OLO-hanke selvitti opiskelijan ohjaamisen hyviä käytänteitä OSAOssa

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke toteutti keväällä 2022 opiskelijoita ohjaaville OSAOn työntekijöille kyselyn. Kyselyssä kartoitettiin hyviä tiedonkulun ja yhteistyön käytänteitä tilanteissa, jossa opiskelijan opintojen etenemisessä tulee mutkia matkaan.

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke pyysi keväällä opiskelijoita ohjaavia kertomaan työyhteisönsä parhaat tiedonkulun ja yhteistyön käytänteet tilanteissa, joissa opiskelijan opintojen etenemisessä tulee mutka matkaan.  

Kysely sai nimekseen “Ilmianna hyvä ohjauskäytänne OSAOssa!” ja se toteutettiin maaliskuussa 2022. Kohdensimme kyselyn opinto- ja koulutuspäälliköiden kautta ensisijaisesti omaopettajille ja opinto-ohjaajille, mutta kehotimme levittämään sitä kaikille opiskelijaa ohjaaville työntekijöille.  

Saimme vastauksia kyselyyn kaikista OSAOn yksiköistä upeat 64 kappaletta. Pyysimme kyselyssä vastaajia jättämään yhteystietonsa, mikäli heitä olisi mahdollista jututtaa kyselyn teemoista. Loppukevään aikana haastattelimme muutamia opiskelijaa ohjaavia OSAOlaisia neljästä yksiköstä.  

Kiinnitimme kyselyä laatiessa huomiota vastaamisen helppouteen.  Pakollisilla monivalintakysymyksillä kartoitimme opiskelijaa ohjaavien henkilöiden välisten yhteydenottojen säännöllisyyttä ja välineitä. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kuvata vapaamuotoisesti yhteistyön ja tiedonkulun hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita.  

Saimme vapaamuotoisia vastauksia ilahduttavan paljon, joista tämän blogikirjoituksen sitaatit on poimittu. Vastauksissa kuuluvat erityisesti opiskelijaa ohjaavien ääni ja opiskelijalähtöisyys. Kiitos vastanneille ja haastatelluille arvokkaista mielipiteistänne! 

”Ohjauksessa ei ole huonoja päiviä.”  – OLO-hankkeen kyselyyn vastannut 

Amiksessa kaikki ohjaavat

Kyselystä käy ilmi, että opiskelijan ohjaamisen ratkaisut vaihtelevat koulutusaloittain ja yksiköittäin.  Pienessä työyhteisössä on helpompi jakaa huoli opiskelijasta kollegan kanssa arjen keskellä kohdattaessa tai vakiintuneiden kahvittelutuokioiden tai viikkopalavareiden yhteydessä.  

Opiskelijan ohjaus nähdään vastausten perusteella kannattelevana voimavarana. Kaikki ohjaavat -periaate on sisäistetty yksiköissä hyvin. Tämä ei yllätä, sillä opiskelijan opintojen sujuva eteneminen on ammatillisen koulutuksen perustehtävän toteuttamista.  

“Kaikki opiskelijan kanssa työskentelevät saavat tiedon, miten opiskelijalla menee.”  – OLO-hankkeen kyselyyn vastannut 

Käytännön tasolla sujuvuuden edellytys on, että yhteistyölle on järjestetty aika ja paikka.  Tämä nousee esiin sekä olemassa olevien hyvien käytänteiden kuvauksissa että toiveissa oman yksikön kehittämiskohteeksi.  

Vastauksissa nousi esille, että yksiköissä kalenteroidaan säännöllisiä yhteistyöpalavereita koko työvuodeksi. Näiden palavereiden merkitys koettiin ehdottoman tärkeäksi. Säännölliset palaverit mahdollistavat asioihin tarttumisen nopeasti ja jopa ennakoiden. Spontaanikin yhteistyö on helpompaa, kun tukena on toimiva yhteistyörutiini.  

Saimme myös vastauksissa kuvauksia huonoista kokemuksista. Näissä vastauksissa korostuivat kiire ja takkuilu tiedonkulussa: Opiskelija ei ehdi saada tarvitsemaansa apua ajoissa, koska aikaa tiedonvaihdolle on vaikea sopia täysien kalentereiden ja lukujärjestysten täyttämässä työarjessa. 

Kyselyn tuloksilla kehitetään toimintaa

Kysely laadittiin yhteistyössä OLO-hankkeen asiantuntijoiden ja keskeisten prosessinomistajien kanssa. Olemme myös käsitelleet ja pureksineet kyselyn antia yhdessä. Esittelimme kyselyn tuloksia keväällä muun muassa koulutuspäälliköille. Vastauksissa nousseita asioita tullaan hyödyntämään jatkossa opiskelijan ohjauksen ja tuen kehittämisessä OSAOssa.  

OLO-hanke on OSAOssa keskittynyt kartoittamaan opiskelijan ohjauksen käytänteitä nimenomaan prosessien ja tulevan kehittämistyön työkaluiksi. Tämä on johdonmukaista työtä kohti OSAO-tasoista lupausta siitä, että opiskelijan oikeus ohjaukseen ja tukeen toteutuu koulutusalasta, sijainnista ja opiskelijan tilanteesta riippumatta vähintään prosesseissa määritellyn laadun mukaisesti.

”Yhteistyön tekemiseen tarvitaan säännönmukaisuutta.” – OLO-hankkeen kyselyyn vastannut 

Yhteistyön ja tiedonkulun käytänteiden kartoittamisen lisäksi OLO-hanke on muun muassa  

  • kartoittanut opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA) ohjautumisen käytänteitä eri yksiköissä yhdessä opva-opettajien kanssa
  • kartoittanut TUVA-koulutuksen käynnistymisen myötä nousseita mahdollisia ohjaustarpeen muutoksia 
  • tarkastellut kokonaisvaltaisesti opiskelijan ohjausta OSAOssa.  

Tietoa OLO-hankkeesta

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke on valtakunnallinen verkostohanke, jonka rahoitus tulee Opetushallituksen Oikeus osata –ohjelmasta.  

OSAO on ollut aktiivinen toimija OLO-verkostoissa useissa yhteiskehittämisen teemoissa. OLO-hankkeen kautta OSAO sai syksyllä 2021 Opetushallitukselta tehtäväksi koordinoida urasuunnitelman tietosisällön yhteiskehittämistä. Tämän työn tuloksena syntynyt luonnosehdotus luovutettiin keväällä Opetushallitukselle, ja se julkaistaan ePerusteissa syksyn 2022 aikana.  

OSAOn OLO-hankkeen asiantuntija on ollut mukana myös ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista kootussa Hyvän ohjauksen kriteeristöä luonnostelleessa työryhmässä. Opetushallitus julkaisee uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit kuluvan työkauden aikana. 

Noora Askinen on opinto-ohjaaja ja ammatillinen erityisopettaja, joka toimii OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen –hankkeessa projektiasiantuntijana.