Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Opiskelijan perustaidot eivät aina riitä opinnoissa selviämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Silloin voimme järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA) tutkinto-opintojen rinnalle tai alkuun.

Suunnittelemme OPVA-opinnot yksilöllisesti, opiskelijan tarpeen mukaan. Omaopettaja sopii opiskelijan kanssa tarvittavista opinnoista ja niiden opiskelutavoista osana henkilökohtaistamista. Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja järjestetään joko yksittäisinä päivinä osana tutkintokoulutusta tai pidempänä yhtenäisinä jaksoina.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA) ovat opintoja, joilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osia. Näitä ovat mm.:

 • Oppimisvalmiudet (esim. opintojen suunnittelu, oppimistavat, vahvuudet ja kehittämiskohteet)
 • Kielivalmiudet
  • Lukeminen, kirjoittaminen ja suullinen ilmaisu (esim. kaksikieliset opiskelijat; suomen kielen käytön vahvistaminen)
  • Tutkintokohtainen kielitaito (Suomi toisena kielenä-kielituki; esim. ammattisanat, puhuminen ja kirjoittaminen työtehtävissä, kielen harjoittelu)
  • Toinen kotimainen kieli (esim. kielenkäytön harjoittelu)
  • Vieras kieli (esim. kielenkäytön harjoittelu)
 • Matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
  • Numerotaidot (esim. peruslaskutoimitusten kertaus, sanallisten tehtävien ymmärtäminen)
  • Matematiikka (esim. peruslaskutoimitusten vahvistaminen, oikeellisuuden arvioiminen)
  • Fysiikka ja kemia (esim. omaan alaan liittyvät keskeiset käsitteet ja lainalaisuudet, laskutoimitukset, päässälasku- ja päättelytaidot)
 • Tietotekniset valmiudet (esim. tietokoneen perustoiminnot, ohjelmat ja sovellukset, hakutoiminnot)
 • Arjen ja elämänhallinnan sekä käytännön valmiudet (esim. hyvinvointi, raha-asiat, vuorokausirytmi)
 • Työelämävalmiudet (esim. työtehtävät ja työpaikat, työssäoppimispaikan hakeminen, työelämän pelisäännöt, myös kielitukityöpaikalle)

Jos opiskelija tarvitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien tai muun syyn vuoksi, on hänellä oikeus myös erityiseen tukeen.

 

Katso opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteutussuunnitelma