Urahaku

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta- aika

1.9.2019 – 31.7.2022

Hankkeen kuvaus

Urahaku -hanke on OSAOn toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke. Hankkeessa toteutamme koulutusasteet ja organisaatiorajat ylittävää kehitystyötä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymävaiheita koulutukseen ja työelämään. Urahaku- hankkeessa toteutamme organisaatiokohtaisia uraohjauskoulutuksia ja pilottiryhmiä. Hankkeen uraohjauskoulutukset toteutetaan yhteistyössä OAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ohjaus- ja kasvatusalan tutkittuun tietoon pohjautuen.

Tavoitteenamme on luoda hankkeessa uraohjauksen toimintamalli ja menetelmät ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksissa kehitettyä toimintamallia pilotoidaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, työpajojen asiakkaille ja peruskoulun 9-luokan oppilaille. Jalkautamme uraohjauksen toimintamallin ja menetelmät osaksi mukana olevien organisaatioiden toimintaa kehittäjämentoroinnin menetelmää hyödyntäen. Pilottiryhmien kautta testaamme toimintamallin ja menetelmien toimivuutta. Keräämme pilottiryhmissä palautetta ja kehitetämme toimintamallia ja menetelmiä hankkeen aikana jatkuvan kehityksen periaatteita noudattaen.

Hankkeen kohderyhmää ovat ohjaus- ja opetusalan henkilöstö kohdeorganisaatioissa, Oulun seudun ammatilliset oppilaitokset, Oulun kaupungin ja ympäristökuntien työpajat, hankkeen toiminta- alueen kolmannen sektorin toimijat, Oulun kaupungin yläkoulujen 9-luokkien ohjaus- ja opetushenkilöstö.

OSAO on hankkeen koordinaattori ja päätoteuttaja. Osatoteuttajana hankkeessa on Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Vihertävän sininen maisema, jossa vihreitä vuoria. Vuorille on piirretty punaisia pisteitä, joiden välissä menee viivat. Vuorten alla teksti

Tulosta Urahaku-hankkeen juliste

Ajankohtaista

Luonteenvahvuudet – syventävä valmennus 5 op

Ajankohta
tammi-huhtikuu 2022

Kohderyhmä
OSAOn, OPAOn, PSKn ja SDOn opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä Oulun seudun yläkoulujen opinto-ohjaajat

Ilmoittautuminen 10.1.2022 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/50EA123CF2FE6941

Valmennus toteutetaan verkossa webinaareina ja itsenäisinä tehtävinä.

Lue lisää valmennuksesta

Hankkeen uraohjauskoulutukset

Ammatilliset oppilaitokset

Uraohjauskoulutusten toteutus aloitetaan tarvekartoituksella organisaatioissa, jossa suunnitellaan koulutusten organisaatiokohtainen toteutusmuoto.

Koulutusjakson jälkeen toteutetaan noin vuoden mittainen seurantajakso, jonka tavoitteena on jalkauttaa uraohjauskoulutusten toimintamallia ja materiaaleja osaksi organisaatioiden ohjaus- ja opetustyön rajapintaa. Seurantajaksoa tukevat pienryhmätapaamiset, joissa käsitellään uusien toimintamallien ja materiaalien käyttöönottoa sekä jatkokehitetään uusia menetelmiä vastaamaan ohjaus- ja opetustyön ajankohtaisiin tarpeisiin. Kaikissa koulutuksiin osallistuvissa organisaatioissa koulutetaan osa henkilöstöstä ja toimintaa jalkautetaan kehittäjämentoroinnin menetelmää hyödyntäen organisaatioiden henkilöstölle. Käytännössä koulutuksiin osallistuneet toimivat kouluttajina omassa työyhteisössään ja jalkauttavat toimintaa organisaatioon hankehenkilöstön ja kouluttajien yhteistyönä.

Verkkokurssi: Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Lämpimästi tervetuloa verkkokurssille suorittamaan yhteisten tutkinnon osien opintojen osa-aluetta opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp).

Tämä tutkinnon osa-alue kuuluu Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) -kokonaisuuteen. Tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuasi osaat tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitasi, pohtia tulevaisuuttasi ja uraasi koskevia asioita sekä valmistautua työnhakuun ja oman osaamisesi esittelemiseen.

Tämä verkkokurssi toimii ns. kotipesänä, josta löydät tehtäviä, materiaalia ja linkkejä. Ne tukevat oman osaamisesi pohtimista. Kurssin aikana tehdyt tehtävät, kuten työhakemus, CV ja hissipuhe osoittavat, että olet saavuttanut tämän osa-alueen tavoitteet.

Kurssin tehtävät linkitetään osaksi henkilökohtaista osaamisen kehittymissuunnitelmaasi (HOKS). HOKS-keskustelussa pohdit yhdessä opettajasi kanssa, mitä osaamista sinun tulee tästä osa-alueesta hankkia ja miten näytät osaamisesi. Voit osoittaa osaamistasi tämän osa-alueen tehtävillä. Sovi yhdessä opettajasi kanssa, miten ja mihin dokumentoit tehtäviesi tuotokset.

HOKS-keskustelussa käsittelet tehtäviä yhdessä opettajasi kanssa. Verkkokurssin tehtävien 1–9 avulla voit hankkia osaamista ja tehtävät 10–14 toimivat osaamisesi osoittamisen välineinä. Tehtävät 10–14 arvioidaan asteikolla 1–5.

Tutustu tutkinnon osan osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin ePerusteet-sivustolla.

Tässä osiossa on neljä tehtävää, joiden tavoitteena on kartoittaa tämänhetkistä osaamistasi, vahvuuksiasi ja lähtökohtiasi sekä miettiä tavoitteitasi ja kehittymistarpeitasi.

Miksi vahvuuksia on tärkeä tunnistaa laaja-alaisesti?

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat niin nopeasti, että emme voi niitä täsmällisesti ennustaa. Ammatillisessa koulutuksessa hankitaan ammatillista osaamista sekä niin kutsuttuja yleisiä työelämätaitoja, joita voidaan hankkia paitsi koulussa myös vapaa-ajalla. Yleiset työelämätaidot ovat siirrettävää osaamista, jota tarvitaan eri aloilla ja työtehtävissä nyt ja tulevaisuudessa.

Hankittavan osaamisen ja taitojen lisäksi jokaisella meistä on kuitenkin paljon vahvuuksia, joiden tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeää. Omien vahvuuksien varaan rakentamalla on helpompi löytää sellainen opiskelu- ja urapolku, joka tuntuu innostavalta ja omalta. Vahvuuksilla on merkitystä myös hyvinvoinnin kannalta, ja ne voivat auttaa ymmärtämään esimerkiksi erilaisia stressitekijöitä tai ihmisten välisiä eroavaisuuksia.

Kun puhumme vahvuuksista, tarkoitamme itse asiassa kuutta erilaista vahvuuksien lajia (katso myös kuva alla):

 • Luonteenvahvuudet – hyvän luonteen ominaisuuksia, joista osa on meille tunnusomaisia mutta joita kaikkia voimme ottaa käyttöön, aktivoida ja kehittää (esimerkiksi rohkeus, kiitollisuus, huumori)

 • Luontainen kyvykkyys – synnynnäisiä luonteenpiirteitä ja lahjakkuutta (esimerkiksi rauhallisuus, järjestelmällisyys, liikunnallinen lahjakkuus)

 • Taidot ja osaaminen – niitä jokainen voi hankkia, oppia ja kehittää (esimerkiksi digitaidot, kielitaito, ruoanlaittotaito, autolla ajaminen)

 • Kiinnostukset – asiat, jotka meitä innostavat ja motivoivat (esimerkiksi asiakaspalvelu, kirjoittaminen, ulkoilu, matkustaminen)

 • Arvot – elämässä tärkeät asiat, jotka ohjaavat valintojamme ja tuovat merkityksellisyyttä (esimerkiksi oikeudenmukaisuus, perhe, terveys, menestyminen, raha)

 • Resurssit – aineellisia, fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia voimavaroja, jotka mahdollistavat hyvinvointiamme (esimerkiksi riittävä toimeentulo, asunto, kulkuyhteydet, ihmissuhteet, hyvä kunto, perheen tuki)

Kun ihminen voi työssään ja elämässään hyödyntää vahvuuksiaan kaikilta kuudelta osa-alueelta, toimii hän ”voimavyöhykkeellään”, joka on hyvinvoinnin ja innostuksen vyöhyke. Siksi tässäkin osiossa on tarkoitus, että vahvuuksia tunnistetaan laaja-alaisesti. Lisäksi sinulla voi olla mahdollisuus työskentelyyn VOIMAKEHÄ®vahvuuskorttien avulla. Ne auttavat vielä paremmin sanoittamaan, nimeämään ja tunnistamaan vahvuuksiasi. Kysy vahvuuskorteista lisää opettajaltasi.

Kuva, jossa on kirjoitettuna Voimakehä-valmennuksen vahvuusnäkemykset: Luonteenvahvuudet, Osaaminen ja taidot, Resurssit, Kyvykkyydet, Kiinnistukset ja Arvot.

Tehtävä 1: Luonteenvahvuudet

Mitä luonteenvahvuudet ovat?

Luonteenvahvuuksilla tarkoitetaan 24:ää hyvän luonteen ominaisuutta, jotka jokaisella meistä on käytettävissämme. Kaikki luonteenvahvuudet ovat hyviä ja arvokkaita ominaisuuksia, ja niiden käytöstä on iloa ja hyötyä sekä omalle hyvinvoinnillemme että ihmissuhteillemme. Voimme hyödyntää luonteenvahvuuksia erilaissa tehtävissä ja rooleissa, myös opiskelussa.

Koska olemme ihmisinä erilaisia,

 • jokaisella meistä on 3–7 ydinvahvuutta, jotka ovat meille tunnusomaisia ja tyypillisiä. Usein ydinvahvuudet ovat olleet nähtävissä lapsesta saakka. Ydinvahvuuksien käyttö tuntuu luontaiselta ja helpolta. Niiden avulla voimme suoriutua hankalistakin tehtävistä ja tilanteista.

 • jokaisella meistä on myös muutamia ns. kasvuvahvuuksia, joita syystä tai toisesta käytämme melko vähän. Kasvuvahvuuksien käyttö voi joissakin tilanteissa olla hyödyllistä, ja ne voivat auttaa meitä suoriutumaan paremmin esimerkiksi opiskelutehtävistämme.

Tehtävä 1a: Luonteenvahvuuksien kartoittaminen

Tehtävänäsi on nyt selvittää luonteenvahvuuksiasi VIA-kartoituksen avulla. Varaa kartoituksen tekemiseen aikaa 15–45 minuuttia.

Ohjeistus tehtävään:

 1. Mene osoitteeseen https://www.viacharacter.org/survey/account/register

 2. Vaihda sivun kieleksi suomi (tai muu haluamasi kieli). Kielen vaihto täytyy tehdä kaksi kertaa: ensin sivun vasemmasta yläreunasta ja toisen kerran kartoituksen kohdalta.

 3. Valitse etusivulta kohta Take The Free VIA Survey / Ota ilmainen kartoitus. Valitse aikuisen versio tai lyhyempi lasten ja nuorten versio.

 4. Täytä kartoituksen rekisteröitymislomakkeeseen nimesi ja sähköpostisi. Näin saat testin tulokset myös sähköpostiisi. Jos teet kartoituksen tulevaisuudessa uudestaan, voit verrata aiempia tuloksia ja katsoa, miten vahvuutesi ovat ehkä muuttuneet ja kehittyneet. Taustatietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin.

 5. Pyri vastaamaan kysymyksiin omana itsenäsi.

 6. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, saat oman vahvuusraporttisi, jossa vahvuudet on lueteltu sinua kuvaavassa järjestyksessä.

Jos tarvitset tarkempia ohjeita VIA-kartoituksen tekemiseen ja kielen vaihtoon, voit ladata ne tästä linkistä.

Tehtävä 1b: Omat vahvuuteni opiskelussa ja ammattilaisena

Tämän tehtävän tavoitteena on tarkastella, miten vahvuutesi näkyvät opinnoissasi ja tulevassa työssäsi alan ammattilaisena.

Ohjeistus tehtävään:
Ota esiin VIA-kartoituksesi raportti.

Katso ensin raportin viisi ensimmäiseksi lueteltua luonteenvahvuutta. Ne ovat luultavimmin ydinvahvuuksiasi, joiden käyttö tuntuu sinusta luontaiselta, helpolta ja energisoivalta.

Pohdi seuraavia kysymyksiä ja kirjaa ylös vastauksesi:

 • Miten nämä viisi ydinvahvuuttasi ilmenevät tavassasi opiskella ja työskennellä?

 • Ovatko ydinvahvuutesi ohjanneet sinua valitsemaan tämän opiskelualan?

 • Miksi ydinvahvuutesi ovat tärkeitä oman alasi ammattilaiselle?

Katso sen jälkeen raportin viisi viimeiseksi lueteltua luonteenvahvuutta, jotka ovat niin kutsuttuja kasvuvahvuuksiasi.

 • Kirjaa ylös, millä tavalla voisit hyötyä näiden vahvuuksien käytöstä opinnoissasi ja tulevalla alallasi. Miksi ne ovat tärkeitä?

Tehtävä 2: Osaaminen ja taidot

Osaamisen mind map -harjoituksen tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan erilaisissa yhteyksissä hankittua osaamista sekä helpottaa sen jäsentelemistä ja konkretisoimista. Mind map auttaa sinua hahmottamaan, miten voit kehittää laaja-alaisesti elämän osa-alueilla, kuten koulussa ja opinnoissa, työkokemuksen kautta mutta myös harrastuksissa ja muulla vapaa-ajalla.

Ohjeistus tehtävään:

Laadi miellekartta (mind map) omasta elämänkentästäsi. Piirrä paperin keskelle tai digimuotoon ensin itsesi ja sen jälkeen hahmottele ympärillesi, millaisia osa-alueita elämääsi kuuluu. Erilaisia osa-alueita ovat esimerkiksi perhe, ystävät, harrastukset ja työ.

Tämän jälkeen pohdi yksi osa-alue kerrallaan, mitä osaamista tai taitoja olet hankkinut toimiessasi näillä elämän osa-alueilla. Mieti erityisesti niitä taitoja ja osaamisia, joista voi olla hyötyä tulevassa ammatissasi tai alalla. Kirjaa ajatuksesi ylös mind mapiin.

Alla on esimerkki erään opiskelijan tekemästä mind mapista.

Pöydällä on kynä sekä paperi, johon on piirretty mindmap. Kartaan on piirrettu omakuva, jossa rinnassa teksti minä. Omakuvasta lähtee neljä viivaa: opiskelu/työelämä, harrastukset, kaverit ja perhe. Näistä jokaisesta vielä lähtee useita viivoja aihepiiriin liittyen.

Tehtävä 3: Resurssit

Tämän tehtävän tavoitteena on tunnistaa, mitkä tekijät edistävät opintojasi tai ovat haastavia. Opintojen sujumiseen vaikuttavat monenlaiset asiat. Joskus ne liittyvät opiskeluun itsessään, toisinaan muille elämän alueille. On tärkeää tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Vahvuudet, voimavarat ja resurssit lisäävät hyvinvointia ja jaksamista.

Tunnista omia voimavaratekijöitäsi jatkamalla seuraavia lauseita:

 • Hyvinvointiani parantaa…

 • Minun on helppo innostua ja onnistua opinnoissani, koska…

 • Opintojeni/arkeni sujumista hankaloittaisi huomattavasti, jos minulla ei olisi…

Elämässä ja opinnoissa on joskus myös enemmän haasteita, ja niihin on yleensä mahdollista löytää yhdessä ratkaisuja.

Tunnista hyvinvointiasi haastavia tekijöitä jatkamalla seuraavia lauseita:

 • Hyvinvointiani vähentää kovasti se, että…

 • Minun on vaikea edetä tai onnistua opinnoissani, koska…

 • Arkeni sujumista hankaloittaa huomattavasti, se, että minulla ei ole…

Keskustele näistä pohdinnoistasi opettajan kanssa HOKS-keskustelussa.

Tehtävä 4: Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Tämän harjoituksen tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitasi sekä hahmottamaan omia mahdollisuuksiasi ammattialalla toimimiseen.

Ohjeistus tehtävään:

Kuvittele mielessäsi unelmatyöpäiväsi viiden vuoden kuluttua ja kirjaa ylös pohdintasi alla olevien kysymysten avulla.

 • Millaisissa tehtävissä työskentelet? Kerro esimerkkejä, mitä konkreettisia työtehtäviä päivääsi kuuluu.

 • Millaista osaamista tai taitoja sinulla on tulevaisuuden työssäsi? Missä olet hyvä?

 • Millainen ammattilainen sinä olet? Mitä asioita pidät tärkeänä työssäsi? Millaisia ominaisuuksia sinulla on? Mitä tavoitteita tai pyrkimyksiä sinulla on?

 • Kenen kanssa työskentelet? Millaisia työkavereita sinulla on?

Osion osaamistavoitteet ja arviointikriteerit

Opiskelija osaa tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan

Opiskelija (H3)

 • selvittää ja tunnistaa omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan

 • tunnistaa itsenäisesti kiinnostuksensa kohteita ja omia mahdollisuuksiaan ammattialalla

 • seuraa oma-aloitteisesti oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen

Tässä osiossa on kolme tehtävää, joissa tutustut tarkemmin opiskelemaasi ammatilliseen tutkintoon ja sen osaamistavoitteisiin sekä niihin mahdollisuuksiin, joita sinulla on tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäksi selvität itsellesi sopivia vaihtoehtoja jatkokoulutukseen ja urapolulla etenemiseen.

Tehtävä 5: Mitä taitoja ja osaamista saat opiskelemastasi tutkinnosta?

Tämän tehtävän tavoitteena on tunnistaa opiskeltavan tutkinnon sisältöjä, osaamistavoitteita sekä omaa osaamista. Mitä jo osaat ja missä haluat kehittyä?

Ohjeistus tehtävään:

Tutustu oman tutkintosi osioihin, niiden sisältöihin ja osaamistavoitteisiin sivulla osaan.fi.

1) Kirjaa ylös viisi keskeistä taitoa tai osaamista, jotka liittyvät opiskelemaasi tutkintoon.

2) Pohdi osaamistavoitteiden perusteella, mitä osaamista sinulla jo on ja missä haluaisit vielä kehittyä. Kirjaa ylös pohdintasi. Voit käyttää osaan.fi-sivustolla olevaa arviointityökalua apuna.

Tehtävä 6: Tutkinnossa eteneminen

Tämän tehtävän tavoitteena on verrata omaa osaamista tutkinnon tavoitteisiin sekä suunnitella henkilökohtaista osaamisen kehittymispolkua.

Ohjeistus tehtävään:

1) Pohdi yhdessä opettajasi kanssa tehtävän 5. pohjalta, mitä jo osaat ja missä olet hyvä. Pohdi myös, mitä osaamista sinun tulee vielä hankkia ja miten aiot kehittää osaamistasi. Voit hyödyntää apuna myös alla olevia SWOT-analyysin kysymyksiä.

 • Vahvuudet: Missä olen hyvä? Missä toiset tietävät minun olevan hyvä? Minkä tekemisestä pidän? Minkälaiset asiat onnistuvat minulta hyvin? Mitä tietoja ja taitoja minulla on?

 • Kehittymisen kohteet: Onko asioita, taitoja tai alueita, joissa en ole tarpeeksi hyvä? Mitä ominaisuuksia, tietoja ja taitoja tiedän tarvitsevani enemmän?

 • Mahdollisuudet: Kuinka voin hyödyntää vahvuuksiani enemmän? Mikä motivoi minua? Mitä pieniäkin muutoksia voisin tehdä onnistuakseni tai oppiakseni paremmin?

 • Uhat: Mikä aiheuttaa minulle epämukavuutta eri tilanteissa? Mikä hidastaa tai vaikeuttaa oppimistani? Mikä vähentää motivaatiotani?

2) Tee suunnitelma opintojesi sisällöistä ja etenemisestä. Valitse itsellesi valinnaiset tutkinnon osat ja perustele, miten ne tukevat tavoitteisiisi pääsemistä.

3) Tutustu yhdessä opettajasi kanssa siihen, miten ja kuinka usein seuraat itsenäisesti opintojesi edistymistä Wilmasta.

Tehtävä 7: Minä opiskelijana

Tehtävän tavoitteena on oppia seuraamaan opintojesi etenemistä sekä huomaamaan mahdollisia tuen tarpeita opintojen aikana.

Ohjeistus tehtävään:

Tee CREAR-mittari osoitteessa crear.fi. Tallenna mittarin raportti itsellesi tai lähetä se opettajallesi sähköpostiin. Keskustele opettajan kanssa mittarin herättämistä ajatuksista ja omista tuloksistasi HOKS-keskustelussa.

Vinkki: Voit tarkastella omaa edistymistäsi ja elämäntilannettasi mittarin avulla säännöllisesti koko opintojen ajan. Kokeile tehdä mittari vaikka kerran vuodessa ja ota raporttisi talteen. Kun valmistuminen lähestyy, voit tarkastella mittarin tuloksia ja sitä, millaisen matkan olet kulkenut opintojesi aikana.

Osion osaamistavoitteet ja arviointikriteerit

Opiskelija osaa tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan

Opiskelija (H3)

 • seuraa oma-aloitteisesti oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen

 • arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan säännöllisesti

Opiskelija osaa tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja

Opiskelija (H3)

 • tietää oman tutkintonsa muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja valinnan mahdollisuudet, jotka edistävät työelämään sijoittumista ja omaa urasuunnitelmaa
 • seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä oma-aloitteisesti
 • käyttää erilaisia oppimisympäristöjä osaamisensa hankkimisessa

Tässä osiossa on kaksi tehtävää, joiden avulla suunnittelet tulevaisuuttasi. Tavoitteena on, että hankit tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta, jonka avulla voit kehittää osaamistasi myös valmistumisesi jälkeen. Lisäksi teet urasuunnitelmaa, joka auttaa sinua työelämään siirtymisessä ja työuralla etenemisessä.

Tehtävä 8: Jatkokoulutusmahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoihin. Voit kehittää osaamistasi myös suorittamalla toisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Osaamista on mahdollista hankkia myös lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla. Tämän tehtävän tavoitteena on tutkia, millaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia sinulla on suorittamasi tutkinnon jälkeen ja oppia hakemaan tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista. Nämä taidot ovat hyödyllisiä, vaikka et lähtisikään suoraan jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen, sillä koskaan ei voi tietää, milloin työelämässä tulee vastaan tilanne, jossa tarvitaan lisää osaamista.

Ohjeistus tehtävään:

 1. Tutustu erilaisiin oman alasi tai sinua muuten kiinnostaviin tutkintoihin ja koulutuksiin opintopolku.fi-sivustolla ja kirjaa ne ylös.
 2. Kirjaa ylös, millaisia pääsyvaatimuksia sinua kiinnostaviin tutkintoihin tai koulutuksiin on. Mikäli pääsyvaatimuksissa on pisteytys, perehdy siihen ja laske, riittäisivätkö pisteesi sisäänpääsyyn. Keskustele erilaisista vaihtoehdoista myös opettajasi tai opinto-ohjaajan kanssa.
 3. Ota selvää sinua kiinnostavan oppilaitoksen tai korkeakoulun avoimien ovien päivistä tai muista tutustumismahdollisuuksista. Katso myös, mitä koulutuksista kerrotaan sosiaalisessa mediassa.

Tehtävä 9: Urasuunnitelma

Urasuunnittelu on nimensä mukaisesti suunnitelmallista ammatillisen uran rakentamista. Tämän tehtävän tavoitteena on tarkastella omaa itseäsi, erilaisia mahdollisuuksia ja tarjontaa, vaihtoehtoja ja päämääriäsi. Urasuunnittelun tavoitteena on, että pääset sinulle mieluisaan työhön ja voit edetä työurallasi. Tällaiseen tilanteeseen pääset todennäköisimmin, kun tunnet omat toiveesi ja tarpeesi. Kun tiedät, minkälaisessa työpaikassa haluat työskennellä, olet jo askeleen lähempänä toiveesi toteutumista!

Ohjeistus tehtävään:

Pohdi tehtävään liittyviä kysymyksiä ja kirjaa pohdintasi ylös. Huomaathan, että urasuunnitelma on dokumentti, joka ei tule kerralla valmiiksi. Täydennä tehtävää pikkuhiljaa. Voit työstää ja tarkentaa sitä aina, kun haluat pohtia omaa tulevaisuuttasi. Voit myös muokata vastauksiasi opintojesi edetessä, sillä tavoitteesi voivat muuttua ja muotoutua, kun osaamisesi kehittyy. Voit hyödyntää tehtävän sisältöjä HOKSin urasuunnitelman laadinnassa.

1) Kirjaa kolme tärkeintä asiaa, joita toivot tulevalta työpaikaltasi.

2) Kirjaa ylös kolme itseäsi kiinnostavaa työnantajaa.

3) Kirjaa ylös kolme kiinnostavaa tehtävänimikettä tai työnkuvaa omalta alaltasi. Millaisia taitoja ja osaamista niissä tarvitaan? Mistä voisit niitä hankkia?

4) Tutki, millainen on oman alasi työelämätilanne. Selvitä ainakin nämä asiat:

  • Mistä alallasi juuri nyt puhutaan? Mitä uusia muutoksia tai keksintöjä alallasi on?
  • Mitä haasteita alallasi on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

  • Millaisia mielenkiintoisia uravaihtoehtoja alallasi on?

  • Mitä osaamista alallasi tarvitaan nyt, entä tulevaisuudessa?

  • Mitkä ovat alasi tärkeimmät verkostot?

  • Mikä on alasi ammattiliitto?

5) Kirjaa ylös kolme tärkeintä taitoa, joissa haluat kehittyä ammatillisesti seuraavan 3–5 vuoden aikana. Pohdi myös, miksi nämä taidot ovat sinulle tärkeitä. Kirjaa ylös, miten voit hankkia näitä taitoja ja laadi toteutusaikataulu.

6) Kirjaa ylös kolme tärkeintä uratavoitettasi seuraavan 3–5 vuoden aikana. Pohdi myös, miksi nämä tavoitteet ovat sinulle tärkeitä. Mitä tavoitteisiin pääseminen vaatii? Listaa konkreettisia asioita ja toteutusaikataulu.

Osion osaamistavoitteet ja arviointikriteerit

Opiskelija osaa tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja

Opiskelija (H3)

 • selvittää itselleen sopivia vaihtoehtoja oman urasuunnitelmansa tueksi käyttäen erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja

Opiskelija osaa hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta

Opiskelija (H3)

 • käyttää sujuvasti jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
 • hankkii monipuolisesti tietoa itselleen sopivista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja tekee urasuunnitelman
 • perehtyy monipuolisesti jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin

Opiskelija osaa valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn

Opiskelija (H3)

 • perehtyy monipuolisesti erilaisten työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin työympäristöihin ja kartoittaa itselleen sopivia uravaihtoehtoja
 • päivittää omatoimisesti urasuunnitelmaansa työllistymistä varten

Tässä osiossa tunnistat itsellesi sopivia uravaihtoehtoja ja työuralla etenemisen mahdollisuuksia. Osiossa teet CV:n, tuot vahvuuksiasi ja osaamistasi esille työhakemuksen ja hissipuheen avulla sekä valmistaudut työhaastatteluun. Voit hyödyntää tämän osion tehtäviä myös hakiessasi koulutussopimus- tai kesätyöpaikkaa.

Osio sisältää viisi tehtävää, joiden avulla pohdit ja osoitat osaamistasi. Tehtävät arvioidaan asteikolla 1–5.

Tehtävä 10: CV

CV (Curriculum Vitae) eli ansioluettelo on työhakemuksen liitteeksi lisättävä kiteytys työkokemuksestasi, osaamisestasi, koulutuksestasi ja muista vahvuuksistasi. Hyvä CV tuo esiin hyvät puolesi jo yhdellä silmäyksellä. Tämän tehtävän tavoitteena on, että osaat tehdä persoonallisen, erottuvan ja omaa osaamistasi esittelevän CV:n työnhakua varten.

Ohjeet tehtävään:

1) Tutustu erilaisiin tapoihin toteuttaa CV:

2) Tee itsellesi CV joko kohdan 1. mallien mukaan tai etsi itsellesi mieluinen malli netistä. Perinteisen CV:n tekemisessä voit hyödyntää esimerkiksi Canvaa, josta löytyy paljon ilmaisia mallipohjia. Mieti myös, miten voit hyödyntää tämän kurssin muita tehtäviä CV:n tekemisessä. Tallenna CV sellaiseen paikkaan, että se on saatavilla myös valmistumisen jälkeen.

Muista päivittää CV:ta säännöllisesti ja lisätä työstä ja harrastuksista saamaasi osaamista ja kokemusta sitä mukaa kun sitä kertyy.

Tämä tehtävä arvioidaan asteikolla 1–5.

Tehtävä 11: Työhakemus

Tämän tehtävän tavoitteena on opetella tekemään hyvä työhakemus. Työhakemuksen tarkoituksena on myydä osaamisesi potentiaaliselle työnantajalle sekä perustella, miksi sinä olisit hyvä valinta hakemaasi tehtävään.

Ohjeet tehtävään:

1) Tutustu siihen, mitä hyvä työhakemus pitää sisällään. Voit käyttää esimerkiksi seuraavia lähteitä:

Huomaathan, että kaikki työpaikat eivät ole avoimesti haussa. Voit hakea töihin sinua kiinnostavaan yritykseen tai työpaikkaan, vaikka se ei ole tiedottanut julkisesti avoimesta työpaikasta. Tällaisia työpaikkoja kutsutaan piilotyöpaikoiksi.

2) Tutustu esimerkiksi te-palveluiden nettisivuilla alasi avoimiin työpaikkoihin. Kirjaa ylös, millaista osaamista ja millaisia ominaisuuksia työnantajat arvostavat hakijoissa. Pohdi, mitä niistä sinulla on ja miten ne näkyvät käytännössä.

3) Tee työhakemus tai avoin hakemus hyödyntämällä aiemmissa kohdissa selvittämiäsi asioita. Tallenna hakemuksesi sellaiseen paikkaan, että se on saatavilla ja muokattavissa myös valmistumisen jälkeen.

Tämä tehtävä arvioidaan asteikolla 1–5.

Tehtävä 12: Työhaastetteluun valmistautuminen

Tämän tehtävän tavoitteena on auttaa sinua työn hakemisessa sekä työhaastatteluun valmistautumisessa.

Ohjeistus tehtävään:

1) Tutustu materiaaleihin, joissa käsitellään työhaastatteluun valmistautumista:

2) Tee itsellesi vinkkilista muistettavista asioista työhaastattelua varten. Listaa myös, miten voit onnistua työhaastattelussa. Tallenna vinkkilistasi sellaiseen paikkaan, että se on saatavilla ja muokattavissa myös valmistumisen jälkeen.

Tämä tehtävä arvioidaan asteikolla 1–5.

Tehtävä 13: Hissipuhe

Työnhakutilanteessa oma osaaminen täytyy pystyä tiivistämään lyhyesti. Tämän tehtävän tavoitteena on tehdä niin sanottu hissipuhe, jonka avulla voit kiteyttää omaa osaamistasi.

Kuvittele, että löydät työnhakuilmoituksen, jossa haetaan juuri sellaista osaamista, mitä sinulla on. Haet työpaikkaa ja pääset haastatteluun. Tuleva työnantajasi pyytää sinua vakuuttamaan hänet kahdessa minuutissa.

Ohjeistus tehtävään:

Valmistele kahden minuutin hissipuhe eli kiteytetty esitys osaamisestasi alla olevan ohjeen mukaan. Tallenna hissipuheesi esimerkiksi audio- tai videomuodossa.

1) Kuka olet?

Kerro alkuun, kuka olet. Mieti, mikä tekee sinusta työnantajan kannalta mielenkiintoisen ja palkkaamisen arvoisen. Voit kertoa jotain harrastuksistasi, kesätöistäsi tai muusta työhistoriastasi.

2) Mitä osaat?

Kerro, mitä osaat ja missä olet hyvä. Listaa vaikka kolme asiaa osaamisestasi.

3) Mitä hyötyä sinusta on?

Tämä on hissipuheen tärkein kohta. Vakuuta työnantaja siitä, miksi juuri sinut kannattaisi palkata. Mitä juuri sinä tarjoat työnantajalle? Osaatko jotain, mitä muut eivät osaa tai oletko innokas oppimaan?

4) Konkretisoi tarinan avulla

Jos sinulle jää aikaa, voit kertoa, oletko saanut jostain työ- tai koulutehtävästä erityisen hyvää palautetta.

Valmista hissipuhetta kannattaa toistaa ja harjoitella, jotta muistat sen tosipaikan tullen.

Tämä tehtävä arvioidaan asteikolla 1–5.

Tehtävä 14: Oman osaamisen portfolio

Portfolio on hyvä väline oman osaamisen näkyväksi tekemiseen ja esittelemiseen. Portfoliossa voit tuoda monipuolisesti esiin sitä, mitä olet oppinut suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin opintojesi aikana, mutta myös työkokemuksen tai vaikkapa harrastusten kautta. Voitkin ajatella portfoliota eräänlaisena kokoelmapankkina, joka sisältää erilaisia näyttöjä osaamisestasi. Jos teet portfolion digimuodossa, voit käyttää siinä esimerkiksi videoita ja kuvia ja toisaalta saada kommentteja ja palautetta. Portfoliota voit kerätä koko opintojesi ajan ja valmistumisen jälkeen käyttää sitä apuna osaamisesi esittelemisessä työnantajalle.

Ohjeistus tehtävään:

Kokoa itsellesi osaamisportfolio, johon keräät opinnoista, harrastuksista ja työkokemuksesta kertyneitä esimerkkejä osaamisestasi. Toteutustapa voi olla itsellesi sopiva, esimerkiksi blogi, Instagram-tili tai Word-tiedosto.

Voit kerätä portfolioosi esimerkiksi

 • kuvia tai videoita tekemistäsi töistä, niiden työvaiheista ja tuloksista

 • dokumentteja, esim. tulityökorttitodistus, hygieniapassi

 • oppimispäiväkirjoja tai muita kirjallisia tuotoksia

Voit hakea ideoita portfolion tekemiseen näistä esimerkeistä:

Tämä tehtävä arvioidaan asteikolla 1–5.

Osion osaamistavoitteet ja arviointikriteerit

Opiskelija osaa valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn

Opiskelija (H3)

 • tekee omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen työnhakua varten ja esittelee osaamistaan kattavasti
 • hakee työpaikkoja ja käyttää erilaisia hakujärjestelmiä ja -menetelmiä

Hei opettaja, lämpimästi tervetuloa mukaan pilotoimaan Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -verkkokurssia!

Tämä verkkokurssiaihio on toteutettu Urahaku (ESR) -hankkeessa ja sitä pilotoidaan ja kehitetään vuoden 2021 aikana hankkeen toteuttajaoppilaitoksissa. Lisätietoa hankkeesta: https://www.osao.fi/hankkeet/urahaku/

Verkkokurssin tavoite

Tämän verkkokurssin tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen uraohjauksen käytäntöjä linkittämällä yhteen opiskelijan henkilökohtaistamisprosessi ja siihen liittyvät ohjauskeskustelut sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alue Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp).

Kurssi sisältää tehtäviä, materiaaleja sekä linkkejä, joiden avulla opiskelija voi hankkia ja osoittaa osaamistaan tutkinnon osasta. Osaamisen osoittaminen kytketään osaksi opiskelijan HOKS-keskusteluja siten, että opiskelija ja opettaja käsittelevät opiskelijan tekemiä tehtäviä ja täydentävät opiskelijan urasuunnitelmaa osana henkilökohtaistamista. Löydät alempaa tältä sivulta esimerkin siitä, miten tehtäviä voidaan hyödyntää osana opiskelijan henkilökohtaistamisprosessia.

Verkkokurssi toteutetaan osaamisperusteisesti, joten välttämättä ei ole tarkoituksenmukaista, että opiskelija tekee kaikki verkkokurssin tehtävät. Opiskelija ja opettaja keskustelevat ohjauskeskustelussa siitä, mitä osaamista opiskelijan tulee osa-alueesta hankkia ja minkä verkkokurssin tehtävien avulla opiskelija hankkii ja osoittaa osaamisensa. Pohtikaa opiskelijan kanssa yhdessä, miten ja mihin hän kirjaa ylös tehtäviensä tuotoksia niin, että ne olisivat käytettävissä ja tallessa myös valmistumisen jälkeen.

Arviointi

Jokaisen osion alareunasta löydät osioon liittyvät osaamistavoitteet ja arviointikriteerit H3-tason mukaisesti. Tutkinnon osan arviointiin liittyviä asioita kehitämme yhdessä pilotointien aikana, joten tällä hetkellä osiosta löytyvät arviointiasteikot ovat esimerkkejä.

Verkkokurssin tehtävien 1–9 avulla opiskelija hankkii osaamista, ja tehtävät 10–14 toimivat osaamisen osoittamisen välineinä.

Tutkinnon osan osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin voi tutustua tarkemmin ePerusteet-sivustolla.

Esimerkki tehtävien linkittämisestä osaksi henkilökohtaistamista ja ohjauskeskustelua

Ennen ensimmäistä HOKS-keskustelua

 • Tehtävä 1: Luonteenvahvuudet

 • Tehtävä 2: Osaaminen ja taidot (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen)

 • Tehtävä 3: Resurssit (tuen tarpeiden tunnistaminen)

 • Tehtävä 7: Minä opiskelijana (tuen tarpeiden tunnistaminen, tulevaisuuden suunnitelmien kartoittaminen)

Opintojen käynnistyttyä

 • Tehtävä 5: Mitä taitoja ja osaamista saat opiskelemastasi tutkinnosta (opintojen suuntaaminen, valinnaisten opintojen valitseminen)

 • Tehtävä 6: Tutkinnossa eteneminen (opintojen suuntaaminen, valinnaisten opintojen valitseminen)

 • Tehtävä 9: Urasuunnitelma

 • Tehtävä 14: Oman osaamisen portfolio

Opintojen edetessä

 • Tehtävä 4: Ammatilliset kiinnostuksen kohteet (opintojen suuntaaminen, valinnaisten opintojen valitseminen)

 • Tehtävä 9: Urasuunnitelma

 • Tehtävä 10: CV

 • Tehtävä 11: Työhakemus

 • Tehtävä 12: Työhaastatteluun valmistautuminen

 • Tehtävä 14: Oman osaamisen portfolio

Valmistumisen kynnyksellä

 • Tehtävä 8: Jatkokoulutusmahdollisuudet

 • Tehtävä 9: Urasuunnitelma

 • Tehtävä 10: CV

 • Tehtävä 11: Työhakemus

 • Tehtävä 12: Työhaastatteluun valmistautuminen

 • Tehtävä 13: Hissipuhe

 • Tehtävä 14: Oman osaamisen portfolio

Kehittämisideat ja palaute

Tämä verkkokurssiaihio on toteutettu Urahaku (ESR) -hankkeessa ja sitä pilotoidaan ja edelleenkehitetään vuoden 2021 aikana hankkeen toteuttajaoppilaitoksissa. Lisätietoa hankkeesta: https://www.osao.fi/hankkeet/urahaku/

Voit lähettää kehittämisideasi ja palautetta verkkokurssista Webropol-lomakkeella

Opin urasuunnittelutaitoja -verkkokurssi yläkoulun oppilaille

Lämpimästi tervetuloa oppimaan urasuunnittelutaitoja!

Tämä verkkokurssiaihio on toteutettu Urahaku (ESR) -hankkeessa ja sitä pilotoidaan ja edelleenkehitetään vuoden 2021 aikana hankkeen toteuttajaoppilaitoksissa.

Tässä osiossa tavoitteena on

 • vahvistaa itsetuntemusta,
 • tunnistaa ja oppia sanoittamaan omaa osaamista ja vahvuuksia eri elämän osa-alueilla ja
 • asettaa tavoitteita vahvuuksien hyödyntämiselle ja osaamisesi kehittämiselle.

Tämä osio sisältää 4 tehtävää, joiden avulla pohdit näitä osioon liittyviä asioita.

Aloita katsomalla linkistä avautuva video. Siinä on hyvin kiteytetty mitä itsetuntemus oikein tarkoittaa.

Katso video itsetuntemuksesta Suomen Punaisen Ristin Youtube-kanavalla

 

Tehtävä 1: Luonteenvahvuudet

Luonteenvahvuuksilla tarkoitetaan 24:ää hyvän luonteen ominaisuutta, jotka jokaisella meistä on käytettävissämme.

Kaikki luonteenvahvuudet ovat hyviä ja arvokkaita ominaisuuksia, ja niiden käytöstä on iloa ja hyötyä sekä omalle hyvinvoinnillemme että ihmissuhteillemme. Voimme hyödyntää luonteenvahvuuksia erilaissa tehtävissä ja rooleissa, myös opiskelussa.

Koska olemme ihmisinä erilaisia, meillä jokaisella on 3-7 ydinvahvuutta, jotka ovat meille tunnusomaisia ja tyypillisiä. Usein ydinvahvuudet ovat olleet nähtävissä lapsesta saakka. Ydinvahvuuksien käyttö tuntuu luontaiselta ja helpolta. Niiden avulla voimme suoriutua hankalistakin tehtävistä ja tilanteista.

Luonteen ominaisuuksia ovat:

 • Luovuus
 • Uteliaisuus
 • Arviointikyky
 • Oppimisen ilo
 • Näkäkulmanottokyky
 • Rohkeus
 • Sinnikkyys
 • Rehellisyys
 • Innostus
 • Rakkaus
 • Ystävällisyys
 • Sosiaalinen älykkyys
 • Yhteistyö
 • Reiluus
 • Johtajuus
 • Anteeksianto
 • Vaatimattomuus
 • Harkitsevaisuus
 • Itsesäätely
 • Kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen
 • Kiitollisuus
 • Toiveikkuus
 • Huumori
 • Henkisyys

Ohjeistus tehtävään:

 1. Tunnista yllä olevan listauksen tai opettajan antaman materiaalin avulla 3-7 ydinvahvuuttasi. Kirjoita ne ylös.
 2. Pohdi miten ydinvahvuutesi ilmenevät eri elämäntilanteissa: opiskelussa, kotona, kaveripiirissä tai harrastuksissa. Kerro esimerkkejä.
 3. Mieti myös mitä vahvuuksia luokkakaverillasi on ja miten ne näyttäytyvät käytännössä?

Tehtävä 2: Osaaminen ja taidot

Tämän harjoituksen tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan erilaisilla elämän osa-alueilla hankittua osaamista. Mind map, eli miellekartta, auttaa sinua hahmottamaan sitä, miten osaamista kertyy esimerkiksi koulussa ja opinnoissa, työkokemuksen kautta sekä harrastuksissa ja muulla vapaa-ajalla.

Pöydällä on kynä sekä paperi, johon on piirretty mindmap. Kartaan on piirrettu omakuva, jossa rinnassa teksti minä. Omakuvasta lähtee neljä viivaa: opiskelu/työelämä, harrastukset, kaverit ja perhe. Näistä jokaisesta vielä lähtee useita viivoja aihepiiriin liittyen.

Ohjeistus tehtävään:

 1. Laadi miellekartta (mind map) omasta elämästäsi. Piirrä paperin keskelle tai digimuotoon ensin itsesi ja sen jälkeen hahmottele ympärille millaisia osa-alueita elämääsi kuuluu. Erilaisia osa-alueita ovat esimerkiksi ystävät, harrastukset ja kesätyöt.
 2. Tämän jälkeen pohdi yksi osa-alue kerrallaan, mitä osaamista tai taitoja olet hankkinut toimiessasi näillä eri elämän osa-alueilla. Kirjaa ajatuksesi ylös mind mappiin.
 3. Palaa tehtävän 1. listaan omista luonteenvahvuuksistasi. Pohdi miten luonteenvahvuutesi näkyvät käytännössä eri elämän osa-alueilla?

Vinkki: Voit myös käyttää valmista pohjaa. Tallenna se ensin omalle koneellesi ja muokkaa vasta sen jälkeen.

 

Tehtävä 3: Arvot

Arvot ovat niitä asioita, jotka ovat meille erityisen tärkeitä omassa elämässämme. Kun tunnet jonkin asian erityisen tärkeäksi ja arvokkaaksi, pyrit panostamaan siihen asiaan omaa aikaa, rahaa tai muita resursseja. Arvot ovat läsnä ja ohjaavat kaikkia elämän suuria ja pieniäkin päätöksiä. Kun omat arvosi ovat sopusoinnussa elämäsi ja muiden ympärilläsi olevien ihmisten kanssa, voit tuntea että elämä on kokonaisuudessaan hyvää ja merkityksellistä. Jos toiminnan ja arvojesi välillä on ristiriitoja, voi tulla tunne että jokin on pielessä.

Ohjeistus tehtävään:

 1. Pohdi, mitkä asiat ovat elämässäsi tärkeimpiä. Niitä voivat olla esimerkiksi kaverit, harrastukset, puhelin tai tasa-arvo. Tee lista niistä (esim. 3-5 asiaa). Listaamasi asiat kertovat arvoistasi.
 2. Seuraavaksi tutustu arvolistaukseen ja mieti, mitkä arvot liittyvät kuvailemiisi asioihin. Kirjoita sinulle tärkeät arvot ylös listan avulla.
 3. Miten toteutat arvojesi mukaista elämää? Miten arvot näkyvät arkipäivässäsi.

Tehtävä 4: Kiinnostuksen kohteet

Tämän harjoituksen tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan kiinnostuksen kohteitasi.

Ohjeistus tehtävään:

Tutki omaa arkeasi. Millaiset asiat sinua kiinnostavat?

Ota itse tai etsi netistä kuvia, joiden avulla voit kertoa muille siitä mitkä asiat sinua kiinnostavat:

 • 1-5 asiaa vapaa-ajaltasi
 • 1-5 kouluun liittyvää asiaa
 • 1-5 asiaa kotoa
 • 1-5 ammattia tai työtehtävää

Voit myös palata takaisin tehtävän 2. miellekarttaan ja pohtia millaisista asioita olet kiinnostunut eri elämän osa-alueilla.

Vinkki: Voitte viedä kaikki kuvat nimettömänä Opon tekemään Padlettiin ja arvuutella yhdessä kenen kuvista on kyse.

 

Bonustehtävä:

Tarkastele uudelleen tehtäviä 1-4.

Pohdi miten voit hyödyntää luonteenvahvuuksiasi, taitoja ja osaamista, arvoja ja kiinnostuksen kohteita sinua kiinnostavassa ammatissa tai alalla?

 

Osion osaamistavoitteet

Oppilas

 • vahvistaa itsetuntemustaan ja ymmärtää että itsetunto kehittyy läpi koko elämän
 • osaa havainnoida, tunnistaa ja sanoittaa omia vahvuuksiaan ja osaamistaan eri elämänalueilla
 • osaa asettaa tavoitteita vahvuuksien hyödyntämiselle ja osaamisen kehittämiselle

Tässä osiossa pääset alkuun sinua kiinnostaviin ammattialoihin tutustumisessa ja samalla saat tukea yhteishaun valintoihin. Opiskelupaikkasi voi olla lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja tutustuminen eri aloihin sekä työelämään on tärkeää urapolullasi. Tietoa työelämästä tarvitset toisen asteen opinnoissa ja esimerkiksi hakeutumisessa ensimmäiseen kesätyöpaikkaan. Lähde rohkeasti etsimään sinua kiinnostavia ammattialoja!

Osiossa

 • tutustut erilaisiin aloihin, ammatteihin ja uratarinoihin
 • huomaat että urapolut voivat olla hyvin erilaisia ja niihin vaikuttavat monet eri tekijät
 • haet tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista.

Tehtävä 5: Ammatteja koulumatkallani

Katsele koulumatkaasi uudestä näkökulmasta. Mitä ammatteja ja työpaikkoja keksit koulumatkasi varrelta? Voit ottaa työpaikoista ja ammateista myös valokuvia, kunhan huomioit että niissä ei ole tunnistettavia ihmisiä.

Esimerkiksi postilaatikko – postinjakaja, bussipysäkki – linja-autonkuljettaja, rakennustyömaa – talonrakentaja jne.
Voit tarkastella myös, mitä ammatteja ja työtehtäviä koulussasi on tai keitä on tarvittu koulun toiminnan käynnistämiseen?

Tee kopio tästä linkistä avautuvasta taulukosta omalle koneellesi. Kirjoita taulukkoon havaintosi. Voit etsiä tietoa työpaikasta myös netistä.

Vinkki: Voit hyödyntää myös netin karttahakua tai hakukoneita ja katsoa mitä työpaikkoja ja yrityksiä paikkakunnallasi on.

 

Tehtävä 6: Koulutusmahdollisuuksiin tutustuminen

Alta löydät linkit osaan Oulun alueen koulutusmahdollisuuksista. Tutustu niihin katsomalla vähintää viisi sinua kiinnostavaa videota

Voit katsoa myös Skills Finlandin 100 ammattiosaajaa videoita, tutustua Väylät auki -sivuston päivä opiskelijana videoihin tai
Kun koulu loppuu tai Opintopolku -sivustoihin ja etsiä itsellesi kiinnostavaa koulutusta.

Kerro

 • mitkä videot katsoit / mitkä koulutukset löysit
 • miksi valitsit juuri kyseiset videot / koulutukset
 • 2-3 uutta asiaa jotka videoissa / koulutuksissa kiinnosti tai jotka opit

Pohdi, millainen koulutus sinua kiinnostaa peruskoulun jälkeen?

Vinkki: Tiesitkö, että Oulun alueella on myös kansanopistoja joihin voit mennä opiskelemaan. Voit valita myös TUVA-koulutuksen, jonka aikana voit tarkentaa suunnitelmaasi jatko-opinnoista.

 

Tehtävä 7: Uratarinat

Tutustu kolmeen sinua eniten kiinnostavan alan tai ammattiryhmän uratarinaan.

Tarinoita löydät esimerkiksi:

Keskustele:

 • Mikä alassa ja uratarinassa oli kiinnostavaa?
 • Millaisia tehtäviä alan työpäivään kuuluu?
 • Mitä vahvuuksia ammattilaiset käyttävät työssään?
 • Millaisen opintopolun kautta näihin ammatteihin voi päästä?

Osion osaamistavoitteet ja arviointikriteerit

Oppilas

 • tutustuu erilaisiin aloihin, ammatteihin ja uratarinoihin
 • ymmärtää että urapolku voi olla hyvin moninainen ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät
 • hakee tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja koulutuspolulla etenemisestä

Tässä osiossa pohdit millaisia taitoja työelämässä tarvitaan ja miten niitä voi kehittää.

Osiossa

 • tutustut työelämän pelisääntöihin ja työnantajien odotuksiin
 • tutustut yleisimpiin työelämätaitoihin
 • tarkastelet ja arvioit omia työelämätaitojasi
 • tutustut sisäiseen yrittäjyyteen

Tehtävä 8: Työelämän pelisäännöt

Työpaikalla on vastuita ja velvollisuuksia, joita työnantaja odottaa sinulta. Sinulle kuuluu myös oikeuksia, jotka on hyvä tietää. Joskus asiat voivat olla monimutkaisia ja vaikeitakin, mutta niitä ei kannata jäädä miettimään yksin. Apua kannattaa rohkeasti kysyä esimieheltä ja työkavereilta. Kun tunnet työelämän perusasiat, työn tekeminen ja työsuhteen jatkuminen on sinulle helpompaa.

Keskeisimpiä työelämän pelisääntöjä ovat esimerkiksi

 • Työajan noudattaminen
 • Asiallinen pukeutuminen
 • Hyvät käytöstavat
 • Oma-aloitteisuus
 • Työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • Ohjeiden noudattaminen
 • Poissaoloista ilmoittaminen
 • Vaitiolovelvollisuus

Pelisäännöistä voit lukea lisää tästä linkistä.

Ohjeistus tehtävään:

Katso alla olevasta linkistä video ja tutustu keskeisimpiin työelämän pelisääntöihin.

Katso Kun koulu loppuu sivuston video työelämän pelisäännöistä Youtubessa

 1. Kirjoita ylös kolme työelämän pelisääntöä, jotka ovat mielestäsi tärkeimmät ja perustele miksi.
 2. Pelaa tästä linkistä löytyvä työelämäpeli ja kirjoita ylös tuloksesi. Mitä uutta opit työelämästä peliä pelatessa?

 

Tehtävä 9: Työelämätaidot

Ohjeistus tehtävään:

Tutustu keskeisiin työelämässä tarvittaviin taitoihin katsomalla alla olevasta linkistä avautuva video.

Katso Taloudellisen tiedostustoimiston Työelämätaidot nyt ja tulevaisuudessa-video Talous ja nuoret TAT -youtube-kanavalla

Tee taitobingo.

 1. Valitse bingoruudukosta 3-5 sellaista työelämätaitoa, joita sinulla jo on. Merkitse ne ruudukkoon.
 2. Valitse seuraavaksi 1-3 sellaista työelämätaitoa, joissa haluaisit vielä kehittyä tai joita haluaisit oppia. Merkitse ne ruudukkoon.
 3. Pelatkaa yhdessä luokan kanssa bingoa opettajan tai opon johdolla.

Vinkki: Voit lukea lisää työelämätaidoista tästä linkistä.

 

Tehtävä 10: Sisäinen yrittäjyys

Tutustu sisäiseen yrittäjyyteen ukko.fi sivustolla https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/sisainen-yrittajyys/

 

Osion osaamistavoitteet

Oppilas

 • tutustuu työelämän pelisääntöihin ja odotuksiin
 • tutustuu yleisimpiin työelämätaitoihin
 • tarkastelee ja arvioi omia työelämätaitojaan
 • tutustuu sisäiseen yrittäjyyteen ja sen kehittymiseen

Tässä osiossa suunnittelet TET-jaksoasi, teet tehtäviä TET-jakson aikana sekä arvioit jaksosi onnistumista.

Osiossa

 • opit tunnistamaan mahdollisia TET-paikkoja
 • haet TET-paikkaa
 • tutustut työelämään
 • arvioit oppimaasi ja saat palautetta TET-jaksolta

Tehtävä 11: Mahdollisten TET-paikkojen tunnistaminen ja TET-jakson suunnittelu

TET-paikan valintaan kannattaa käyttää aikaa, sillä hyvästä paikasta on sinulle monenlaista hyötyä. Voit saada sieltä uusia ideoita jatkosuunnitelmiisi tai vahvistaa vanhaa. TET-paikasta voi tulla tuleva kesätyöpaikkasi tai ammattisi. Voit myös saada sellaista kokemusta ja osaamista, josta voi olla hyötyä tulevaisuudessasi. Hae rohkeasti uusiin ja erilaisiin paikkoihin, koska TET-jakso on myös hieno mahdollisuus kokeilla jotain uutta.

Ohjeistus tehtävään:

 1. Pohdi ensin millaiseen millaiseen työpaikkaan haluaisit TET-jaksolle. Millainen työ sinua kiinnostaa? Millainen työ ei kiinnosta yhtään?
 2. Tutustu erilaisiin tarjolla oleviin TET-paikkoihin Oulun kaupungin sivuilla. Löydätkö sivuilta sinua kiinnostavan TET-paikan?
 3. Millaisia tavoitteita sinulla on TET-jaksolle? Nimeä kolme tavoitetta.
 4. Haastattele sitten jotain läheistäsi hänen TET-kokemuksistaan. Missä hän on ollut TET-jaksolla? Millainen kokemus se oli ja vaikuttiko se hänen jatkosuunnitelmiinsa? Mitä hän tekisi toisin nyt jos voisi?
 5. Kirjoita lista työpaikoista, joihin voisit hakea TET-jaksolle.

Vinkki: Voit saada vinkkejä erilaisista TET-paikoista myös Sinä osaat! -sivustolta löytyvistä tarinoista. Lisäksi voit käydä katsomassa eri alojen TET-jaksoesittelyjä kunkoululoppuu.fi-sivustolla. Kun koulu loppuu -sivustolla löydät listan eri vaihtoehdoista teemojen mukaan jaoteltuina.

 

Tehtävä 11: TET-jakson hankkiminen

 1. Tutustu Duunikoutsissa TET-paikan hakemiseen liittyviin ohjeisiin:
  • TOP vinkit soittamiseen
  • Harjoittele soittamista
  • Hakemus sähköpostilla
  • Erotu videohakemuksella
  • Treenaa haastatteluun (myös POTKE-hankkeen video)
 2. Hae sinua kiinnostavaa paikkaa.
 3. Pyydä huoltajaasi ja työnantajaa tutustumaan Oulun kaupungin sivuilta löytyviin ohjeisiin ja tietoihin.

Vinkki: Voit hyödyntää oman osaamisesi markkinoinnin apuna myös näitä ohjeita ja malleja

Bonustehtävä

Voit tutustua erilaisiin TET-mahdollisuuksiin myös näiden artikkelien ja videoiden avulla:

Tehtävä 13: TET-jaksolla toimiminen

Tutustu työpaikkaan seuraavien tehtävien avulla. Voit selvittää vastauksia haastattelemalla henkilöstöä, havainnoimalla työpaikan toimintaa tai etsimällä tietoa netistä.

 • Kuvaile työpaikkaa. Mitä siellä tehdään? Montako työntekijää työpaikassa on? Mitä kieliä siellä puhutaan?
 • Minkä alan työtehtäviä tunnistat työpaikalla? Montako eri ammattinimikettä löydät työpaikalta? Mitä osaamista tai taitoja heillä on?
 • Miten eri työtehtävät jakautuvat sukupuolen mukaan? Onko työpaikassa naisten ja miesten töitä?
 • Mitkä asiat alalla tai työpaikassa ovat muuttuneet viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana? Millaista kehittämistä työpaikalla tehdään?
 • Millainen ilmapiiri työpaikalla on? Millaiset tekijät siihen vaikuttavat? Miten työntekijät ylläpitävät hyvinvointiaan?
 • Miten työpaikalla otetaan huomioon kestävä kehitys?
 • Millaisia kanavia (esim. lehdet, some) työpaikka käyttää viestinnässään?

Pohdi lopuksi mitä vahvuuksia ja osaamista sinulla on, mitä voit hyödyntää työpaikalla TET-jakson aikana?

Tehtävä 14: TET-portfolio

Tehtävä 15: Haastattelu

Haastattele TET-paikallasi vähintään yhtä työntekijää. Kysy ja kirjaa ylös seuraavat asiat:

 • Mikä olet ammatiltasi? Onko sinulla useampia ammatteja?
 • Mitä työtä teet?
 • Millaista osaamista sinulla on?
 • Miksi valitsit tämän alan ja oletko tyytyväinen valintaasi? Miksi?
 • Mitkä ovat ammattisi hyvät ja huonot puolet?
 • Millainen urapolku sinulla on ollut? Millaiset asiat ovat vaikuttaneet urapolkusi etenemiseen?
 • Millaiset tulevaisuuden näkymät ammatissasi on?

Tehtävä 16: TET-jakson päättyessä

Pohdi

 • Millaisissa tilanteissa sait hyödyntää omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi TET-jakson aikana?
 • Mitä taitoja opit TET-jakson aikana?
 • Opitko jotain uutta itsestäsi ja osaamisestasi TET-jakson aikana?
 • Muuttiko TET-jakso käsitystäsi työpaikasta, alasta tai työtehtävistä? Miten?
 • Mitä tekisit toisin?

Pyydä palautetta TET-paikalta

Osion osaamistavoitteet

Oppilas

 • oppii tunnistamaan mahdollisia TET-paikkoja
 • hakee itseään kiinnostavaa TET-paikkaa, Ouka-sivustolla
 • toimii osana työyhteisöä
 • itsearvioi TET-jaksonsa onnistumista ja ottaa vastaan palautetta

Hei, lämpimästi tervetuloa mukaan pilotoimaan Opin urasuunnittelutaitoja -verkkokurssia!

 

Tämä verkkokurssiaihio on toteutettu Urahaku (ESR) -hankkeessa ja sitä pilotoidaan ja edelleenkehitetään vuoden 2021 aikana hankkeen toteuttajaoppilaitoksissa.

Verkkokurssin tavoite

Osion 1 tavoitteet: Itsetuntemus ja omien vahvuuksien tunnistaminen

Oppilas

 • vahvistaa itsetuntemustaan ja ymmärtää että itsetunto kehittyy läpi koko elämän
 • osaa havainnoida, tunnistaa ja sanoittaa omia vahvuuksiaan ja osaamistaan eri elämänalueilla
 • osaa asettaa tavoitteita vahvuuksien hyödyntämiselle ja osaamisen kehittämiselle

 

Osion 2 tavoitteet: Koulutus- ja uramahdollisuuksiin tutustuminen

Oppilas

 • tutustuu erilaisiin aloihin, ammatteihin ja uratarinoihin
 • ymmärtää että urapolku voi olla hyvin moninainen ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät
 • hakee tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja koulutuspolulla etenemisestä

 

Osion 3 tavoitteet: Työelämässä toimiminen ja työelämätaidot

Oppilas

 • tutustuu työelämän pelisääntöihin ja odotuksiin
 • tutustuu yleisimpiin työelämätaitoihin
 • tarkastelee ja arvioi omia työelämätaitojaan
 • tutustuu sisäiseen yrittäjyyteen ja sen kehittymiseen

 

Osion 4 tavoitteet: TET-jaksoni

Oppilas

 • oppii tunnistamaan mahdollisia TET-paikkoja
 • (hakee itseään kiinnostavaa TET-paikkaa, Ouka-sivustolla)
 • toimii osana työyhteisöä
 • itsearvioi TET-jaksonsa onnistumista ja ottaa vastaan palautetta

Osion 5 tavoitteet: Hyvinvointi

Oppilas

 • tunnistaa ja havainnoi omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa ja havainnoi omia tunteitaan
 • osaa pyytää ja hankkia apua hankalissa tilanteissa

Lähteet ja tehtävien tukimateriaali

Osio 1: Itsetuntemus ja omien vahvuuksien tunnistaminen

Osio 2: Koulutus- ja uramahdollisuuksiin tutustuminen

Osio 3: Työelämässä toimiminen ja työelämätaidot

Osio 4: TET-jaksoni

Osio 5: Hyvinvointi

Huom: Linkkien takaa löytyy jo materiaalia, mutta sivusto on kesken.

Kehittämisideat ja palaute

Tämä verkkokurssiaihio on toteutettu Urahaku (ESR) -hankkeessa ja sitä pilotoidaan ja edelleenkehitetään vuoden 2021 aikana hankkeen toteuttajaoppilaitoksissa. Lisätietoa hankkeesta: https://www.osao.fi/hankkeet/urahaku/

Voit lähettää kehittämisideasi ja palautetta verkkokurssista Webropol-lomakkeella

Organisaatiokohtaiset uraohjauskoulutusten toteutukset

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä):

2.10.2020: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

30.10.2020: Tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunta

6.11.2020: Henkilökohtaistaminen ja osallisuutta vahvistava uraohjaus

16.-17.11.2020: VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus tai non-stop- verkkovalmennus

4.12.2020: Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana

Kevät 2021: Seuranta-/jalkautusjakso

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä)

24.9.2020: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

16.-17.11.2020: VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus

21.1.2021: Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana

25.2.2021: Erilaiset oppimisympäristöt ja osaamisen dokumentoinnin tavat

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä)

26.1.2021: Tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunta

18.-19.2.2021: VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus

15.3.2021: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

15.4.2021: Henkilökohtaistaminen ja osallisuutta vahvistava uraohjaus

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus- ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan Opin urasuunnittelutaitoja verkkokurssia.

Oulun seudun yläkoulujen opinto-ohjaajille  suunnatun koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä): 

 • 16.-17.11.2020 klo. 9-15, Voimakehä® -lisenssivalmennus tai non-stop- verkkovalmennus tai mentorivalmennus (7.-8.4.2021) 
 • 22.1.2021, klo. 12-15, Toisen asteen uusimmat tuulet (kaikille opoille) 
 • 29.1.2021 klo. 9-15, Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana 
 • 26.3.2021 klo. 9-15, TET-jaksot ja oman osaamisen dokumentointi osaamisidentiteetin tukena 
 • 23.4.2021, klo. 9-15, Työelämätaidot ja työelämäyhteistyö 

Uraohjauskoulutuksissa pääsimme yhteiskehittämään organisaation toimijoiden kanssa uraohjausta vastamaan ohjaus – ja opetustyön rajapinnan tarpeisiin sekä testaamaan opiskelu- urasuunnitteluvalmiudet verkkokurssia.

OSAOssa uraohjauskoulutuksiin ja uraohjauksen prosessin pilotointiin osallistuu opinto-ohjaaja ja omaopettaja työpareina. Uraohjauksen prosessia pilotoidaan kevään 2021 ajan. Pilotoinnin rinnalla kulkee pilottiryhmät, joissa uraohjauksen prosessin käyttöönottoa tuetaan sekä yhteistyössä jatkokehitetään.

Koulutuksen ohjelma (toteutus etäyhteydellä)

15.1.2021: Tutustuminen OSAOn uuteen uraohjauksen prosessiin

4-5.2.2021: VOIMAKEHÄ® – lisenssivalmennus

5.3.2021: Osaamisidentiteetti ja urasuunnittelu

9.4.2021: Henkilökohtaistaminen ja osallisuutta vahvistava uraohjaus

7.5.2021: Tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunta

4.6.2021: HOKS-peli/ jalkautussuunnitelman laadinta

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet pinjakurssi OSAOssa

Siirry kurssiin Pinjassa (vaatii kirjautumisen, kirjaudu vierailijatunnuksella)

OSAOn uraohjauksellinen henkilökohtaistamisen prosessi

Urahaku- hanke on mukana OSAOssa kehittämässä uraohjauksellista henkilökohtaistamisen prosessia yhteistyössä prosessin omistajan kehityspäällikkö Tiina Kuokan ja Urahaku- työryhmän kanssa vuoden 2020 aikana. Uudistamisen tavoitteena oli luoda OSAO-tasoinen uraohjauksen toteutusmalli ja varmistaa opiskelijan henkilökohtainen opintopolku.

Keskiössä on opiskelijan opintopolku ja hänen urasuunnittelutaitojen kehittyminen läpi opintojen ajan, mikä toteutuu osallistamalla opiskelija aktiivisena toimijana HOKSin päivitykseen ohjauskeskustelujen kautta.

Opiskelijan osallisuutta sekä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien kehittymistä tukevat:

 • Opintojen alussa OSAOstartti Pinjakurssi.
 • Opintojen aikana Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet Pinjakurssi.

Mallin kautta opiskelijalle taataan riittävä määrä oikea-aikaista opinto- ja uraohjausta sekä luodaan ohjauksen tukiverkosto opintopolulle.

Uusi prosessi mahdollistaa opintojen henkilökohtaistamisen siten, että opiskelija suorittaa vain puuttuvan osaamisen henkilökohtaisella opintopolullaan.

Yhteystiedot

OSAO

Projektipäällikkö Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi

OAMK

Projektikoordinaattori Päivi Haapakoski
p. 040 141 5163
paivi.haapakoski@oamk.fi