Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisen tavoitteena on tukea sinun työllistymistäsi, jatko-opintoihin sijoittumistasi tai ammatillista kehittymistäsi. Meillä OSAOssa opintosi suunnitellaan henkilökohtaisesti juuri sinulle sopiviksi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Henkilökohtaistamisessa

  • tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi sekä opintojen aikana muualla hankkima osaaminen
  • suunnitellaan puuttuvan osaamisesi hankkimisen sisällöt, ajankohdat ja tavat
  • suunnitellaan osaamisesi osoittaminen, näytöt
  • suunnitellaan tarvitsemasi ohjaus ja tuki sekä mahdollinen erityinen tuki
  • laaditaan urasuunnitelmasi

Opintojesi alussa laadit ryhmänohjaajasi kanssa Wilmaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota päivitetään koko opintojesi ajan. HOKSin laadintaan osallistuu tarvittaessa opinto-ohjaaja sekä muuta opetus- ja ohjaushenkilöstöä.

Jos olet alaikäinen, huoltajallasi on mahdollisuus osallistua HOKSin laatimiseen ja päivittämiseen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työtehtävissä, aiemmissa opinnoissa, varusmies- tai siviilipalveluksessa tai vaikka harrastuksissasi hankkimasi osaaminen on arvokasta. Sitä mitä jo osaat, ei tarvitse opiskella uudestaan. Henkilökohtaistamisessa suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksien tai osaamistavoitteiden mukainen osaaminen tunnistetaan. Osaamista voidaan tunnustaa suoraan tutkintoon tai sinut voidaan ohjata näyttöön.

Puuttuvan osaamisen hankkiminen

Opinnoissasi hankit vain puuttuvan osaamisen. Henkilökohtaistamisessa suunnittelet yhdessä ryhmänohjaajasi kanssa miten, missä ja milloin hankit puuttuvan osaamisen. Suunnitelma laaditaan tutkinnon osittain ja tästä muodostuu henkilökohtainen opintopolkusi.

Opintopolkusi aikana saatat tarvita myös ohjausta ja tukea tavoitteesi saavuttamiseksi. Henkilökohtaistamisessa suunnitellaan myös tarvitsemasi ohjaus ja tuki, mahdollinen erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot.

Osallistuminen opintoihin

Tehtäväsi on osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti eri oppimisympäristöissä opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen.

Poissaolosta ilmoittaminen

Opiskelijana noudatat työelämän pelisääntöjä.  Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä ryhmänohjaajalle tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ennen työpäivän alkua ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaan.

Voit olla pois vain sairauden perusteella tai ryhmänohjaajan tai opintopäällikön/yksikönjohtajan luvalla. Puuttuvien opintojen suorituksesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa. Jos tarvitset asiassa ohjausta, voit ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Opettajat ja ohjaajat antavat opintojesi aikana sinulle suullista ja kirjallista palautetta osaamisesi kehittymisestä. Palautteen avulla ohjaamme ja kannustamme sinua tavoitteidesi saavuttamisessa ja kehitämme itsearviointitaitojasi. Kirjallisen palautteen avulla pystyt myös seuraamaan miten opintosi etenevät ja saat varmuuden, että olet valmis osoittamaan osaamisesi.

Osaamisen osoittaminen aidoissa työtehtävissä

Osoitat osaamisesi pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä alan työpaikalla (näyttö). Henkilökohtaistamisessa suunnittelette osaamisen osoittamisen tutkinnon osittain yhdessä opettajan kanssa. Näytössä osaamisesi arvioidaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksien tai osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointi tehdään aina tutkinnon osittain. Arvioijina toimivat opettaja ja työelämän edustaja. Perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-5, ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty/hylätty.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Sinulla on oikeus pyytää arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa arvioinnin tiedoksisaannista. Arvioijat antavat päätöksen tarkistamisesta viivytyksettä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi arvioinnin tarkistamisen päätökseen, voit pyytää tutkintosi työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa arvioinnin tarkistamisen päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu tai todennettu.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Jos osaamisesi arviointi on hylätty, sinulla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen. Voit myös halutessasi korottaa hyväksytyn arvosanan, jolloin osaamisesi arvioidaan uudestaan.

Arvioinnin mukauttaminen ja poikkeaminen

Jos suoritat ammatillista perustutkintoa ja saat erityistä tukea, osaamisesi arviointi voidaan mukauttaa laatimalla sinulle yksilöllinen osaamisen arviointi

Jos suoritat ammatillista perustutkintoa, ja ammattitaitovaatimuksen tai osaamistavoitteen edellyttämä osaamisen hankkiminen on sinulle perustellusta syystä kohtuuton vaatimus, voidaan ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketa. Tällöin et osoita näytössä kyseistä tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista

Mukauttamisessa ja poikkeamisessa osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Tulevaisuuden urasuunnitelma

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa kanssasi suunnitellaan toimenpiteet, joilla edistetään työllistymistäsi ja jatko-opintoihin sijoittumista. Urasuunnitelman laatiminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä päivitetään koko opintojen ajan.

Urasuunnittelussa on siis kyse sinun tulevaisuuden suunnittelusta!

Näin valmistaudut HOKS-keskusteluun