Välinehuoltaja

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltajan opinnot sopivat sinulle, jos haluat tulevaisuudessa toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.Välinehuoltajana sinulla on laaja-alaista ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä koko välineiden huoltoprosessista.

Ammatti ja opinnot

Välinehuoltajan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaista ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä koko välineiden huoltoprosessista. Opintoihin kuuluvan valinnaisen tutkinnon osan kautta saat erikoistuneempaa osaamista esimerkiksi välineiden huollosta suun terveydenhoidossa, erilaisissa toimenpideyksiköissä, kliinisissä palveluyksiköissä, välineiden huollon logistisissa palveluissa tai lääkehuollon toimintaympäristöissä.

Välinehuoltajana osaat noudattaa työssäsi välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Tunnet työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudatat toiminnassasi ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

Välinehuoltajana osaat myös työskennellä ergonomisesti oikein ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia sekä kehität omaa työtäsi ja ammattialaasi.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Välinehuoltajana voit toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa. Voit työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi

 • välinehuoltokeskuksissa
 • leikkaus- ja anestesiaosastoilla
 • endoskopiayksiköissä
 • laboratorioissa
 • teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla
 • poliklinikoilla
 • lääkehuollossa ja
 • suun terveydenhoidon yksiköissä.

Työpaikkasi voi olla myös myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa.

Välinehuoltoala on nopeasti kehittyvä työelämän ala, jossa työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Välinehuoltoa on luonnehdittu sairaalan sydämeksi, jota ilman ei esimerkiksi leikkaustoimintaa voisi olla.

Opinnot antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin.  Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutusta ei ole suunniteltu aloitettavaksi ryhmämuotoisena vuoden 2020 aikana.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 6
90220 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja aikaisemmat alan ammatilliset opinnot (esim. tutkinnot osat ja keskeytyneet opinnot). Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Valintaperusteina ovat: tarve koulutukselle, aikaisemmin hankittu osaaminen (alan aikaisemmat opinnot ja työkokemus), riittävä kielitaito, sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveydentilavaatimuksista LINKKI.

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään valintakokeeseen (haastattelu ja kielikoe tarvittaessa).

 

Kielitaidon arviointi

Kielitaidon arviointi voidaan järjestää tarvittaessa. Välinehuoltoalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutusta toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä 20 osp
 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi 30 osp
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen 25 osp
 • Välineiden sterilointi 25 osp
 • Prosessinohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä 20 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Välinehuolto suun terveydenhuollossa 25 osp
 • Välinehuolto toimenpideyksiköissä 25 osp
 • Välinehuolto kliinisissä ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden palveluyksiköissä 25 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmenteutuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp pakolliset ja 3 osp valinnaisia:
 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (digi)
 • Taide ja luova ilmaisu 1 osp

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp pakolliset ja 3 osp valinnaisia:

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp ja 3 osp valinnaisia:

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
 • Työelämässä toimiminen 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on ilmaista. Kustannuksia sinulle voi muodostua mm. oppikirjojen, kannettavan tietokoneen, työvaatteiden ja työkenkien hankinnasta.

 

Ammattilukio

Voit sisällyttää ammatilliseen perustutkintoon lukio-opintoja. Voit hakea ammattilukio-opintoihin, jos sinulla on lukuaineiden keskiarvo 7,5 peruskoulun päättötodistuksessa.

 

Lisätiedot

OSAO Ovi palvelee tulevia ja nykyisiä opiskelijoita puhelimitse, verkossa ja paikan päällä.

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Annu Kuusijärvi
p. 0405415134
annu.kuusijarvi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Painamalla “Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään.

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Vahvistus on sitova.