OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljettajana osaat käyttää, kuljettaa ja huoltaa metsäkoneita. Opit tuntemaan ja käsittelemään perusteellisesti metsätraktoreita, hakkuukoneita ja puutavara-autoja. Metsäkoneenkuljettajana hoidat työt ihmisten, metsäluonnon ja koneiden kanssa itsenäisesti ja vastuullisesti. Voit työskennellä harvesterin, ajokoneen tai puutavara-auton kuljettajana sekä yrittäjänä. Valmiina ammattilaisena otat metsänhoito- ja puunkorjuutöissäsi huomioon myös ympäristönäkökulmat.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

 • Metsien hoito ja puunkorjuu, 30 osp

• Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 85 osp

 • Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito, 30 osp
 • Lisäksi valitaan YKSI seuraavista tutkinnon osista 55 osp
  • Koneellinen puutavaran valmistus, 55 osp
  • Puutavaran autokuljetus, 55 osp (Taivalkosken yksikkö)
  • Koneelliset metsänparannustyöt, 55 osp (Taivalkosken yksikkö)
  • Puutavaran lähikuljetus, 55 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Muhoksen yksikkö »
Taivalkosken yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Muhos 30 pk
Taivalkoski 16 pk, 2 yo

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja opinto-ohjaajilta:
Muhoksen yksikkö, 
Timo Mikkonen, 
p. 050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi

Taivalkosken yksikkö, Seija Pekkala, 
p. 040 542 449, seija.pekkala@osao.fi

www.metsäopetus.fi »

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa Muhoksella 8.1.2018, Taivalkoskella 22.1.2018 ja kestää noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Metsien hoito ja puunkorjuu
 • Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi

 • Koneellinen puutavaran valmistus
 • Puutavaran lähikuljetus

Muut valinnaiset tutkinnon osat

 • Metsätraktoreiden käyttö
 • Energiapuun korjuukoneen käyttö
 • Koneellinen puunkorjuu
 • Energiapuun jalostus
 • Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto
 • Turvetuotanto
 • Yritystoiminnen suunnittelu
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla opiskelumateriaaleista, työssäoppimisen/näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa
Taivalkosken yksikkö, Sauli Juurikka, p. 040 1415 223 tai sauli.juurikka@osao.fi
Muhoksen yksikkö, Simo Reiniharju, p. 050 562 8968,  tai simo.reiniharju@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoitteellisuus) Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja metsäalan perustutkinto antavat valmiuden toimia koneelliseen puutavaran valmistamiseen, puutavaran lähikuljetukseen tai puutavaran autokuljetukseen liittyvissä tehtävissä. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla ovat:

 • Metsien hoito ja puunkorjuu
 • Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito

sekä yksi tutkinnon osa seuraavista:

 • Koneellinen puutavaran valmistus
 • Puutavaran autonkuljetus
 • Koneelliset metsänparannustyöt
 • Puutavaran lähikuljetus
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Muut valinnat tarkentuvat opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 5587 824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos
Pertti Nissi, p. 040 3532624, pertti.nissi@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku