Turvallinen opiskeluympäristö

Sinulla on opiskelijana oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oppilaitoksessa että muissa oppimisympäristöissä. Et myöskään itse saa vaarantaa toiminnallasi omaa tai toisten turvallisuutta. Tältä sivulta löydät OSAOn järjestyssäännöt sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvät muut neuvot. Täältä löydät myös toimintaohjeet tilanteisiin, joissa olet joutunut kohtaamaan odottamattomia ongelma-, kiusaamis- ja/tai kriisitilanteita oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella.

Järjestyssäännöt luovat turvallisuutta ja viihtyvyyttä

Meillä OSAOssa on käytössä yhteiset järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata jokaiselle opiskelijalle ja työntekijälle työrauha, työviihtyvyys sekä työturvallisuus. Näiden sääntöjen lisäksi yksikönjohtajat voivat antaa yksikkökohtaisia tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

OSAOn järjestyssäännöt

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L531/2017, 80§) ja asetuksen (VNA673/2017) nojalla OSAOlle on laadittu järjestyssäännöt. Näiden sääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle OSAOssa opiskelevalle ja työskentelevälle työrauha ja -viihtyvyys sekä työturvallisuus ja näin edistää osaamis- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista.

Nämä järjestyssäännöt sisältävät OSAOn opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä ja ne ovat voimassa OSAOn kaikkien yksiköiden alueella, opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä ja niiden välillä siirryttäessä. OSAOn asuntoloissa noudatetaan näitä järjestyssääntöjä, asuntolan järjestyssääntöjä sekä niiden nojalla annettuja asuntolakohtaisia asumisohjeita.

Oppilaitoksella tarkoitetaan OSAOn kaikkien yksiköiden alueita sekä opiskeluun välittömästi liittyviä oppimisympäristöjä. OSAOn alueeksi katsotaan oppilaitoksen/yksikön hallinnassa oleva tontti ja sillä olevat rakennukset, myös asuntolat sekä kaikki ne alueet, joilla opiskelijat opiskelevat tutkintojen tai koulutuksen järjestämisen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti.

Tutkintojen tai koulutuksen järjestämiseen ja opiskeluun liittyviä oppimisympäristöjä ja tilanteita ovat myös OSAOn opiskeluaikana ja opiskeluajan ulkopuolella järjestämät tilaisuudet, opiskelijoiden OSAOn tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tilaisuudet ja/tai matkat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Lisäksi ovat voimassa muut OSAOn antamat ohjeet ja määräykset.

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. (L531, 94§)

Perustellusta syystä opiskelijalle voidaan myöntää lupa poissaoloon. Poissaololupa tulee anoa kirjallisesti ja siitä päättää joko omaopettaja (enintään 3 työpäivää) tai opintopäällikkö/yksikönjohtaja (yli 3 työpäivää). Poissaolon sattuessa opiskelijan tulee ilmoittaa siitä viipymättä omaopettajalle. (OHJE Opintoihin osallistumisen seuraaminen, läsnäolo-. poissaolo- ja tuntimerkinnät).

Opiskelijan on varauduttava opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein.

Työpaikalla järjestettävän oppimisen aikana opiskelija noudattaa työpaikalla sovittuja työaikoja ja sääntöjä ja ilmoittaa poissaolostaan välittömästi työpaikalle ja ohjaavalle opettajalle.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (L531/2017, 94§) Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus työrauhaan ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisiin työolosuhteisiin. Jokaisen yhteisön jäsenen tulee käyttäytymisellään edistää myönteistä opiskeluilmapiiriä. Ks. myös Asiallinen kohtelu opiskeluyhteisössä.

Jokainen opiskelija ja yksikön henkilökunnan jäsen vastaa osaltaan yksikön alueen ja tilojen siisteydestä.

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (L412/1974). Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Tahallinen rikkominen, vahingoittaminen ja omaisuuden kadottaminen tai palauttamatta jättäminen johtaa korvausmenettelyyn.

Saadessaan yksiköltä käyttöönsä opiskeluun tarvittavia välineitä, tarvikkeita tai laitteita tulee opiskelijan käsitellä niitä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle kaikista opetusvälineissä tai kiinteistössä esiintyvistä puutteista. Asiakastilanteissa toimitaan henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

OSAOn yksiköt eivät vastaa oppilaitoksen tiloihin jätetystä omaisuudesta.

Jokaisen OSAOn opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen on perehdyttävä yksikkö- ja alakohtaisiin työturvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin sekä noudatettava niitä ottaen huomioon alan ja työpaikan erityispiirteet. Mikäli opiskelija huomaa työturvallisuuteen liittyviä puutteita, on niistä viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. (L738/2002)

Tupakointi, tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja tupakkajäljitelmien käyttö ja käsittely ei ole sallittua OSAOn alueella, oppimisympäristöissä eikä OSAOa edustettaessa. Tupakointikieltoa tupakoinnista ja tupakansavusta sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta (L549/2016; § 53 ja § 74).

Tupakkalain 74 § mukaan tupakoida ei saa sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä tai asiakkaiden käytettävissä, katoksissa tai katsomoissa joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan tai ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa. Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.

Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen yksiköissä, opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä ja OSAOta edustettaessa on kielletty (L531/2017, L 41/1986, L373/2008, L 39/1889, luku 50).

OSAOlla on oma päihdetyön toimintamalli.

Liikenteessä ja pysäköinnissä OSAOn alueella noudatetaan liikennesääntöjä sekä mahdollisia yksikön antamia lisäohjeita.

Mikäli opiskelija poistuu luvatta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesta oppimisympäristöstä, ei hänen opiskeluun liittyvä vakuutusturvansa ole voimassa.

Jokaisen henkilöstöön kuuluvan, joka havaitsee opiskelijan rikkoneen järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyneen epäasiallisesti, tulee neuvoa ja ohjata häntä tarkoituksenmukaisella tavalla kasvatuksellisin keinoin tai saattaa rikkomus kurinpitoasiana käsiteltäväksi.

Kurinpitomenettelyjä ovat poistumaan määrääminen ja poistaminen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta, kirjallinen varoitus, opetukseen osallistumisen epääminen, opiskeluoikeuden pidättäminen, erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Järjestyssääntöjen rikkomisesta on säädetty ammatillisen koulutuksen lain 85 §:ssä. Menettelytavat on kuvattu OSAOn suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä. Muut opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty ammatillisen koulutuksen laissa luvussa 10.

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa järjestyssääntöjen rikkomista, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi ja/tai erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.

Opintosuoritukset on hankittava rehellisesti siten, että opiskelija antaa oikean kuva osaamisestaan. Kaikenlainen vilppi ja plagiointi opinnoissa on kielletty.

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, tietojen, kielen tai kirjoituksen käyttöä tai tekoälyn käyttöä silloin kun se tehdään ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista.

Matkapuhelimien käyttö ilman lupaa on oppimistilanteiden aikana kielletty.

OSAOn alueella ja tilaisuuksissa kuvaaminen ja videoiminen sekä otetun kuva- ja äänimateriaalin julkaiseminen ja tallentaminen ilman asianomaisten lupaa on kiellettyä.

Yksikönjohtajat voivat antaa tätä järjestyssääntöä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

Kiusaamiseen puuttuminen

Sinulla on opiskelijana oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen opiskeluympäristöön. Mikäli huomaat kiusaamistilanteita tai sinua kiusataan, toimi seuraavasti:

  • Kerro kiusaajalle/ahdistelijalle, että hänen käytöksensä ei ole asiallista.
  • Jos tämä ei auta, kerro asian omaopettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle, joka käynnistää tilanteen selvittelyn. Voit myös tehdä kiusaamisilmoituksen Wilmassa (ohje alla)
  • Älä jää yksin. Jokaisella OSAOn henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus puuttua kiusaamistilanteisiin.

OSAOssa ei hyväksytä kiusaamista ja siihen puututaan, kun asia on tullut tietoon. OSAOn opiskeluhuollon suunnitelma sisältää tarkemman suunnitelman siitä, miten suojaamme opiskelijan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Katso opiskelijoille tarkoitettu ohje kiusaamisilmoituksen tekemiseen (pdf)

Työturvallisuus

Työturvallisuusasenne on opiskelemasi ammatin keskeinen osa. Tapaturmien ehkäisemiseksi sinun tulee ymmärtää ja noudattaa niitä ohjeita, joita annetaan oppilaitoksessa ja työpaikoilla työturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Perehdy huolellisesti laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen niiden käyttöä. Ennen työpaikalla oppimista sinun on hallittava alan ammattityöhön liittyvät työturvallisuusasiat. Vakuutus ei korvaa aiheuttamiasi vahinkoja, jos et ole noudattanut työturvallisuusohjeita. Opintoihisi sisältyy myös ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta.

Tietyillä koulutusaloilla on huomattavia turvallisuusriskejä, joiden vuoksi esimerkiksi työtiloissa ei sallita ulkopuolisia. Jos huomaat työturvallisuuteen liittyviä puutteita, ilmoita niistä viipymättä henkilökunnalle.

Vastuu työvälineistä

Olet vastuussa käyttöösi saamistasi oppilaitoksen työvälineistä: käsittele niitä aina huolellisesti. Olet velvollinen ilmoittamaan omaisuuden katoamisesta tai särkymisestä omaopettajalle tai henkilölle, jolta olet saanut käyttöösi oppilaitoksen omaisuutta. Yhteisten välineiden kunnossapito ja paikalleen vienti kuuluvat työvälineitä käyttäneelle. Olet vahingonkorvauslain mukaisesti korvausvelvollinen, mikäli tahallisesti vahingoitat tai kadotat oppilaitoksen omaisuutta.

Savuttomuus

Me OSAOssa haluamme rohkaista opiskelijoitamme savuttomuuteen ja ehkäistä nuorten tupakoinnin aloittamista ja altistumista tupakoinnille.

OSAOn kaikki yksiköt ovat savuttomia. Järjestyssäännöissä kielletään tupakointi ja kaikenlaisten tupakkatuotteiden, myös nuurkan käyttö sekä käsittely OSAOn alueella, oppimisympäristöissä ja edustustehtävissä. Kielto koskee myös tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja tupakkajäljitelmien käyttöä ja käsittelyä. Tupakointikieltoa sovelletaan kaikkien poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden polttamiseen ja sähkösavukkeiden käyttämiseen.

Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta (L549/2016, § 53 ja §74). Tupakkalain §74 kieltää tupakoinnin sisätiloissa, jotka ovat yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytettävissä, katoksissa tai katsomoissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan tai ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa. Savutonta tupakkatuotetta (esimerkiksi nuuskaa) ei saa käyttää ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.

Päihteiden käyttöön puuttuminen

Jos olet itse huolestunut omasta tai kavereidesi päihteiden käytöstä, kannattaa asiasta mennä puhumaan esimerkiksi omaopettajalle, opinto-ohjaajalle, kuraattorille tai terveydenhoitajalle. He osaavat kertoa OSAOn keinoista ja tuesta päihteiden käytön vähentämisessä ja päihteistä eroon pääsemisessä.

Opiskelijan päihteidenkäyttöön puututaan heti, mikäli hänet havaitaan tai hänen epäillään olevan päihtyneenä oppilaitoksessa. Päihteiden käyttö selvitetään opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa, tehdään tilannekartoitus, sovitaan jatkotoimenpiteistä, hoitoonohjauksesta ja seurannasta.

OSAOn päihdetoimintamallin mukaisesti jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus puuttua päihteiden käyttöön. Päihdetyö on henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen asia. Opiskeluhuoltohenkilöstö auttaa ja tukee ongelma- ja kriisitilanteissa.

Huumausainetesti

Sinulta vaaditaan huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta perustellusti epäillä, että olet huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että olet riippuvainen huumeista.

Testaaminen on välttämätöntä toimintakykysi selvittämiseksi. Testaamisen edellytyksenä on lisäksi, että toimit sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.

Huumausainetestit voidaan tehdä myös, jos toimit tehtävissä, joissa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vaarantaa

  • henkeä tai terveyttä
  • liikenteen turvallisuutta
  • salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä
  • lisää huumausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Koululla on velvollisuus ilmoittaa huoltajalle, jos opiskelijalta vaaditaan todistus huumausainetestistä.

Tutustu OSAOn päihdetoimintamalliin