Oppivelvollisuus toisella asteella

Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus toisella asteella koskee sinua, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai sen jälkeen ja olet syntynyt 1.1.2004 tai sen jälkeen ja asut vakituisesti Suomessa (kotikunta).

Mikä muuttuu perusopetuksesta?

 • Opintojen taustalla oleva laki muuttuu. Noudatamme ammatillisen koulutuksen lakia, ei perusopetuslakia.
 • Opinnot vaativat huomattavasti enemmän oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa sekä itsenäistä asiointia kuin perusopetuksessa.
 • Tutkinnon osia opettavat aineopettajat (ammatilliset opettajat ja yhteisten tutkinnon osien opettajat).
 • Toisen asteen opiskelija (myös alaikäinen) tekee itsenäisiä päätöksiä opintoihinsa liittyen.
 • Huoltajalle mahdollistetaan osallistuminen opiskelijan opintojen suunnitteluun ja huoltajaa kuullaan tarvittaessa.
 • Tietyt velvoitteet ovat edelleen huoltajan vastuulla. Huoltajan tulee esimerkiksi huolehtia, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuttaan ja  seurata poissaoloja.
 • Koulumatka voi kestää ajallisesti pidempään kuin perusopetuksessa.

Mitä opiskelijalta odotetaan?

Odotamme opiskelijalta:

 • vastuunottoa omasta opiskelusta
  • noudatat sinulle laadittua opiskelusuunnitelmaa
  • seuraat Wilmaa aktiivisesti
  • vastaat yhteydenottoihin
  • huolehdit että opinnot etenevät
  • pyydät aktiivisesti apua tarvitessasi
 • aikataulujen ja sääntöjen noudattamista
  • mm. työjärjestys, opintojen aikataulutus, järjestyssäännöt
 • asiallista, toiset huomioon ottavaa käyttäytymistä
  • et kiusaa, häiritse tai syrji tai vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta
 • vastuun kantamista omista ja yhteisistä opiskeluvälineistä
  • mm. tietokoneet, alojen työvälineet
 • itsenäistä liikkumista kampusten tai muiden opiskeluympäristöjen välillä
 • sopeutumista vaihtuviin opiskeluryhmiin ja -ympäristöihin.

Hakeutuminen

Jos olet oppivelvollinen, sinun tulee hakeutua ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä soveltuvaan oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Voit hakeutua koulutukseen valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta (yhteishaku) tai muutoin. Jos et saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes saat koulutuspaikan.

Missä oppivelvollisuutta voi suorittaa?

Oppivelvollisuutta suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa tutkintoon valmentavassa koulutuksessa (TUVA) tai kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Maahanmuuttotaustaiset oppivelvolliset, joilta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, voivat suorittaa oppivelvollisuutta aikuisten perusopetuksessa tai kansanopistojen järjestämässä maahanmuuttajille tarkoitetussa koulutuksessa.

Oppivelvollisuuden päättyminen

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

18 ikävuoden täyttämisen jälkeen oppivelvollisuuslakia ei enää sovelleta muutoin kuin maksuttomuuden osalta.

Oppivelvollisuuslain mukainen maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Myös 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi tämän aikarajan sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa ja maksuttomuus jatkuu myös näissä uusissa opinnoissa. Maksuttomuutta ei kuitenkaan missään tilanteessa sovelleta opintoihin, jotka on aloitettu sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Maksuttomuudesta voi lukea lisää Toimeentulo opiskeluaikana -sivulta, kohdasta Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus oppivelvollisilla.

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytyminen

Oppivelvollinen opiskelija ei voi erota opinnoista oman ilmoituksensa perusteella, ellei hänellä ole uutta opiskelupaikkaa.

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on mahdollista, jos oppivelvollisella on

 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
 • raskaus- tai vanhempainvapaa
 • tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu tai perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
 • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen.

Oppilaitos päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta. Päätöksen tekee oppivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa.

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään pääsääntöisesti määräaikaisesti eli oppivelvollisuuden suorittamisen esteenä olevan olosuhteen arvioidun keston ajaksi. Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, hänelle voidaan tuomita sakkorangaistus oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä (OVL 22 §).

Lue lisää oppivelvollisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta