Pedagoginen suunnitelma

Jatkuvan ammatillisen oppimisen ekosysteemi

”Mitä meidän täytyy tehdä, jotta me saamme ja osaamme kouluttaa myös tulevaisuudessa? ” OSAOn pedagoginen suunnitelma vastaa tähän kysymykseen. Suunnitelmassa ohjaamme jatkuvan ammatillisen oppimisen ekosysteemin toteutumiseen ja kehittämiseen strategiassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Jatkuvan ammatillisen oppimisen ekosysteemi on yhteisö. Se muodostuu yhteistyössä yritysten, työelämän ja yhteisöjen sekä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa ja vastaa paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittämisen haasteisiin. OSAOssa toimimme osana jatkuvan ammatillisen osaamisen ekosysteemiä. Lähtökohtanamme on näkemys siitä, että yhteistyössä eri toimijoiden kesken voimme kehittää osaamista ja ennakoida tulevia osaamistarpeita.

Monipuolinen oppimisympäristö on eri toimijoista, pedagogista menetelmistä, digitaalisista ratkaisuista, aineistosta, materiaaleista, ohjaustavoista sekä erilaisista ympäristöistä ja yrityksistä muodostuva mahdollistava kokonaisuus.

Oppimista ei jaotella lähiopetukseen, itsenäiseen opiskeluun ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen, vaan erilaiset tavat hankkia osaamista lomittuvat ajallisesti ja paikallisesti.

Oppimisympäristöt ovat osa ympäröivää yhteiskuntaa ja kehitämme niitä yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisia osaamispolkuja.

Osaamispolku on esimerkinomainen kuvaus osaamisen hankkimisen vaiheista, tavoista ja menetelmistä kohti työelämää, jatko-opintoja tai yrittäjyyttä. Jokainen osaamispolku sisältää uraohjaus- ja tukipalveluja.

Opiskelijan yksilöllinen polku, henkilökohtainen osaamisen kehittyminen, on opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja yrityksen toimijoiden välisen yhteistyön tulos.

OSAOssa tarjoamme opiskelijalle monipuolista opinto- ja uraohjausta sekä tukipalvelut, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan osaamisensa ja ennakoimaan mahdollisen osaamisvajeensa, hankkimaan tarvittavaa osaamista, suorittamaan toisen asteen tutkinnon tai siirtymään paremmin työllistävälle alalle.

Osana laajennettua oppivelvollisuutta kehitämme nivelvaiheen ohjaus- ja tukipalveluita ja tuemme peruskoulusta siirtyvien nuorten kiinnittymistä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen ja oppilaitosyhteisöön.

Uraohjauksessa suunnittelemme yhdessä opiskelijan kanssa, millaista osaamista opiskelija jo olemassa olevan osaamisensa lisäksi tarvitsee sekä miten sitä hankitaan ja osoitetaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Uraohjauksesta vastaavat opiskelijan omaopettaja ja opinto-ohjaaja yhdessä osaamispolun eri vaiheissa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Pedagogista kehittämistoimintaamme ohjaa innovatiivisuus, uudistumiskyky ja toisilta oppiminen.

Opetus- ja ohjausosaamisen kehittämiseksi arvioimme toimintarakenteita ja työn suunnittelun tapoja esim. työvuosisuunnittelun käytänteitä ja kehitämme niitä vastaamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin ja yksilöllisten osaamispolkujen toteutumiseen.

Opettajakeskeisestä opetuksesta siirrytään ohjattuun opiskelijalähtöiseen osaamisen hankkimisen tukemiseen ja tiimivalmentamiseen. Opinnoissa eteneminen ei ole ryhmä- eikä opettajasidoinnaista.

Tiimivalmentamisen menetelmiä hyödynnetään opetuksessa, ohjauksessa sekä työelämäyhteyksien vahvistamisessa. Erilaiset työelämäyhteistyön muodot ja menetelmät monimuotoistuvat osaksi henkilöstön työnkuvaa.

Työelämälähtöiset oppimisprojektit, oppimisympäristöjen monimuotoistuminen mahdollistavat luontevan työelämäyhteistyön toteutumisen ja uraohjauksen ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimistilanteet suunnitellaan siten, että osaamisen hankkiminen etenee joustavasti ja opiskelija voi nähdä ja havainnoida oman etenemisensä ja osaamisen kehittymisen.

OSAOssa tutkintotiimien rooli on keskeinen uusien koulutuspalveluiden luomisessa sekä työelämärelevanttien osaamistarpeiden tunnistamisessa. Yhteistyössä yritysten ja eri koulutusasteiden kanssa rakennamme ja monipuolistamme koulutuspalveluiden sisältöä ja opetusta vastaamaan entistä paremmin alueelliseen työmarkkinatarpeeseen.

Tutkintotavoitteisten koulutuspalveluiden lisäksi tarjoamme OSAOlla mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen tason nostamiselle lyhyiden työelämärelevanttien koulutuspalveluiden osalta.

Uudistunut ammatillinen koulutus ohjaa meitä kaikkia ajattelumme ja toimintatapojemme tarkasteluun, osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen jatkuvan oppimisen hengessä.

OSAOssa rohkaisemme opetus- ja ohjaushenkilöstöä osaamisen kehittymisen ohjaajaksi ja tiimivalmentajaksi.

Esimiestyössämme korostuvat positiivinen johtaminen, henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi, tunnistaminen ja hallinta.

Nopea rakennemuutos heijastuu ammatillisen koulutuksen toimijoiden osaamistarpeisiin.

Osaamisen kehittämisen tavoitteenamme on ennakoiva, vaikuttavuuttamme vahvistava henkilöstön osaaminen.

Osaamisen kehittäminen tarkoittaa koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja yhteistyöverkoissa tapahtuvaa oppimista ja toimintatapojen uudistamista

OSAOn omistaja-ja yhteistyökuntien kanssa käymme jatkuvaa vuoropuhelua paikallisen ammatillisenkoulutuksen ekosysteemin kehittymisestä. Huomion kohteena ovat alueellisten osaamistarpeiden ennakoiminen ja tunnistaminen sekä väestökehityksen vaikutuksen arvioiminen koulutuspalveluiden tuottamisessa.