Hallinto ja päätöksenteko

OSAO on kahdeksan kunnan omistama koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymä OSAOn tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää OKM:n järjestämisluvan mukaista ammatillista koulutusta ja tutkintoja, sekä ylläpitää alueellista liikunnan koulutuskeskusta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Löydät Koulutuskuntayhtymä OSAOn toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat verkosta Tweb-julkaisujärjestelmästä.

Siirry Tweb-palveluun

Organisaatio

OSAOn orgaanisaatiokaavio

Strategia

Koulutuskuntayhtymä OSAOn vuoteen 2025 suuntaava strategia on hyväksytty yhtymäkokouksessa 10.6.2019. Toiminnan ja talouden suunnittelumme perustuu tähän yhtymästrategiaan.

Strategian mukaan perustehtävämme on mahdollistaa työelämäosaaminen ja jatkuva oppiminen. Tavoitteenamme on olla Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö vuoteen 2025 mennessä.

Kaavio, jossa on kuvattu OSAOn laatujärjestelmä. Vasemmalla Perustehtävä: Mahdollistamme työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Sen alla Strategiset painopisteet: Joustavat ja monipuoliset osaamispolut, aktiivinen työelämäkumppanuus, uudistumiskuluonen, sitoututnut ja hyvinvoiva henkilöstö, tasapainoinen talous. Keskellä kolme sinisellä laatikolla otsikoitua kohtaa: Mahdollistava johtaminen, Osaamisen tuottaminen ja Osaamisen tukeminen. Oikealla tavoitetila 2025: Olemme Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö. Sen alla Strategiset tavoitteet listattuna.

Keskeiset asiakirjat

Kuntayhtymän kahdeksan omistajakunnan tekemä perussopimus on OSAOn perustamisasiakirja, jolla kunnat ovat kuntalain mukaisesti sopineet yhteistoiminnasta

 • ylläpitää, järjestää ja antaa ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta sekä
 • hoitaa kuntien puolesta yhtymäkokouksen päättämiä tehtäviä.

Perussopimuksessa määrätään muun muassa yhtymäkokouksen ja -hallituksen tehtävistä.

Hallintosääntö on johtosääntö, joka sisältää muun muassa määräyksiä taloudenhoidosta, toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä kokousmenettelystä. Yhtymähallitus päättää toimivaltansa siirtämisestä hallintosäännön perusteella.

Konserniohje on kuntayhtymän omistajaohjauksen väline. Konsernin muodostavat koulutuskuntayhtymä OSAO ja sen tytäryhtiö OSAO Edu Oy.

Perussopimuksen, Hallintosäännön ja Konserniohjeen sekä muut koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat löydät Keskeiset asiakirjat -sivulta.

Siirry Keskeiset asiakirjat -sivulle

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous on Koulutuskuntayhtymä OSAOn korkein päätöksentekoelin. Yhtymäkokous päättää muun muassa yhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, valitsee hallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä hyväksyy johtosäännöt.

Kullakin jäsenkunnalla (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä) on yhtymäkokouksessa yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnassa oli asukkaita viimeksi toimitettuja kunnallisvaaleja seuraavassa vuodenvaihteessa.

Yhtymäkokouksen puheenjohtajisto:
puheenjohtaja Pekka Aittakumpu (Oulu), 1. varapuheenjohtaja Olli Kohonen (Oulu), 2. varapuheenjohtaja Saija Luonuansuu (Oulu) ja 3. varapuheenjohtaja Juho Pakaslahti (Liminka).

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus vastaa koulutuskuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta, valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.

OSAOn yhtymähallituksessa on 9 jäsentä, joista seitsemän valitaan Oulun kaupungin ehdottamista henkilöistä ja kaksi perussopimuksen määräämällä tavalla muista jäsenkunnista.

Kaudella 2021 – 2025 yhtymähallituksen kokoonpano on seuraava:

 • Puheenjohtaja Pirjo Sirviö (Oulu), varajäsen Ville Rantala (Oulu)
 • Miia Immonen (Oulu), varajäsen Sari Törmänen (Oulu)
 • Kari Myllyniemi (Oulu), varajäsen Jaakko Määttä (Oulu)
 • Anna-Kaisa Lepistö (Oulu), varajäsen Sanna Paukkunen (Oulu)
 • Laura Ritola (Oulu), varajäsen Jari Laru (Oulu)
 • Annu Pääkkölä (Oulu), varajäsen Henri Granlund (Oulu)
 • Rauno Hekkala (Oulu), varajäsen Petra Salovaara (Oulu)
 • Ahti Tahkola (Kempele), varajäsen Minna Matinlauri (Tyrnävä)
 • Juha Piirala (Muhos), varajäsen Maarit Parrila (Hailuoto)

Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Sirviö.  Varapuheenjohtajana toimii Miia Immonen ja esittelijänä kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on muusta johtamisesta riippumaton toimielin, joka vastaa toiminnan ja talouden tarkastamisesta.

Tarkastuslautakunta kaudella 2021 – 2025:

 • Anne Huotari (Oulu), varajäsen Tuula Salminen (Oulu)
 • Marja Irjala (Oulu), varajäsen Mauri Järnström (Oulu)
 • Markku Hentilä (Oulu), Juha Rapeli (Oulu)
 • Teuvo Appel (Oulu), varajäsen Seppo Vehkaoja (Oulu)
 • Leena Tuomaala (Muhos), varajäsen Helka Tapio (Ii)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Anne Huotari (anne.p.huotari@ouka.fi) ja varapuheenjohtajana Leena Tuomaala.

Opiskelijoiden oikeusturvatoimikunta

Oikeusturvatoimikunta toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 93 §:n tarkoittamana koulutuksen järjestäjän asettamana monijäsenisenä toimielimenä.

Lain mukaisesti oikeusturvatoimikunnan tehtävänä on päättää opiskelijoiden opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, yli kolmen kuukauden mittaisista opiskelijan määräaikaisesta oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Toimikunnan asettaa yhtymähallitus ja siihen kuuluu koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus.

Esittelijänä Oikeusturvatoimikunnassa toimii asian vireille laittanut viranhaltija (yksikönjohtaja) tai hänen varahenkilönsä. Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan kokoukseen opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista koskevassa asiassa, mikäli opiskelija on työssäoppimisjaksolla (YHall 11.12.2017, § 179).

Yhtymäjohto

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Jarmo Paloniemi, p. 050 538 3929

Talousjohtaja

Jarkko Raatikainen, p. 0400 154 743

Henkilöstöjohtaja

Jyrki Ojala, p. 040 6631 837

Hallintojohtaja

Tuomas Möttönen, p. 044 703 1127

Kiinteistöjohtaja

Jaana Valjus, p. 040 655 2215

IT-johtaja

Timo Remes, p.050 590 9026

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@osao.fi.

Sidonnaisuudet

OSAOn luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ilmoittamat sidonnaisuudet verkossa. Sidonnaisuuksien julkaisulla edistämme päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä turvaamme luottamuksen hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Lue lisää