Työpaikat tarvitsevat tulevaisuudessa uudenlaista osaamista 

Suurin osa yrityksistä tarvitsee nyt ja lähitulevaisuudessa uudenlaista osaamista, käy ilmi Osaamistarpeet työpaikoilla -kyselyn tuloksista.

Osaamistarpeet työpaikoilla -kyselyssä selvitettiin, miten muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa osaavan työvoiman tarpeeseen ja osaamistarpeisiin työpaikoilla Pohjois-Pohjanmaalla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lisä- ja täydennyskoulutusten suunnittelussa.

Osaamistarpeet työpaikoilla -kysely toteutettiin osana jatkuvan oppimisen esiselvityshanketta.  Kyselyn toteuttajia ovat Koulutuskuntayhtymä OSAOn Jatkuvan oppimisen esiselvityshanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Tiedolla kohtaantoa -ESR-hanke, Oulun kauppakamari ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Esiselvityshanke toteutettiin Oulun innovaatioallianssin toimesta.

Kysely oli avoinna 4.10.–10.12.2021. Vastauksia kyselyyn tuli 71 kappaletta eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä. 

Kestävää kehitystä ja digitalisaatiota

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että suurin osa yrityksistä (71 %) tarvitsee nyt ja lähitulevaisuudessa uudenlaista osaamista. Kestävän kehitys ja digitalisaatio ovat kaikki toimialat läpileikkaavia teemoja. Kaikilla toimialoilla on tarve kehittää erityisesti 

  • asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja 
  • kestävän kehityksen taitoja ja ympäristöosaamista 
  • ohjelmointitaitoja ja yleisempiä digitaitoja. 

Sekä nykyisten että tulevien osaajien tulee pystyä soveltamaan näitä taitoja omalla toimialallaan.

Organisaatiotason kehittämiskohteina nousevat kyselyssä esille esimies- ja johtamistaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa tarvitaan osaamista muutoksenhallintaan.

Suurin osa kyselyyn vastanneista ei ollut täysin varmoja siitä, mistä löytäisi henkilöstölleen sopivia koulutuksia. Tiedotuksen ja vuoropuhelun lisääminen työpaikkojen, sidosryhmien ja koulutuksenjärjestäjien välillä on tämän parantamiseksi ensisijaisen tärkeää.  

Ammatillisen koulutuksen suorittaneille kysyntää

Vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa koettiin eniten sosiaali- ja terveysalalla, teollisuudessa ja rakennusalalla.

Vastaajayrityksistä 62 % tarvitsee ammatillisen koulutuksen tasoista, 34 % ammattikorkeakoulutasoista ja 18 % yliopistotasoista osaamista.

Ammatillisen koulutuksen osaajien tarve korostuu erityisesti rakentamisen, teollisuuden ja kaupan aloilla sekä majoitus- ja ravitsemistoimialalla. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason osaamistarve on keskiössä viestinnän, tekniikan ja hallinnon aloilla.

Majoitus- ja ravitsemistoimialalla, rakennusalalla ja kaupan alalla osaamista etsitään usein myös ilman koulutusastevaatimuksia. 

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin ELY-keskuksen sivuilla. 

Lisätietoja:

Emilia Myllyoja
Hankesuunnittelija, Koulutuskuntayhtymä OSAO
emilia.myllyoja@osao.fi, 044 703 7967