Opiskelijamaksut

Vaikka OSAOssa annettava koulutus on pääsääntöisesti maksutonta, tulee opiskelijalle kustannuksia opiskeluun liittyen. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset vaihtelevat aloittain.

Oppivelvollisten opiskelijoiden opintojen maksuttomuus ja maksullisuus

Oppivelvollisilta voidaan periä kohtuullisia maksuja opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista. Näitä voivat olla esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyvät ulkomaanmatkat, joiden matka- ja majoituskustannuksista opiskelija vastaa itse tai erilaiset vapaaehtoiset retket tai tutustumiskäynnit, jolloin opiskelija vastaa itse matkakustannuksista tai pääsymatkoista. Maksuja voidaan periä vain sellaisista toiminnoista, jotka ovat opiskelijalle täysin vapaaehtoisia.

Oppivelvollinen opiskelija maksaa itse erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

Lue lisää:

Oppivelvollisuus toisella asteella

Toimeentulo opiskeluaikana

Muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden opiskelijamaksujen periaatteet

Tutkintokohtaiset hankinnat ja niistä aiheutuvat kustannusarviot on kerrottu koulutusten esittelysivuilla. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeltaessa sinulla tulee olla asianmukaiset, työsuojelu- ja hygieniamääräysten mukaiset työskentely asu ja jalkineet harjoitustunneilla, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja asiakaspalvelutehtävissä. Niiden hankkimisesta voi tulla sinulle kustannuksia, samoin kuin työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajan asumisesta ja matkoista.

Opiskelussa tarvittavat oppikirjat, oppimateriaalin, liikuntavarusteet ja opiskelutarvikkeet sekä -välineet hankit itse. Voit mahdollisuuksien rajoissa hyödyntää OSAOn kirjastojen opiskelijoiden lainattavissa olevia oppikirjoja. Oppikirjoja ei välttämättä ole kaikissa OSAOn kirjastoissa.

OSAOn opiskelijamaksut (YHALL 28.5.2018, § 80)

Ammatillinen perustutkintokoulutus ja valmentava koulutus ovat opiskelijalle maksuttomia. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa opiskelijamaksut on määritelty tutkintokohtaisesti.
Työvoimakoulutuksessa ja henkilöstökoulutuksessa em. maksuja ei peritä opiskelijalta. (L531/2017; 105 §)

 

Yhteishankintana hankituista oppimateriaaleista ja tarvikkeista opiskelijalta voidaan periä enintään todellisten hankinta- ja tuotantokustannusten mukainen maksu tai hän voi hankkia materiaalit ja tarvikkeet itse.

 

Jo annetun todistuksen arvosanan korottamisesta voidaan periä enintään 150 € suuruinen maksu (A681/2017 5§).

 

Maksut peritään erissä jaettuna opintojen arvioidun keston ajalle.

 

Mikäli opiskelijalla on taloudellisesti vaikeaa selviytyä maksuista opintotuen vähävaraisuuskorotuksen ja oppimateriaalilisän tai aikuiskoulutustuen, kuntoutusrahan tai työttömyysetuuden tms. yhteiskunnan myöntämän tuen jälkeen, hän voi esittää omaopettajan kautta maksujen alentamista tai poistamista (hakemus opiskelijan vapauttamisesta opiskelijamaksuista ja perustelut). Tarvittaessa yksikönjohtaja tekee päätöksen maksujen alentamisesta tai poistamisesta.

 

Maksujen määräämisessä tai alentamisessa/poistamisessa on noudatettava yhdenvertaisia perusteita (A681/2017, 4 c §).

OSAOn verkkokauppa

Opintojen aikana syntyviä erilaisia maksuja voit maksaa OSAOn kassoilla tai verkkokaupan kautta.

Siirry OSAOn verkkokauppaan