelukauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa.

OSAOn toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio perustuvat yhtymästrategiaan. Suunnitelmassa linjataan tavoitteet ja toimenpiteet pääsääntöisesti kolmelle suunnitteluvuodelle, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Suunnitelmien toteutumista seurataan muun muassa tilinpäätöksessä. Arviointiprosessin kautta saatava tieto hyödynnetään seuraavan vuoden suunnittelussa.

Löydät tuoreimman toiminta- ja taloussuunnitelman, henkilöstöraportin ja tilinpäätöksen sekä muut toiminta- ja taloussuunnitteluun liittyvät asiakirjat Keskeiset asiakirjat -sivulta.

Siirry Keskeiset asiakirjat -sivulle

Laatujärjestelmä

OSAOn laatujärjestelmä tarkoittaa sovittuja toimintatapojamme, miten suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja parannamme koulutustamme ja muuta toimintaamme. Toimintatapoja kutsutaan prosesseiksi.

Toimimalla prosessiemme mukaan toteutamme OSAOn strategiaa. Prosessimme on laadittu lakien, asetusten, tutkinnon perusteiden ja muiden linjausten perusteella.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn laatujärjestelmänä toimii OSAOn henkilöstöintra.

Kaavio, jossa on kuvattu OSAOn laatujärjestelmä. Vasemmalla Perustehtävä: Mahdollistamme työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Sen alla Strategiset painopisteet: Joustavat ja monipuoliset osaamispolut, aktiivinen työelämäkumppanuus, uudistumiskuluonen, sitoututnut ja hyvinvoiva henkilöstö, tasapainoinen talous. Keskellä kolme sinisellä laatikolla otsikoitua kohtaa: Mahdollistava johtaminen, Osaamisen tuottaminen ja Osaamisen tukeminen. Oikealla tavoitetila 2025: Olemme Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö. Sen alla Strategiset tavoitteet listattuna.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sillä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Se on operatiivisesta johdosta riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jota yhtymähallitus ja kuntayhtymäjohtaja-rehtori käyttävät valvontavelvollisuutensa toteuttamiseen.

Sisäisen valvonnan ohella kuntayhtymän valvontajärjestelmään kuuluu ulkoinen valvonta, jota toteuttavat kuntalain mukaisesti yhtymäkokouksen valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö.

Turvallisuus

Turvallisuus on osa kaikkea OSAOn toimintaa.  Turvallisuus sisältyy ydinprosesseihin ja sitä johdetaan osana koko johtamisjärjestelmää. Kuntayhtymän turvallisuustyötä johtaa ja valvoo kuntayhtymäjohtaja-rehtori, jota suunnittelussa ja toteutuksessa avustaa turvallisuuspäällikkö.

Lisätiedot turvallisuuspäällikkö Petri Walter.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys OSAOssa sisältää ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun. Ympäristövastuun piiriin kuuluvat ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen varautuminen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä jätemäärien vähentäminen.

Kestävä kehitys on OSAOn arkea. Ympäristönäkökulmat otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme.