ToTyk -hanke pureutui tiimivalmentamisen pedagogiikkaan

Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen -hankkeessa (ToTyk) on edistetty Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian jalkauttamista oppilaitosten toimintaan. Hankkeen projektipäällikkö Jouni Kaksonen pohtii kirjoituksessaan, miten tiimivalmentamisen pedagogiikka edistää yrittäjyyttä oppimisympäristöissä.

Yrittäjyys nousee yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi koulujen toiminnassa ja uusien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Opettajilla on keskeinen rooli yrittäjyyden edistämisessä ja yrittäjyyden oppimisympäristön rakentamisessa.

Yrittäjyyskasvatus muuttaa opettajan roolia perinteisestä opettajasta valmentajaksi. Suurin haaste tässä muutoksessa on tiimiopettajuusosaamisen ja tiimivalmentamisen pedagogiikan osaamisen lisääminen. Osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys: jos opettajalla ei ole riittävää tietoa yrittäjyyskasvatuksesta, sen ottaminen osaksi opetusta on vaikeaa.

Tiimivalmentamisen pedagogiikkaa toisella asteella

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuri on osittain edelleen vahvasti opettajan ja tutkinnon perusteiden viitekehyksen sanelemaa.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää nähdä samassa kuvassa kaikki toimijat: opiskelijat, opettajat ja oppilaitoksen johto. Pedagogisten toimintatapojen pitää tukea innostuksen, luovuuden ja vuorovaikutuksen edistämistä.

Ilmapiirin ja kulttuurin valmentaminen

Ammatillisen koulutuksen pedagogiset toimintatavat ovat kehittyneet vuosien aikana parempaan suuntaan.  Kehitettävää on silti muun muassa yhteisöllisyyden luomisessa.

Dialogi on tutkitusti merkittävä oppimisen työkalu. Tiimivalmennuksessa dialogin ja vuorovaikutuksen lisäämiseen käytetään yhtenä menetelmänä ”oppimissopimusta”. Oppimissopimus-menetelmässä kaikki tiimin jäsenet avaavat omat tavoitteensa ja unelmansa muiden nähtäville.  Menetelmä lisää ymmärrystä muista tiimin jäsenistä ja kirkastaa tietä kohti opiskelijoiden henkilökohtaisia tavoitteita.

Kaiken ytimessä on luottamukseen perustuva ja erilaisuuden hyväksyvä toimintakulttuuri. Oppilaitoksen toimintatavan ja kulttuurin sanoittaminen yhdessä on tärkeää, kun tavoitteena on kehittyä. Tähän tarvitaan paljon dialogia ja pedagogisen toiminnan mielenmallien muuttumista.

Vapaus innostua motivoi

Vapaus toteuttaa, innostua ja luoda uutta luovat pohjaa motivaatiolle. Opiskelijoiden motivaation valmentaminen ei ole kuulunut perinteiseen oppilaitoksen toimintatapaan, vaikka se on olennainen osa ammatti-identiteetin kehittymistä.

Motivaatio vaatii kyvykkyyttä. Jos opiskelijan kyvyttömyyden tunne jätetään huomioimatta, on vaarana, että motivaatio häviää. Perusasteelta siirtyy toiselle asteelle koko ajan enemmän opiskelijoita, joiden motivointi vaatii kyvykkyyden lisäämistä perusasioissa. Ammatillinen kehittyminen ei voi alkaa, ennen kuin kyky ja halu osaamisen kehittämiseen saadaan rakennettua.

Ryhmään kuuluminen on merkityksellistä motivaation kannalta, sillä innostus tarttuu. Yksilöllisten opintopolkujen ja henkilökohtaistamisen ohella ryhmädynamiikan rakentamiseen, ryhmään kuulumiseen ja vertaisoppimiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Oppimisen ja kehittymisen valmentaminen

Tavoitteellisuus on tärkeä osa tiimivalmentamisen pedagogiikkaa. Tiimivalmennuksessa yksilöt voivat omaksua samasta aiheesta eri asioita. Opitun asian merkitys muotoutuu opiskelijan omista lähtökohdista, eikä esimerkiksi opettajan tai opetussuunnitelman sanelemana.

Omien ajatusten liittäminen olemassa olevaan tietoon on olennainen osa tiimivalmennusta. Kirjojen lukeminen tai vaikkapa podcastien kuunteleminen auttaa etsimään tietoa ja ratkaisuja. Opittu tieto jäsennellään niin sanotuksi kolahdusesseeksi. Kaikilla tiimin jäsenillä voi olla erilainen ”kolahdus” samasta aiheesta. Kun näistä ”kolahduksista” käydään keskustelua tiimissä, syntyy yhteistä ja jaettua tietoa. Opettajalla on usein seuraajan rooli.

Yksi tapa viedä opittua tietoa käytäntöön ovat ketterät kokeilut. Ketterän kokeilun tärkein anti on ilmiöstä tai asiasta oppiminen tekemällä. Tämän lisäksi reflektointi ja opitun tiedon käsitteleminen ovat merkittävä osa kokeiluja.

Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen -hankkeen (ToTyk) päätavoitteena on ollut Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan. Hankkeen toiminta-aika oli 1.5.2018-30.4.2021. Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino, – liikenne- ja ympäristökeskus.

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.