Hallinto ja päätöksenteko

OSAO on kahdeksan kunnan omistama koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymä OSAOn tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää OKM:n järjestämisluvan mukaista ammatillista koulutusta ja tutkintoja, sekä ylläpitää alueellista liikunnan koulutuskeskusta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Löydät Koulutuskuntayhtymä OSAOn toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat verkosta Tweb-julkaisujärjestelmästä.

Siirry Tweb-palveluun

Organisaatio

Koulutuskuntayhtymä OSAOn organisaatiokaavio.

Strategia

Koulutuskuntayhtymä OSAOn vuoteen 2025 suuntaava strategia on hyväksytty yhtymäkokouksessa 10.6.2019. Toiminnan ja talouden suunnittelumme perustuu tähän yhtymästrategiaan.

Strategian mukaan perustehtävämme on mahdollistaa työelämäosaaminen ja jatkuva oppiminen. Tavoitteenamme on olla Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö vuoteen 2025 mennessä.

Kaavio, jossa on kuvattu OSAOn laatujärjestelmä. Vasemmalla Perustehtävä: Mahdollistamme työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Sen alla Strategiset painopisteet: Joustavat ja monipuoliset osaamispolut, aktiivinen työelämäkumppanuus, uudistumiskuluonen, sitoututnut ja hyvinvoiva henkilöstö, tasapainoinen talous. Keskellä kolme sinisellä laatikolla otsikoitua kohtaa: Mahdollistava johtaminen, Osaamisen tuottaminen ja Osaamisen tukeminen. Oikealla tavoitetila 2025: Olemme Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö. Sen alla Strategiset tavoitteet listattuna.

Keskeiset asiakirjat

Kuntayhtymän kahdeksan omistajakunnan tekemä perussopimus on OSAOn perustamisasiakirja, jolla kunnat ovat kuntalain mukaisesti sopineet yhteistoiminnasta

 • ylläpitää, järjestää ja antaa ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta sekä
 • hoitaa kuntien puolesta yhtymäkokouksen päättämiä tehtäviä.

Perussopimuksessa määrätään muun muassa yhtymäkokouksen ja -hallituksen tehtävistä.

Hallintosääntö on johtosääntö, joka sisältää muun muassa määräyksiä taloudenhoidosta, toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä kokousmenettelystä. Yhtymähallitus päättää toimivaltansa siirtämisestä hallintosäännön perusteella.

Konserniohje on kuntayhtymän omistajaohjauksen väline. Konsernin muodostavat koulutuskuntayhtymä OSAO ja sen tytäryhtiö OSAO Edu Oy.

Perussopimuksen, Hallintosäännön ja Konserniohjeen sekä muut koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat löydät Keskeiset asiakirjat -sivulta.

Siirry Keskeiset asiakirjat -sivulle

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous on Koulutuskuntayhtymä OSAOn korkein päätöksentekoelin. Yhtymäkokous päättää muun muassa yhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, valitsee hallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä hyväksyy johtosäännöt.

Kullakin jäsenkunnalla (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä) on yhtymäkokouksessa yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnassa oli asukkaita viimeksi toimitettuja kunnallisvaaleja seuraavassa vuodenvaihteessa.

Yhtymäkokouksen puheenjohtajisto:
puheenjohtaja Hanna Sarkkinen (Oulu), 1. varapuheenjohtaja Aki Manninen (Oulu), 2. varapuheenjohtaja Olli Kohonen (Oulu) ja 3. varapuheenjohtaja Ahti Tahkola (Kempele).

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus vastaa koulutuskuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta, valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.

OSAOn yhtymähallituksessa on 9 jäsentä, joista seitsemän valitaan Oulun kaupungin ehdottamista henkilöistä ja kaksi perussopimuksen määräämällä tavalla muista jäsenkunnista.

Kaudella 2017 – 2021 yhtymähallituksen kokoonpano on seuraava:

 • Mari-Leena Talvitie (Oulu), varajäsen Janne Heikkinen (Oulu)
 • Vesa Saarinen (Oulu), varajäsen Marika Mattila (Oulu)
 • Anna-Kaisa Lepistö (Oulu), varajäsen Heikki Alatalo (Oulu)
 • Jouni Pitkänen (Oulu), varajäsen Kari Myllyniemi (Oulu)
 • Jarmo Husso 31.7.2018 saakka (Oulu), varajäsen Maria Sippala (Oulu)
 • Lyly Rajala 1.8.2018 alkaen (Oulu), varajäsen Maria Sippala (Oulu)
 • Rauno Hekkala (Oulu), varajäsen Pasi Kemppainen (Oulu)
 • Susa Vikeväkorva (Oulu), varajäsen Leena Kuha (Oulu)
 • Kari Ylönen (Liminka), varajäsen Minna Matinlauri (Tyrnävä)
 • Heidi Pöykiö (Muhos), varajäsen Tuomas Okkonen (Liminka)

Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii Mari-Leena Talvitie, varapuheenjohtajana Vesa Saarinen ja esittelijänä kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on muusta johtamisesta riippumaton toimielin, joka vastaa toiminnan ja talouden tarkastamisesta.

Tarkastuslautakunta kaudella 2017 – 2021:

 • Teemu Nurkkala (Muhos), varajäsen Juho Pakaslahti (Liminka)
 • Mikko Kälkäjä (Oulu), varajäsen Janika Harju (Oulu)
 • Erkki Urpilainen (Oulu), varajäsen Heidi Hietalahti (Oulu)
 • Susanna Yli-Luukko (Oulu), varajäsen Kim Wasama (Oulu)
 • Sari Backman (Oulu), varajäsen Harri Juopperi (Oulu)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Teemu Nurkkala ja varapuheenjohtajana Mikko Kälkäjä.

Opiskelijoiden oikeusturvatoimikunta

Oikeusturvatoimikunta toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 93 §:n tarkoittamana koulutuksen järjestäjän asettamana monijäsenisenä toimielimenä.

Lain mukaisesti oikeusturvatoimikunnan tehtävänä on päättää opiskelijoiden opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, yli kolmen kuukauden mittaisista opiskelijan määräaikaisesta oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Toimikunnan asettaa yhtymähallitus ja siihen kuuluu koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus.

Esittelijänä Oikeusturvatoimikunnassa toimii asian vireille laittanut viranhaltija (yksikönjohtaja) tai hänen varahenkilönsä. Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan kokoukseen opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista koskevassa asiassa, mikäli opiskelija on työssäoppimisjaksolla (YHall 11.12.2017, § 179).

Yhtymäjohto

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Jarmo Paloniemi, p. 050 538 3929

Vararehtori

Anni Miettunen, p. 040 5171 514

Talousjohtaja

Anssi Ojutkangas, p. 050 365 0571

Henkilöstöjohtaja

Jyrki Ojala, p. 040 6631 837

Hallintojohtaja

Tuomas Möttönen

Kiinteistöjohtaja

Petri Walter, p. 050 464 2005

IT-johtaja

Timo Remes, p.050 590 9026

Palvelujohtaja

Virpi Spangar, p. 050 520 8854

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@osao.fi.

Sidonnaisuudet

OSAOn luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ilmoittamat sidonnaisuudet verkossa. Sidonnaisuuksien julkaisulla edistämme päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä turvaamme luottamuksen hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Lue lisää