Asiakirja- ja tietopyynnöt

Julkisuusperiaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista sekä muista julkisista tiedoista. Tällä sivulla voit jättää asiakirja- tai tietopyynnön Koulutuskuntayhtymä OSAOn asiakirjoista.

Tiedonsaantioikeudesta ja tietopyyntömenettelystä säädetään julkisuuslain (621/1999) 3 ja 4 luvuissa. Julkisuusperiaate on perustuslain 12 §:ssä säädetty perusoikeus, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista sekä muista julkisista tiedoista.  

Koulutuskuntayhtymä OSAOn asiakirjoja koskevat tietopyynnöt osoitetaan kirjaamoon: 

Koulutuskuntayhtymä OSAO
PL 213, 90101 OULU
kirjaamo@osao.fi
p. 040 141 5140 (vaihde) 

Ensisijaisesti pyydämme esittämään tietopyynnön täyttämällä tämän sivun lopusta löytyvän sähköisen lomakkeen. Lomake ohjautuu OSAOn kirjaamoon.  Huom! Tällä lomakkeella ei tehdä todistuspyyntöjä.

Tietopyynnöt rekisteröidään määräaikojen seuraamiseksi. Kirjaamo toimittaa tietopyynnöt vastattaviksi organisaatiossa oikealle taholle. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa.  

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella, eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa nimeään eikä sitä, mihin tietoa käytetään. 

Harkinnanvaraisesti julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole tullut julkiseksi, on julkisuuslain 9.2 §:n mukaisesti viranomaisen harkinnassa. 

Jos tietopyyntö koskee harkinnanvaraisesti julkista asiakirjaa tai sen osaa, tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin ja asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. 

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Jos tietopyyntö koskee salassa pidettävää asiakirjaa, viranomaisen henkilörekisterin tietoa tai muuta asiakirjaa, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, pyytäjän tulee todentaa henkilöllisyytensä sekä ilmoittaa (julkisuuslaki 13:2 ja 16:3 §):  

  • tietojen käyttötarkoitus 
  • muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä 
  • tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää. 

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat

Julkisuuslain lähtökohtana on, että asiakirjapyyntö käsitellään välittömästi ja viivytyksettä. Laissa säädetään määräajaksi tavanomaisissa tapauksissa kaksi viikkoa ja monimutkaisemmissa tapauksissa kuukausi. 

Kielteinen vastaus tietopyyntöön

Yleisimmät syyt, miksi tietojen luovutuksesta kieltäydytään ovat, että kyseessä ei ole viranomaisen asiakirja tai kyseessä on salassa pidettävä tieto. Tietoja pyytäneelle kerrotaan perustelut ja tarvittaessa asiassa tehdään hallintopäätös, josta voi tehdä hallintovalituksen tuomioistuimeen.  

Asiakirjojen toimittaminen ja niistä pyydettävät maksut

Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä annetaan pääsääntöisesti pyydetyllä tavalla: suullisesti, nähtäväksi ja jäljennettäväksi, kopiona tai tulosteena. 

Niihin tietoihin, joita ei ole mahdollista luovuttaa sähköisesti eikä paperisina, voi tutustua OSAOn tiloissa ennakolta sovittuna ajankohtana.  

Asiakirjamaksut ja maksutavat

Paperikopioista ja tulosteista peritään 1 euro/sivu (sis. alv). Yhtymähallitus 26.4.2021, § 56.

Julkisuuslain (621/1999) 34 §:ssä on lueteltu tilanteet, jolloin maksua ei peritä.  

Maksun voi suorittaa laskulla, jolloin peritään laskutuslisä tai maksamalla sen yksikön kassaan, josta asiakirjan noutaa.  

 

Jätä julkisuuslain mukainen asiakirja-/tietopyyntö (621/1999, 1§,13§)

Jätä asiakirja-/tietopyyntö tällä lomakkeella. Huom! Tällä lomakkeella ei voi jättää todistuspyyntöä.

 

"*" näyttää pakolliset kentät

Yksilöi tietopyyntö mahdollisimman tarkasti. Mitä asiakirjaa tai tietosisältöä pyyntö koskee? Miltä ajalta?
Täytettävä erityisesti, jos pyynnön kohde sisältää harkinnan varaisesti julkista tai salassa pidettäviä tietoja.
Pyyntöihin voidaan vastata vain, mikäli lähettäjä antaa lomakkeella yhteystietonsa.
Nimesi
Osoitteesi / toimitusosoite
Laskutusosoite (jos eri kuin toimistusosoite)
Tietopyynnön tekijää laskutetaan, mikäli asiakirjat toimitetaan paperikopiona/-tulosteena.