Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoituksia koskeva sääntely edistää kuntayhtymän päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ilmoittamalla sidonnaisuudet ja julkaisemalla rekisterin verkossa pyrimme turvaamaan luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Sidosten ollessa julkisia, voidaan hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun tarkkailla paremmin.

OSAOn luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee tehdä ilmoitus sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (Kuntalaki 410/2015). Tällaisia sidonnaisuuksia ovat mm. johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä sekä merkittävä varallisuus.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kuntayhtymäjohtaja-rehtoria sekä yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset viipymättä.