Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kuntayhtymän päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten ollessa julkisia.

OSAOn luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä ilmoitus sellaisista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (Kuntalaki 410/2015). Tällaisia sidonnaisuuksia ovat mm. johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä sekä merkittävä varallisuus.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kuntayhtymäjohtaja-rehtoria sekä yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.