OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvojana takaat turvalliset olosuhteet monilla eri aloilla. Opinnoissa perehdyt riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun, kouluttamiseen sekä turvallisuuden ylläpitämiseen. Opinnoissasi voit erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Sinulla on hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ja olet palveluhenkinen sekä ongelmaratkaisutaitoinen. Voit työskennellä vartijana, järjestyksenvalvojana, vahtimestarina sekä turvalaiteasentajana.
Alan työt voidaan jaotella seuraavasti: tekniikan alan työt, palvelutyöt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sekä vankeinhoito-, sotilas- ja suojelutyöt.

Yksityinen turvallisuusala muodostuu mm. vartioimis- ja yksityisetsivätoiminnasta. Turvallisuusala tarjoaa mielenkiintoisia tulevaisuudennäkymiä sekä haasteellisia tehtäviä niin miehille kuin naisillekin.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinto ja koulutuksen sisältö
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 90 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
60 pk, 6 yo

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja opinto-ohjaajalta
Heikki Piilonen
p. 050 598 8094
heikki.piilonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu turvallisuusalalla aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Turvallisuusalan perustutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisesta ja kuudesta valinnaisesta osasta.

Pakollinen tutkinnon osa on:

 • Turvallisuusalan toiminta

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

 • Vartiointitoiminta (vastaa kahta osaa)
 • Pelastustoiminta (vastaa kahta osaa)
 • Turvallisuustekninen toiminta (vastaa kahta osaa)
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • Ympäristöturvallisuustoiminta
 • Turvallisuusalan palvelutoiminta
 • Kiinteistötekninen toiminta
 • Logistinen turvallisuustoiminta
 • Tietoturvallisuustoiminta
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta
 • Uhkatilanteiden hallinta
 • Turvatarkastustoiminta
 • Turvajärjestelmien käyttö

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Turvallisuusalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13,  90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö
Panu Toivonen, p. 050 549 8999, panu.toivonen@osao.fi

Osaamisohjelmat

+

Nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluva Nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu 20–29-vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelma tarjoaa käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Tässä valtakunnallisessa ohjelmassa panostetaan opintojen aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle 20–29-vuotias nuori aikuinen, jolta puuttuu vielä peruskoulun jälkeinen tutkinto.

Turvallisuusalan tehtävissä korostuvat asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, ongelmanratkaisutaidot, onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäiseminen sekä turvallisuusvalvonta.

Ajankohta ja kesto
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri
Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu 1-2 pakollisesta ja 3-5 valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat (180 osp) on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen/pakolliset tutkinnon osa/osat

 • Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 90 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa opiskellaan mm. riskiarviointia, turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuuden ylläpitämistä. Voit erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka.

Hinta
Koulutus on maksutonta ja oikeuttaa opintotukeen. Kustannuksia voi tulla mm. opiskelumateriaaleista ja erikoistumisopintoihin liittyvistä hankinnoista kuten suojakengistä. Opiskelijoilta peritään Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Panu Toivonen, p. 050 549 8999, panu.toivonen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
 • Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
 • Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä

Alalla työskenteleviltä edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hyväksytyistä pyydetään viranomaisen lausunto soveltuvuudesta turvallisuusalalle.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku