Välinehuoltaja

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltajan opinnot sopivat sinulle, jos haluat tulevaisuudessa toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.Välinehuoltajana sinulla on laaja-alaista ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä koko välineiden huoltoprosessista.

Ammatti ja opinnot

Välinehuoltajan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaista ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä koko välineiden huoltoprosessista. Opintoihin kuuluvan valinnaisen tutkinnon osan kautta saat erikoistuneempaa osaamista esimerkiksi välineiden huollosta suun terveydenhoidossa, erilaisissa toimenpideyksiköissä, kliinisissä palveluyksiköissä, välineiden huollon logistisissa palveluissa tai lääkehuollon toimintaympäristöissä.

Välinehuoltajana osaat noudattaa työssäsi välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Tunnet työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudatat toiminnassasi ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

Välinehuoltajana osaat myös työskennellä ergonomisesti oikein ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia sekä kehität omaa työtäsi ja ammattialaasi.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Välinehuoltajana voit toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa. Voit työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi

 • välinehuoltokeskuksissa
 • leikkaus- ja anestesiaosastoilla
 • endoskopiayksiköissä
 • laboratorioissa
 • teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla
 • poliklinikoilla
 • lääkehuollossa ja
 • suun terveydenhoidon yksiköissä.

Työpaikkasi voi olla myös myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa.

Välinehuoltoala on nopeasti kehittyvä työelämän ala, jossa työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Välinehuoltoa on luonnehdittu sairaalan sydämeksi, jota ilman ei esimerkiksi leikkaustoimintaa voisi olla.

Opinnot antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin.  Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen ei ole haku avoinna tällä hetkellä.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat seuraavan kerran lokakuussa 2023. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky (lisätietoa täältä) sekä riittävä kielitaito. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sekä tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

Hakijoihin ollaan yhteydessä heti hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.  Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestää Suomen psykologikeskus. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on maksuton.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:
1. Systemaattisuus 0-4 p.
2. Ongelmanratkaisutaito 0-6 p.

Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Välinehuoltoalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoja löydät täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutusta toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa Maarit Kopakka, p. 040 668 2884, maarit.kopakka@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 115 osp
 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä 45 osp
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen 30 osp
 • Sterilointi osana infektioiden torjuntaa 40 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 30 osp

Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa >

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on ilmaista. Kustannuksia voi tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita halutessaan kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta. Voit hakea ammattilukio-opintoihin, jos sinulla on lukuaineiden keskiarvo 7,5 peruskoulun päättötodistuksessa.

 

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Annu Kuusijärvi, p. 040 5415 134, annu.kuusijarvi@osao.fi
Hanna-Maarit Aho, p. 040 652 6796 , hanna-maarit.aho@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >