Urahaku

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta- aika

1.9.2019 – 31.7.2022

Hankkeen kuvaus

Urahaku -hanke on OSAOn toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke. Hankkeessa toteutamme koulutusasteet ja organisaatiorajat ylittävää kehitystyötä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymävaiheita koulutukseen ja työelämään. Urahaku- hankkeessa toteutamme organisaatiokohtaisia uraohjauskoulutuksia ja pilottiryhmiä. Hankkeen uraohjauskoulutukset toteutetaan yhteistyössä OAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ohjaus- ja kasvatusalan tutkittuun tietoon pohjautuen.

Tavoitteenamme on luoda hankkeessa uraohjauksen toimintamalli ja menetelmät ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksissa kehitettyä toimintamallia pilotoidaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, työpajojen asiakkaille ja peruskoulun 9-luokan oppilaille. Jalkautamme uraohjauksen toimintamallin ja menetelmät osaksi mukana olevien organisaatioiden toimintaa kehittäjämentoroinnin menetelmää hyödyntäen. Pilottiryhmien kautta testaamme toimintamallin ja menetelmien toimivuutta. Keräämme pilottiryhmissä palautetta ja kehitetämme toimintamallia ja menetelmiä hankkeen aikana jatkuvan kehityksen periaatteita noudattaen.

Hankkeen kohderyhmää ovat ohjaus- ja opetusalan henkilöstö kohdeorganisaatioissa, Oulun seudun ammatilliset oppilaitokset, Oulun kaupungin ja ympäristökuntien työpajat, hankkeen toiminta- alueen kolmannen sektorin toimijat, Oulun kaupungin yläkoulujen 9-luokkien ohjaus- ja opetushenkilöstö.

OSAO on hankkeen koordinaattori ja päätoteuttaja. Osatoteuttajana hankkeessa on Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Vihertävän sininen maisema, jossa vihreitä vuoria. Vuorille on piirretty punaisia pisteitä, joiden välissä menee viivat. Vuorten alla teksti "Urahaku-hanke sisältää organisaatiokohtaisia uraohjauskoulutuksia ohjaus- ja opetushenkilöstölle ohjaus- ja kasvatusalan tutkittuun tietoon pohjautuen sekä pilottiryhmiä opiskelijoille ja asiakkaille. Hankkeessa toteutamme koulutusasteet ja organisaatiorajat ylittävää kehitystyötä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymävaiheita koulutukseen ja työelämään."

 

Tulosta Urahaku-hankkeen juliste

Hankkeen uraohjauskoulutukset

Ammatilliset oppilaitokset

Uraohjauskoulutusten toteutus aloitetaan tarvekartoituksella organisaatioissa, jossa suunnitellaan koulutusten organisaatiokohtainen toteutusmuoto.

Koulutusjakson jälkeen toteutetaan noin vuoden mittainen seurantajakso, jonka tavoitteena on jalkauttaa uraohjauskoulutusten toimintamallia ja materiaaleja osaksi organisaatioiden ohjaus- ja opetustyön rajapintaa. Seurantajaksoa tukevat pienryhmätapaamiset, joissa käsitellään uusien toimintamallien ja materiaalien käyttöönottoa sekä jatkokehitetään uusia menetelmiä vastaamaan ohjaus- ja opetustyön ajankohtaisiin tarpeisiin. Kaikissa koulutuksiin osallistuvissa organisaatioissa koulutetaan osa henkilöstöstä ja toimintaa jalkautetaan kehittäjämentoroinnin menetelmää hyödyntäen organisaatioiden henkilöstölle. Käytännössä koulutuksiin osallistuneet toimivat kouluttajina omassa työyhteisössään ja jalkauttavat toimintaa organisaatioon hankehenkilöstön ja kouluttajien yhteistyönä.

Organisaatiokohtaiset toteutukset

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

 

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä):

2.10.2020: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

30.10.2020: Tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunta

6.11.2020: Henkilökohtaistaminen ja osallisuutta vahvistava uraohjaus

16.-17.11.2020: VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus tai non-stop- verkkovalmennus

4.12.2020: Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana

Kevät 2021: Seuranta-/jalkautusjakso

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä)

24.9.2020: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

16.-17.11.2020: VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus

21.1.2021: Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana

25.2.2021: Erilaiset oppimisympäristöt ja osaamisen dokumentoinnin tavat

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä)

26.1.2021: Tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunta

18.-19.2.2021: VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus

15.3.2021: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

15.4.2021: Henkilökohtaistaminen ja osallisuutta vahvistava uraohjaus

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

OSAOssa uraohjauskoulutuksiin ja uraohjauksen prosessin pilotointiin osallistuu opinto-ohjaaja ja omaopettaja työpareina. Uraohjauksen prosessia pilotoidaan kevään 2021 ajan. Pilotoinnin rinnalla kulkee pilottiryhmät, joissa uraohjauksen prosessin käyttöönottoa tuetaan sekä yhteistyössä jatkokehitetään.

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä)

15.1.2021: Tutustuminen OSAOn uuteen uraohjauksen prosessiin

4-5.2.2021: VOIMAKEHÄ® – lisenssivalmennus

5.3.2021: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

9.4.2021: Henkilökohtaistaminen ja osallisuutta vahvistava uraohjaus

7.5.2021: Tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunta

4.6.2021: HOKS-peli/ jalkautussuunnitelman laadinta

 

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet pinjakurssi OSAOssa

Siirry kurssiin Pinjassa (vaatii kirjautumisen)

OSAOn uraohjauksellinen henkilökohtaistamisen prosessi

Urahaku- hanke on mukana OSAOssa kehittämässä uraohjauksellista henkilökohtaistamisen prosessia yhteistyössä prosessin omistajan kehityspäällikkö Tiina Kuokan ja Urahaku- työryhmän kanssa vuoden 2020 aikana. Uudistamisen tavoitteena oli luoda OSAO-tasoinen uraohjauksen toteutusmalli ja varmistaa opiskelijan henkilökohtainen opintopolku.

Keskiössä on opiskelijan opintopolku ja hänen urasuunnittelutaitojen kehittyminen läpi opintojen ajan, mikä toteutuu osallistamalla opiskelija aktiivisena toimijana HOKSin päivitykseen ohjauskeskustelujen kautta.

Opiskelijan osallisuutta sekä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien kehittymistä tukevat:

  • Opintojen alussa OSAOstartti Pinjakurssi.
  • Opintojen aikana Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet Pinjakurssi.

Mallin kautta opiskelijalle taataan riittävä määrä oikea-aikaista opinto- ja uraohjausta sekä luodaan ohjauksen tukiverkosto opintopolulle.

Uusi prosessi mahdollistaa opintojen henkilökohtaistamisen siten, että opiskelija suorittaa vain puuttuvan osaamisen henkilökohtaisella opintopolullaan.

Yhteystiedot

OSAO

Projektipäällikkö Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi

 

OAMK

Projektikoordinaattori Päivi Haapakoski
p. 040 141 5163
paivi.haapakoski@oamk.fi