Välinehuoltaja

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltajan opinnot sopivat sinulle, jos haluat tulevaisuudessa toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.Välinehuoltajana sinulla on laaja-alaista ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä koko välineiden huoltoprosessista.

Ammatti ja opinnot

Välinehuoltajan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaista ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä koko välineiden huoltoprosessista. Opintoihin kuuluvan valinnaisen tutkinnon osan kautta saat erikoistuneempaa osaamista esimerkiksi välineiden huollosta suun terveydenhoidossa, erilaisissa toimenpideyksiköissä, kliinisissä palveluyksiköissä, välineiden huollon logistisissa palveluissa tai lääkehuollon toimintaympäristöissä.

Välinehuoltajana osaat noudattaa työssäsi välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Tunnet työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudatat toiminnassasi ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

Välinehuoltajana osaat myös työskennellä ergonomisesti oikein ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia sekä kehität omaa työtäsi ja ammattialaasi.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Välinehuoltajana voit toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa. Voit työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi

 • välinehuoltokeskuksissa
 • leikkaus- ja anestesiaosastoilla
 • endoskopiayksiköissä
 • laboratorioissa
 • teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla
 • poliklinikoilla
 • lääkehuollossa ja
 • suun terveydenhoidon yksiköissä.

Työpaikkasi voi olla myös myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa.

Välinehuoltoala on nopeasti kehittyvä työelämän ala, jossa työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Välinehuoltoa on luonnehdittu sairaalan sydämeksi, jota ilman ei esimerkiksi leikkaustoimintaa voisi olla.

Opinnot antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin.  Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava haku koulutukseen on kesällä 2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat seuraavan kerran syksyllä 2022. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky (lisätietoa täältä) sekä riittävä kielitaito. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sekä tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.Välinehuoltoalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoja löydät täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutusta toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa lehtori Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 120 osp
 • Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä 20 osp
 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi 30 osp
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen 25 osp
 • Välineiden sterilointi 25 osp
 • Prosessinohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä 20 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 25 osp
 • Välinehuolto suun terveydenhuollossa 25 osp
 • Välinehuolto toimenpideyksiköissä 25 osp
 • Välinehuolto kliinisissä ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden palveluyksiköissä 25 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp pakolliset ja 3 osp valinnaisia:
 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (digi)
 • Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp pakolliset ja 3 osp valinnaisia:

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp ja 3 osp valinnaisia:

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
 • Työelämässä toimiminen 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa >

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on ilmaista. Kustannuksia sinulle voi muodostua mm. oppikirjojen, kannettavan tietokoneen, työvaatteiden ja työkenkien hankinnasta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita halutessaan kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta. Voit hakea ammattilukio-opintoihin, jos sinulla on lukuaineiden keskiarvo 7,5 peruskoulun päättötodistuksessa.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Annu Kuusijärvi, p. 040 5415 134, annu.kuusijarvi@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta