Kolmen asteen yhteys – Työelämävalmiuksien edistäminen eri koulutusasteilla

Arina tukee nuorten työllistymistä. S-ryhmän monipuolista toimintaa esittelemässä asiakaspalvelupäällikkö Sanna Kurvinen Linnanmaan Prismasta.

Arina tukee nuorten työllistymistä. S-ryhmän monipuolista toimintaa esittelemässä asiakaspalvelupäällikkö Sanna Kurvinen Linnanmaan Prismasta.

Valmiina työelämään –hankkeen Oulun toimijat järjestivät torstaina 17.5. yhteistyöiltapäivän aurinkoisessa Nallikarissa. Tilaisuudessa oli mukana noin viisikymmentä osallistujaa Oulun yliopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Oulun seudun ammattiopistosta. Tilaisuudessa oli mukana myös edustajia työelämästä ja muista sidosryhmistä. Tilaisuuden avasi Oulun yliopiston ja Oamkin opiskelijoista koostuva lauluyhtye Mela.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Työelämä 2020 –alueverkoston puheenjohtaja Teea Oja haastoi kuulijoita suuntaamalla ajatuksia työelämän tulevaisuuteen. Asiakaspalvelupäällikkö Sanna Kurvinen Linnanmaan Prismasta puolestaan esitteli Arinan ja koko S-ryhmän monipuolista toimintaa nuorten työllistymisen tukemiseksi. Arina on monipuolinen yhteistyökumppani ja tavoittaa opiskelijoita jokaiselta asteelta.

Työelämävalmiuksia opettajan ja opiskelijan yhteistyöllä

Tilaisuudessa kuultiin lyhyitä opettaja – opiskelija –puheenvuoroja, joissa avattiin toimivia tapoja työelämävalmiuksien oppimiseen. Oulun yliopistosta Maria Lindholm ja opiskelija Sini Pekki toivat esille kokemuksia tuotantotalouden opetukseen kuuluvista kursseista ”Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen” ja ”Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta”. Sini nosti ensimmäisestä kurssista esille mm. Työturvallisuuskortin suorittamisen, jatkuvan oppimisen metodin ja vierailuluennot. Toisesta kurssista puolestaan nostoina olivat mm. padlet-harjoitukset ja harjoitustyön toteuttaminen. Työelämään Sini sai näistä kursseista mukaan kykyä havainnoida työympäristöä sekä tunnistaa riskitekijöitä, ymmärrystä työturvallisuusasioiden taustoihin, taitoja pitää yllä työhyvinvointiaan sekä vuorovaikutustaitoja.

Oulun ammattikorkeakoulusta Jarmo Kastikainen ja opiskelija Saska Salo esittelivät Oulun ammattikorkeakoulun toteuttamaa Likis -lähiruokatapahtumaa, joka on jälleen syyskuun lopulla. Saska toi esille, kuinka tapahtuman järjestäminen on opettanut organisointi- ja vuorovaikutustaitoja ja lisännyt rohkeutta ottaa yhteyttä yrityksiin ja työelämän edustajiin. Tapahtumien järjestäminen vaatii myös pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, ja on siten oiva tapa oppia työelämävalmiuksia.

Oulun seudun ammattiopistosta Minna-Liisa Myllylä ja opiskelijaedustaja Annukka Pitkänen esittelivät osuuskuntatoiminnan hyötyjä työelämävalmiuksien edistämisessä. Osuuskuntatoiminnassa jäsenet harjoittavat yrittäjämäistä toimintaa ilman taloudellista riskiä. Omaa yritysideaa voi testata käytännössä. Toiminnassa kehittyvät ongelmien ratkaisutaidot ja haasteellisista tilanteista selviäminen. Osuuskuntatoiminta kehittää taloudellista ajattelua. Annukalla oli jo oma yritys, kun hän liittyi osuuskunta Artesaareen jäseneksi. Annukan perusteena oli jäsenyyden mahdollistava verkostoituminen, jota pitää myös yritystoiminnassa tärkeänä. Annukka kertoi lyhyesti oman tarinansa. Opiskelijoita varmasti kiinnosti kuulla, että Annukalla oli taustalla ammattikorkeakoulu- sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kun hän lähti opiskelemaan ammattiopistoon.

Työelämävalmiuksiin liittyvän yhteistyön tiivistämistä työpajoissa

Iltapäivän lopuksi osallistujat osallistuivat työpajoihin. Yhdessä työpajoista keskusteltiin Valten alustavista tuloksista VILLE-oppimisalustan ja sinne tuotetun työelämävalmiuksiin liittyvän oppimateriaalin avulla. Valten tuloksena tuotetut opinnot liittyvät teemaltaan esimerkiksi työturvallisuuteen, työhyvinvointiin, työniloon ja ammatilliseen vuorovaikutukseen. Esimerkkinä opinnoista mainittiin Ammatti-identiteetin ja ammatillisen vuorovaikutuksen opintojakso, jonka ovat opinnäytetyönään tuottaneet Oamkin master-opiskelijat Minna Tiri ja Heini Huovinen. VILLE-oppimisalustan esittelyssä nousivat esiin yhdessä kehittäminen sidosryhmien kanssa eli co-creation. Keskeistä muutoksessa on huomioida mikä on oikeasti tärkeää opiskelijoiden kanssa toimimisessa eli keskeiset prosessit ja sidosryhmät. Kuinka nopeasti ja mitä arvoa opiskelija saa etenemisestään opinnoissa. Eri oppimisympäristöjen analytiikka ja visuaalinen toiminnanohjaus auttavat opiskelijoita sanoittamaan taitojaan, tietojaan ja työelämässä toimimistaan sekä auttaa havainnoimaan oppimisprosessissa etenemistään. Lisäksi työpajassa nostettiin esiin yhtenä yhteistyömuotona kehittämisessä Valte-hankkeessa tehdyt työnantajakyselyt työelämävalmiuksista ja niiden edistämisestä.

Toisessa työpajassa oli esillä Pohjois-Suomen Turvapuisto ja sen hyödyntäminen monialaisen oppimisen kenttänä. Turvapuistossa koulutetaan kävijöitä käytännön tasolla työskentelemään turvallisesti. Turvapuisto koostuu yli 20 koulutusrastista, joissa demonstroidaan täysmittakaavassa tosielämän hyviä työskentelytapoja ja tapahtuneita työtapaturmia ja joiden teemoja ovat mm. rakennusteollisuus, teollisuus, energiateollisuus, raidetyöskentely ja ergonomia. Osallistujien kanssa keskusteltiin Turvapuiston hyödyntämisestä opetuksessa sekä kolmitasoisesta yhteistyöstä Turvapuistossa. Toiveena oli mm. toimialariippumattoman, kaikkia työelämässä olevia kiinnostavan työturvallisuuskierroksen toteuttaminen, psyykkisen työturvallisuuden käsittely, työyhteisön vuorovaikutteisen hyvinvoinnin sekä toiminnallisuuden kehittäminen ongelmanratkaisutehtävillä, simuloinneilla tai virtuaalilaseilla. Yhteistyö oppilaitosten välillä todettiin hyväksi ajatukseksi, mutta konkreettiseksi haasteeksi nostettiin esille aikatauluongelmat eri oppilaitosten opettajien ja opiskelijoiden saamiseksi paikalle samaan aikaan. Ratkaisuksi ehdotettiin mm. teemaseminaaripäivien järjestämistä sekä eri asteiden opiskelijoiden tiimityöskentelyllä havainnointia, miten eri työvaiheet, kuten suunnittelu ja toimeenpano, vaikuttavat toisiin työvaiheisiin ja työntekijöihin.

Kolmannessa työpajassa pohdittiin yhteistyön edelleen kehittämistä ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä. Opetushenkilöstä edustajat kokivat yhteistyön merkityksellisenä ja tätä vahvistivat myös työelämän edustajien ja opiskelijoiden kommentit. Tällainen tilaisuus koettiin toimivana, verkostoitumista ja yhteistyötä edistävänä asiana.

Lisätietoja Valmiina työelämään eli Valte-hankkeesta: www.valte.fi »

Valmiina työelämään – hankkeen Oulun toimijat:

Oulun seudun ammattiopisto:
Minna-Liisa Myllylä, minna-liisa.myllyla@osao.fi
Päivi Helakorpi
Pekka Hämäläinen
Tiina Kaakinen
Anna Kauppila

Oulun yliopisto:
Maria Lindholm, maria.lindholm@oulu.fi
Seppo Väyrynen

Oulun ammattikorkeakoulu:
Liisa Kiviniemi, liisa.kiviniemi@oamk.fi
Eija Rajakangas