Työnantajayhteistyön tiivistämistä ja nuorten ohjaajien tiedottamista Opsodiili Pohjoinen -hankkeessa

Opsodiili Pohjoinen –projekti päättyy 28.2.2018. Vajaan kolmen vuoden aikana hankkeen painopiste on ollut työnantajayhteistyön tiivistämisessä ja oppisopimuskoulutuksen tunnettuuden lisäämisessä erityisesti työnantajien keskuudessa. Myös nuorten ohjaajia ja nuoria on tiedotettu oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista.

Fokus yritysyhteistyössä, kumppanuuksissa ja palvelumuotoilussa

Hankkeessa on kehitetty kevyttä toimintamallia osaamistarvekartoitusten tekemiseksi työnantajille. Ajatuksena on ollut, että työnantajat ennakoisivat hyvissä ajoin osaamisen kehittämisen tarpeita sekä pohtisivat ratkaisuja yhdessä asiantuntijan kanssa. Painopiste keskusteluissa on ollut yrityksen tarpeissa ja niihin on ollut tavoitteena vastata laajemminkin kuin vain oppisopimuskoulutuksen osalta. Keskeistä on tuntea yritysten liiketoiminnan kehittämisessä osallisena olevat verkostot, jotta osataan suositella tarvittaessa muita asiantuntijoita vastaamaan yrityksen tarpeisiin. Työnantajakäyntien yhteydessä on aina esitelty oppisopimuskoulutuksen monipuolisia mahdollisuuksia.

Hankkeessa keskeistä on ollut palvelumuotoilun toteuttaminen eli asiakkaiden kuuleminen, heidän tarpeidensa kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Oppisopimustoimijoille tarjottiin hankkeen alussa asiakaskuuntelumenetelmäkoulutus. Kukin hanketoimija valitsi kehittämiskumppaniyritykset, joiden kanssa keskusteltiin asiakaskuuntelun keinoin työnantajien toiveista tiedotuksen suhteen mm. kanavista ja sisällöistä.

Työnantajien toiveiden pohjalta on luotu oppisopimustoimistoille uusia ja kehitetty olemassa olevia tiedotuskanavia. Viestinnän sisältöjä on myös selkiytetty, pyritty tuotteistamaan sekä muotoiltu ”työnantajien kielelle”. Tavoitteena on ollut, että ajantasaista tietoa olisi saatavilla helposti ja selkeässä muodossa. Hankkeen puitteissa on järjestetty runsaasti erilaisia työnantajatapahtumia mm. aamiaistilaisuuksia, tiedotettu sosiaalisen median kanavissa mm. Facebook ja Instagram, tehty videoita ja uutiskirjeitä sekä luotu työnantajalähtöisiä internet-sivuja.

Tiedotusta nuorten ohjaajille

Hankkeessa on tiedotettu runsaasti myös nuorten ohjaajia, jotka voivat puolestaan ohjata ja neuvoa oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneita nuoria. Toteutimme nuorten ohjaajille kyselyn, jossa selvitettiin mitä kanavia pitkin ja millaista tietoa he tarvitsisivat oppisopimuskoulutuksesta laadukkaan ohjauksen toteuttamiseksi. Ohjaajat toivoivat ajantasaista tietoa säännöllisesti ja hyvin perinteisissä kanavissa. Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia esim. avoimia ovia, aamiaisia ja pop up –pisteitä esim. oppilaitoksissa tiedon lisäämiseksi. Olemme myös tiedottaneet perinteisempiä kanavia pitkin kuten sähköpostitse, tapaamisten ja kokousten puitteissa, internet-sivujen kautta, uutiskirjeissä sekä perusinfoissa.

OSAOlla on yhteistyössä SISU-hankkeen kanssa tehty myös ohjaustyökalua, jossa on nostettu esille erilaisia toimintavaihtoehtoja, jos opiskelija on keskeyttämisuhan alainen. Työkalussa on nostettu vahvasti esille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuutta mm. sujuvan työelämään siirtymisen näkökulmasta.

Valtakunnallista vaikuttavuutta yhteistyössä

Opsodiili Pohjoinen –projekti on toiminut osana valtakunnallista Opsodiili-hankeperhettä, johon on kuulunut Opsodiili koordinaatiohanke sekä neljä aluehanketta. Yhteisenä tavoitteena on ollut oppisopimuskoulutuksen tunnettuuden lisääminen. Opsodiili koordinaatiohanke on luonut yhdessä mainostoimiston kanssa oppisopimuskoulutukselle visuaalisen ilmeen, ottanut käyttöön uusia tiedotuskanavia sekä luonut tiedotusmateriaaleja. Oppisopimustoimijoille on myös järjestetty mm. sosiaalisen median koulutuksia viestintäosaamisen kehittämiseksi. Suurimpana yhteisenä ponnistuksena järjestettiin lokakuussa 2017 valtakunnallinen Oppisopimusviikko, jolloin ympäri Suomea tiedotettiin eri keinoin oppisopimuskoulutuksesta sekä palkittiin ansioituneet oppisopimuksen osapuolet.

Hankkeen lopputuloksena niin työnantajilla kuin nuorten ohjaajillakin on enemmän tietoa oppisopimuskoulutuksesta, matalampi kynnys olla yhteydessä omaan oppisopimustoimistoon sekä he osaavat yhä paremmin hyödyntää oppisopimuskoulutusta yhtenä osaamisen kehittämisen muotona.