Lähihoitaja, osaamisalaopinnot aiemmin tutkinnon suorittaneille

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajana olet moniosaaja, jonka tehtävänä on auttaa ihmisiä. Osaamisalaopintojen avulla voit erikoistua työssäsi. Tutustu suuntautumisvaihtoehtoihin ja hae opiskelemaan lisää omaa alaasi.

Ammatti ja opinnot

Lähihoitajan opinnoissa saat laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin. Perustutkinnon suorittaneena osaat toimia lähihoitajana alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Osaat toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Opit hyödyntämään lähihoitajan työssä hyvinvointiteknologiaa ja kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti. Opit myös huomioimaan potilas- ja asiakasturvallisuuden, toimimaan aseptisesti ja ergonomisesti oikein.

Osaamisalat:

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • Jalkojenhoito
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Suunhoito
 • Vammaistyö

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneena ja osaamisalasta riippuen voit työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm.

 • vuodeosastoilla,
 • poliklinikoilla,
 • suunhoidossa,
 • perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä,
 • saattohoidossa, kotihoidossa tai
 • kotisairaalassa.

Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä, esimerkiksi jalkojenhoitotyössä.

Lähihoitajan opinnot antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi sairaanhoitajaksi. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Hakuaika on ympäri vuoden.

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain. Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

Käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tietopuolinen opetus:
Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 6
90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta sosiaali- ja terveysalan työpaikassa (esimerkiksi päiväkodeissa, vanhusten palvelukodeissa, perhekodeissa, mielenterveystyössä, päihdetyössä, kuntoutuksessa, vammaisyksikössä, terveyskeskuksissa tai lääkäri- ja hammaslääkäriasemilla) koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Hanna-Leena Hautaniemi, p. 040 356 6274, hanna-leena.hautaniemi@osao.fi
Hanna Holappa, p. 050 325 0642, hanna.holappa@osao.fi

Täydennä osaamistasi tutkinnon osien verkko-opintoina. Voit täydentää tutkinnon osan opinnot myös koko osaamisalaa koskevaksi.

Kotihoidossa toimiminen, 40 osp

Tutkinnon osa sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp

Tutkinnon osa vammaistyön osaamisalalta

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp

Tutkinnon osa lasten ja nuorten kasvatus ja hoito osaamisalalta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä